Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 3 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 3

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Johannes de Doper
1 EN in die dagen akwam Johannes de Doper, predikende in de woestijn van Judéa, a Mark. 1:4. Luk. 3:3. verwijsteksten
2 En zeggende: Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen.
3 Want deze is het van denwelken gesproken is door Jesaja, den profeet, zeggende: bDe stem des roependen in de woestijn: Bereidt den weg des Heeren, maakt Zijn paden recht. b Jes. 40:3. Mark. 1:3. Luk. 3:4. Joh. 1:23. verwijsteksten
4 En dezelve Johannes had zijn kleding cvan kemelshaar en een lederen gordel om zijn lendenen; en zijn voedsel was sprinkhanen en wilde honing. c Mark. 1:6. verwijsteksten
5 Toen is tot hem uitgegaan Jeruzalem en geheel Judéa en het gehele land rondom de Jordaan;
6 dEn werden van hem gedoopt in de Jordaan, belijdende hun zonden. d Mark. 1:5. verwijsteksten
7 Hij dan, ziende evelen van de farizeeën en sadduceeën tot zijn doop komen, sprak tot hen: fGij adderengebroedsels, wie heeft u aangewezen te vlieden van den toekomenden toorn? e Luk. 3:7. f Matth. 12:34; 23:33. verwijsteksten
8 gBrengt dan vruchten voort der bekering waardig. g Luk. 3:8. verwijsteksten
9 En meent niet bij uzelven te zeggen: hWij hebben Abraham tot een vader. Want ik zeg u, dat God zelfs uit deze stenen Abraham kinderen kan verwekken. h Joh. 8:39. verwijsteksten
10 En ook is alrede de bijl aan den wortel der bomen gelegd; ialle boom dan die geen goede vrucht voortbrengt, wordt uitgehouwen en in het vuur geworpen. i Matth. 7:19. Joh. 15:6. verwijsteksten
11 Ik doop u wel met water tot bekering; kmaar Die na mij komt, is sterker dan ik, Wiens schoenen ik niet waardig ben Hem na te dragen; Die zal u met den Heiligen Geest en met vuur dopen; k Mark. 1:7. Luk. 3:16. Joh. 1:15, 26. Hand. 1:5; 11:16; 19:4. verwijsteksten
12 Wiens wan in Zijn hand is, en Hij zal Zijn dorsvloer doorzuiveren en Zijn tarwe in Zijn schuur samenbrengen, en zal het kaf met onuitblusselijk vuur verbranden.
 
Johannes doopt Jezus
13 lToen kwam Jezus van Galiléa naar de Jordaan tot Johannes, om van hem gedoopt te worden. l Mark. 1:9. Luk. 3:21. verwijsteksten
14 Doch Johannes weigerde Hem zeer, zeggende: Mij is nodig van U gedoopt te worden, en komt Gij tot mij?
15 Maar Jezus antwoordende zeide tot hem: Laat nu af; want aldus betaamt ons alle gerechtigheid te vervullen. Toen liet hij van Hem af.
16 En Jezus gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water. En zie, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag mden Geest Gods nederdalen gelijk een duif, en op Hem komen. m Jes. 11:2; 42:1. Joh. 1:32. verwijsteksten
17 En zie, een stem uit de hemelen, zeggende: nDeze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb. n Jes. 42:1. Matth. 12:18; 17:5. Luk. 9:35. Kol. 1:13. 2 Petr. 1:17. verwijsteksten

Einde Mattheüs 3