Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 9 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 9

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De genezing van een geraakte
1 EN in het schip gegaan zijnde, voer Hij over en kwam in Zijn stad. aEn zie, zij brachten tot Hem een geraakte, op een bed liggende. a Mark. 2:3. Luk. 5:18. Hand. 9:33. verwijsteksten
2 En Jezus hun geloof ziende, zeide tot den geraakte: Zoon, zijt welgemoed, uw zonden zijn u vergeven.
3 En zie, sommigen der schriftgeleerden zeiden in zichzelven: bDeze lastert God. b Ps. 32:5. Jes. 43:25. verwijsteksten
4 En Jezus ziende hun gedachten, zeide: Waarom overdenkt gij kwaad in uw harten?
5 Want wat is lichter, te zeggen: De zonden zijn u vergeven; of te zeggen: Sta op en wandel?
6 Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven (toen zeide Hij tot den geraakte): Sta op, neem uw bed op en ga heen naar uw huis.
7 En hij opgestaan zijnde, ging heen naar zijn huis.
8 De scharen nu dat ziende, hebben zich verwonderd en God verheerlijkt, Die zodanige macht den mensen gegeven had.
 
De roeping van Matthéüs
9 cEn Jezus vandaar voortgaande, zag een mens in het tolhuis zitten, genaamd Matthéüs, en zeide tot hem: Volg Mij. En hij opstaande, volgde Hem. c Mark. 2:14. Luk. 5:27. verwijsteksten
10 En het geschiedde als Hij in het huis van Matthéüs aanzat, zie, vele tollenaars en zondaars kwamen en zaten mede aan, met Jezus en Zijn discipelen.
11 En de farizeeën dat ziende, zeiden tot Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaren en zondaren?
12 Maar Jezus zulks horende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben den medicijnmeester niet van node, maar die ziek zijn.
13 Doch gaat heen en leert wat het is: dIk wil barmhartigheid, en niet offerande; ewant Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaars tot bekering. d Hos. 6:6. Micha 6:8. Matth. 12:7. e Mark. 2:17. Luk. 5:32; 19:10. 1 Tim. 1:15. verwijsteksten
 
Het vasten
14 fToen kwamen de discipelen van Johannes tot Hem, zeggende: Waarom vasten wij en de farizeeën veel, en Uw discipelen vasten niet? f Mark. 2:18. Luk. 5:33. verwijsteksten
15 En Jezus zeide tot hen: Kunnen ook gde bruiloftskinderen treuren, zolang de Bruidegom bij hen is? Maar de dagen zullen komen wanneer de Bruidegom van hen zal weggenomen zijn, en dan zullen zij vasten. g 2 Kor. 11:2. verwijsteksten
16 Ook zet niemand een lap ongevold laken op een oud kleed; want deszelfs aangezette lap scheurt af van het kleed, en er wordt een ergere scheur.
17 hEn men doet geen nieuwen wijn in oude lederen zakken; anders zo bersten de lederen zakken, en de wijn wordt uitgestort, en de lederen zakken verderven; maar men doet nieuwen wijn in nieuwe lederen zakken, en beide tezamen worden behouden. h Mark. 2:22. verwijsteksten
 
Het dochtertje van Jaïrus. De bloedvloeiende vrouw
18 Als Hij deze dingen tot hen sprak, izie, een overste kwam en aanbad Hem, zeggende: Mijn dochter is nu terstond gestorven, doch kom en leg Uw hand op haar, en zij zal leven. i Mark. 5:22. Luk. 8:41. verwijsteksten
19 En Jezus opgestaan zijnde, volgde hem, en Zijn discipelen.
20 (kEn zie, een vrouw die twaalf jaren het bloedvloeien gehad had, komende tot Hem van achteren, raakte den zoom Zijns kleeds aan. k Lev. 15:25. Mark. 5:25. Luk. 8:43. verwijsteksten
21 Want zij zeide in zichzelve: Indien ik alleenlijk Zijn kleed aanraak, zo zal ik gezond worden.
22 En Jezus Zich omkerende en haar ziende, zeide: lZijt welgemoed, dochter, uw geloof heeft u behouden. En de vrouw werd gezond van dezelve ure af.) l Mark. 5:34. Luk. 8:48. verwijsteksten
23 mEn als Jezus in het huis des oversten kwam en zag de pijpers en de woelende schare, m Mark. 5:38. Luk. 8:51. verwijsteksten
24 Zeide Hij tot hen: Vertrekt; want het dochtertje is niet dood, maar nslaapt. En zij belachten Hem. n Joh. 11:11. verwijsteksten
25 Als nu de schare uitgedreven was, ging Hij in en greep haar hand; en het dochtertje stond op.
26 En dit gerucht ging uit door dat gehele land.
 
De twee blinden
27 En als Jezus vandaar voortging, zijn Hem twee blinden gevolgd, roepende en zeggende: Gij Zone Davids, ontferm U onzer!
28 En als Hij in huis gekomen was, kwamen de blinden tot Hem. En Jezus zeide tot hen: Gelooft gij dat Ik dat doen kan? Zij zeiden tot Hem: Ja Heere.
29 Toen raakte Hij hun ogen aan, zeggende: U geschiede naar uw geloof.
30 En hun ogen zijn geopend geworden. oEn Jezus heeft hun zeer strengelijk verboden, zeggende: Ziet dat het niemand wete. o Matth. 12:16. Luk. 5:14. verwijsteksten
31 pMaar zij uitgegaan zijnde, hebben Hem ruchtbaar gemaakt door dat gehele land. p Mark. 7:36. verwijsteksten
 
De stomme bezetene
32 qAls dezen nu uitgingen, zie, zo brachten zij tot Hem een mens die stom en van den duivel bezeten was. q Matth. 12:22. Luk. 11:14. verwijsteksten
33 En als de duivel uitgeworpen was, sprak de stomme. En de scharen verwonderden zich, zeggende: Er is nooit desgelijks in Israël gezien.
34 Maar de farizeeën zeiden: rHij werpt de duivelen uit door den overste der duivelen. r Matth. 12:24. Mark. 3:22. Luk. 11:15. verwijsteksten
 
De oogst is groot
35 sEn Jezus omging al de steden en vlekken, lerende in hun synagogen, en predikende het Evangelie des Koninkrijks, en genezende alle ziekten en alle kwalen onder het volk. s Mark. 6:6. Luk. 13:22. verwijsteksten
36 tEn Hij de scharen ziende, werd innerlijk met ontferming bewogen over hen, omdat zij vermoeid en verstrooid waren, vgelijk schapen die geen herder hebben. t Mark. 6:34. v Jer. 23:1. Ez. 34:2. verwijsteksten
37 Toen zeide Hij tot Zijn discipelen: xDe oogst is wel groot, maar de arbeiders zijn weinige; x Luk. 10:2. Joh. 4:35. verwijsteksten
38 yBidt dan den Heere des oogstes, dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitstote. y 2 Thess. 3:1. verwijsteksten

Einde Mattheüs 9