Statenvertaling.nl

sample header image

Markus 11 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Markus 11

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De intocht in Jeruzalem
1 ENa toen zij Jeruzalem genaakten, te Bethfagé en Bethanië aan den Olijfberg, zond Hij twee van Zijn discipelen uit, a Matth. 21:1. Luk. 19:29. verwijsteksten
2 En zeide tot hen: Gaat heen in het vlek dat tegen u over is; en terstond als gij in hetzelve komt, zult gij vinden een veulen gebonden, op hetwelk geen mens gezeten heeft; ontbindt het en brengt het.
3 En indien iemand tot u zegt: Waarom doet gij dat? zo zegt dat de Heere hetzelve van node heeft, en hij zal het terstond herwaarts zenden.
4 En zij gingen heen en vonden het veulen gebonden bij de deur, buiten aan de wegscheiding, en zij ontbonden hetzelve.
5 En sommigen van degenen die aldaar stonden, zeiden tot hen: Wat doet gij, dat gij het veulen ontbindt?
6 Doch zij zeiden tot hen gelijk Jezus bevolen had; en zij lieten hen gaan.
7 En zij brachten bhet veulen tot Jezus en wierpen chun klederen daarop; en Hij zat op hetzelve. b Joh. 12:14. c 2 Kon. 9:13. verwijsteksten
8 En velen spreidden hun klederen op den weg, en anderen hieuwen meien van de bomen en spreidden ze op den weg.
9 En die voorgingen en die volgden riepen, zeggende: Hosanna! dGezegend is Hij Die komt in den Naam des Heeren! d Ps. 118:26. verwijsteksten
10 Gezegend zij het Koninkrijk van onzen vader David, hetwelk komt in den Naam des Heeren! Hosanna in de hoogste hemelen!
11 eEn Jezus kwam binnen Jeruzalem en in den tempel; en als Hij alles rondom bezien had, en het nu avondstond was, ging Hij uit naar Bethanië met de twaalve. e Matth. 21:12, 14. Luk. 19:45. Joh. 2:14. verwijsteksten
 
De vijgenboom vervloekt
12 fEn des anderen daags, als zij uit Bethanië gingen, hongerde Hem. f Matth. 21:18. verwijsteksten
13 En ziende van verre een vijgenboom die bladeren had, ging Hij om te zien of Hij ook iets op denzelven zou vinden; en daarbij gekomen zijnde, vond Hij niets dan bladeren; want het was de tijd der vijgen niet.
14 En Jezus antwoordende zeide tot denzelven: Niemand ete enige vrucht meer van u in der eeuwigheid. En Zijn discipelen hoorden het.
 
De tempelreiniging
15 En zij kwamen te Jeruzalem; gen Jezus in den tempel gegaan zijnde, begon degenen die in den tempel verkochten en kochten, uit te drijven; en de tafels der wisselaars en de zitstoelen dergenen die de duiven verkochten, keerde Hij om; g Matth. 21:12. Luk. 19:45. Joh. 2:14. verwijsteksten
16 En liet niet toe dat iemand enig vat door den tempel droeg.
17 hEn Hij leerde, zeggende tot hen: Is er niet geschreven: iMijn huis zal een huis des gebeds genaamd worden allen volken? kMaar gij hebt dat tot een kuil der moordenaars gemaakt. h Matth. 21:13. Luk. 19:46. i 1 Kon. 8:29. Jes. 56:7. k Jer. 7:11. verwijsteksten
18 En de schriftgeleerden en overpriesters hoorden dat, en lzochten hoe zij Hem doden zouden; want zij vreesden Hem, omdat de ganse schare ontzet was over Zijn leer. l Joh. 7:19. verwijsteksten
19 En als het nu laat geworden was, ging Hij uit buiten de stad.
 
De vijgenboom verdord
20 En des morgens vroeg voorbijgaande, zagen zij dat de vijgenboom verdord was van de wortels af.
21 En Petrus zulks indachtig geworden zijnde, zeide tot Hem: Rabbi, zie, de vijgenboom dien Gij vervloekt hebt, is verdord.
22 En Jezus antwoordende zeide tot hen: Hebt geloof op God.
23 mWant voorwaar zeg Ik u, dat zo wie tot dezen berg zal zeggen: Word opgeheven en in de zee geworpen; en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat hetgeen hij zegt geschieden zal, het zal hem geworden zo wat hij zegt. m Matth. 17:20; 21:21. Luk. 17:6. verwijsteksten
24 Daarom zeg Ik u: nAlle dingen die gij biddende begeert, gelooft dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden. n Jer. 29:12. Matth. 7:7. Luk. 11:9. Joh. 14:13; 15:7; 16:24. Jak. 1:5, 6. 1 Joh. 3:22; 5:14. verwijsteksten
25 En wanneer gij staat om te bidden, overgeeft indien gij iets hebt tegen iemand; opdat ook uw Vader, Die in de hemelen is, ulieden uw misdaden vergeve. o Matth. 6:14. Kol. 3:13. verwijsteksten
26 pMaar indien gij niet vergeeft, zo zal uw Vader, Die in de hemelen is, ook uw misdaden niet vergeven. p Matth. 18:35. verwijsteksten
 
De vraag naar Jezus’ bevoegdheid
27 qEn zij kwamen wederom te Jeruzalem. En als Hij in den tempel wandelde, kwamen tot Hem de overpriesters en de schriftgeleerden en de ouderlingen; q Matth. 21:23. Luk. 20:1. verwijsteksten
28 En zeiden tot Hem: rDoor wat macht doet Gij deze dingen? En wie heeft U deze macht gegeven, dat Gij deze dingen doen zoudt? r Ex. 2:14. Hand. 4:7; 7:27. verwijsteksten
29 Maar Jezus antwoordende zeide tot hen: Ik zal u ook één woord vragen; antwoordt Mij ook, en zo zal Ik u zeggen door wat macht Ik deze dingen doe.
30 De doop van Johannes, was die uit den hemel of uit de mensen? Antwoordt Mij.
31 En zij overlegden onder elkander, zeggende: Indien wij zeggen: Uit den hemel, zo zal Hij zeggen: Waarom hebt gij hem dan niet geloofd?
32 Maar indien wij zeggen: Uit de mensen, zo vrezen wij het volk. sWant zij hielden allen van Johannes dat hij waarlijk een profeet was. s Matth. 14:5. Mark. 6:20. verwijsteksten
33 En antwoordende zeiden zij tot Jezus: Wij weten het niet. En Jezus antwoordende zeide tot hen: Zo zeg Ik u ook niet door wat macht Ik deze dingen doe.

Einde Markus 11