Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 7 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 7

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De splinter en de balk
1 OORDEELTa niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. a Luk. 6:37. Rom. 2:1. 1 Kor. 4:3, 5. verwijsteksten
2 bWant met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke maat gij meet, zal u wedergemeten worden. b Mark. 4:24. Luk. 6:38. verwijsteksten
3 cEn wat ziet gij den splinter die in het oog uws broeders is, maar den balk die in uw oog is, merkt gij niet? c Luk. 6:41, 42. verwijsteksten
4 Of hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?
5 dGij geveinsde, werp eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien om den splinter uit uws broeders oog uit te doen. d Spr. 18:17. verwijsteksten
6 eGeeft het heilige den honden niet, en werpt uw parelen niet voor de zwijnen; opdat zij niet te eniger tijd dezelve met hun voeten vertreden en zich omkerende u verscheuren. e Spr. 9:8; 23:9. verwijsteksten
 
Gebedsverhoring
7 Bidt, fen u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. f Matth. 21:22. Mark. 11:24. Luk. 11:9. Joh. 14:13; 16:24. Jak. 1:5, 6. 1 Joh. 3:22; 5:14. verwijsteksten
8 gWant een iegelijk die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. g Spr. 8:17. Jer. 29:12. verwijsteksten
9 Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven?
10 En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven?
11 Indien dan gij, hdie boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen die ze van Hem bidden. h Gen. 6:5; 8:21. verwijsteksten
12 iAlle dingen dan die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de Profeten. i Luk. 6:31. verwijsteksten
 
De enge poort
13 kGaat in door de enge poort; want wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; k Luk. 13:24. verwijsteksten
14 lWant de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden. l Hand. 14:22. verwijsteksten
 
De boom en zijn vruchten
15 mMaar wacht u van de valse profeten, dewelke in schaapsklederen tot u komen, maar vanbinnen zijn zij grijpende wolven. m Deut. 13:3. Jer. 23:16. Matth. 24:4. Rom. 16:17. Ef. 5:6. Kol. 2:8. 1 Joh. 4:1. verwijsteksten
16 Aan hun vruchten zult gij hen kennen. Leest men ook een druif van doornen, of vijgen van distelen?
17 nAlzo een iedere goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade boom brengt voort kwade vruchten. n Matth. 3:10; 12:33. Mark. 11:13. Luk. 3:8. verwijsteksten
18 Een goede boom kan geen kwade vruchten voortbrengen, noch een kwade boom goede vruchten voortbrengen.
19 Een iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen.
20 Zo zult gij dan dezelve aan hun vruchten kennen.
21 oNiet een iegelijk die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. o Matth. 25:11. Luk. 6:46; 13:25. Hand. 19:13. Rom. 2:13. Jak. 1:22. verwijsteksten
22 pVelen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere, hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? p Jer. 14:14; 27:15. Luk. 13:26. verwijsteksten
23 qEn dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; rgaat weg van Mij, gij die de ongerechtigheid werkt. q Ps. 6:9. Matth. 25:12. Luk. 13:25, 27. r Matth. 25:41. Luk. 13:25, 27. verwijsteksten
 
De wijze en de dwaze bouwer
24 sEen iegelijk dan die deze Mijn woorden hoort en dezelve doet, dien zal Ik vergelijken bij een voorzichtig man, die zijn huis op een steenrots gebouwd heeft; s Jer. 17:8. Luk. 6:47. Rom. 2:13. Jak. 1:25. verwijsteksten
25 En er is slagregen nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangevallen, en het is niet gevallen, want het was op de steenrots gegrond.
26 tEn een iegelijk die deze Mijn woorden hoort en dezelve niet doet, die zal bij een dwazen man vergeleken worden, die zijn huis op het zand gebouwd heeft; t Ez. 13:11. Rom. 2:13. Jak. 1:23. verwijsteksten
27 En de slagregen is nedergevallen, en de waterstromen zijn gekomen, en de winden hebben gewaaid en zijn tegen hetzelve huis aangeslagen, en het is gevallen, en zijn val was groot.
28 En het is geschied als Jezus deze woorden geëindigd had, dat de scharen zich ontzetten over Zijn leer;
29 vWant Hij leerde hen als macht hebbende, en niet als de schriftgeleerden. v Mark. 1:22; 6:2. Luk. 4:32. verwijsteksten

Einde Mattheüs 7