Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 22 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 22

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De koninklijke bruiloft
1 EN Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende:
2 aHet Koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning, die zijn zoon een bruiloft bereid had; a Luk. 14:16. Openb. 19:7. verwijsteksten
3 En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen.
4 Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zegt den genoden: Zie, ik heb mijn middagmaal bereid; mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht, en alle dingen zijn gereed: komt tot de bruiloft.
5 Maar zij zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap.
6 En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen.
7 Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig, en zijn krijgsheiren zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken.
8 Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig.
9 Daarom, gaat op de uitgangen der wegen, en zovelen als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft.
10 En dezelve dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden, beide kwaden en goeden; en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten.
11 En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens, niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed;
12 En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde.
13 Toen zeide de koning tot de dienaars: Bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg, en werpt hem uit in de buitenste duisternis; bdaar zal zijn wening en knersing der tanden. b Matth. 8:12; 13:42; 24:51; 25:30. Luk. 13:28. verwijsteksten
14 Want cvelen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. c Matth. 20:16. verwijsteksten
 
De belasting aan den keizer
15 dToen gingen de farizeeën heen en hielden tezamen raad, hoe zij Hem verstrikken zouden in Zijn rede. d Mark. 12:13. Luk. 20:20. verwijsteksten
16 En zij zonden uit tot Hem hun discipelen, met de herodianen, zeggende: Meester, wij weten dat Gij waarachtig zijt en den weg Gods in der waarheid leert en naar niemand vraagt; want Gij ziet den persoon der mensen niet aan;
17 Zeg ons dan, wat dunkt U? Is het geoorloofd den keizer schatting te geven of niet?
18 Maar Jezus bekennende hun boosheid, zeide:
19 Gij geveinsden, wat verzoekt gij Mij? Toont Mij den schattingpenning. En zij brachten Hem een penning.
20 En Hij zeide tot hen: Wiens is dit beeld en het opschrift?
21 Zij zeiden tot Hem: Des keizers. Toen zeide Hij tot hen: eGeeft dan den keizer wat des keizers is, en Gode wat Gods is. e Matth. 17:25. Rom. 13:7. verwijsteksten
22 En zij dit horende, verwonderden zich; en Hem verlatende, zijn zij weggegaan.
 
De sadduceeën en de opstanding
23 fTe dienzelven dage kwamen tot Hem de sadduceeën, die zeggen dat er geen opstanding is, en vraagden Hem, f Mark. 12:18. Luk. 20:27. Hand. 23:8. verwijsteksten
24 Zeggende: Meester, gMozes heeft gezegd: Indien iemand sterft, geen kinderen hebbende, zo zal zijn broeder deszelfs vrouw trouwen en zijn broeder zaad verwekken. g Deut. 25:5. verwijsteksten
25 Nu waren er bij ons zeven broeders; en de eerste, een vrouw getrouwd hebbende, stierf; en dewijl hij geen zaad had, zo liet hij zijn vrouw voor zijn broeder.
26 Desgelijks ook de tweede, en de derde, tot den zevenden toe.
27 Ten laatste na allen is ook de vrouw gestorven.
28 In de opstanding dan, wiens vrouw zal zij wezen van die zeven? Want zij hebben haar allen gehad.
29 Maar Jezus antwoordde en zeide tot hen: Gij dwaalt, niet wetende de Schriften, noch de kracht Gods.
30 Want in de opstanding nemen zij niet ten huwelijk, noch worden ten huwelijk uitgegeven; hmaar zij zijn als engelen Gods in den hemel. h 1 Joh. 3:2. verwijsteksten
31 En wat aangaat de opstanding der doden, hebt gij niet gelezen hetgeen van God tot ulieden gesproken is, Die daar zegt:
32 iIk ben de God Abrahams en de God Izaks en de God Jakobs? God is niet een God der doden, maar der levenden. i Ex. 3:6. verwijsteksten
33 En de scharen dit horende, kwerden verslagen over Zijn leer. k Matth. 7:28. verwijsteksten
 
Het grote gebod
34 lEn de farizeeën gehoord hebbende dat Hij den sadduceeën den mond gestopt had, zijn tezamen bijeenvergaderd. l Mark. 12:28. verwijsteksten
35 mEn een uit hen, zijnde een wetgeleerde, heeft gevraagd, Hem verzoekende en zeggende: m Luk. 10:25. verwijsteksten
36 Meester, welk is het grote gebod in de wet?
37 En Jezus zeide tot hem: nGij zult liefhebben den Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. n Deut. 6:5; 10:12; 30:6. Luk. 10:27. verwijsteksten
38 Dit is het eerste en het grote gebod.
39 En het tweede, aan dit gelijk, is: oGij zult uw naaste liefhebben als uzelven. o Lev. 19:18. Mark. 12:31. Rom. 13:9. Gal. 5:14. Ef. 5:2. 1 Thess. 4:9. Jak. 2:8. verwijsteksten
40 Aan deze twee geboden hangt de ganse Wet en de Profeten.
 
Christus Davids Zoon en Heere
41 pAls nu de farizeeën tezamen vergaderd waren, vraagde hun Jezus, p Mark. 12:35. Luk. 20:41. verwijsteksten
42 En zeide: Wat dunkt u van den Christus? Wiens Zoon is Hij? Zij zeiden tot Hem: Davids Zoon.
43 Hij zeide tot hen: Hoe noemt Hem dan David in den Geest zijn Heere? zeggende:
44 qDe Heere heeft gezegd tot mijn Heere: Zit aan Mijn rechterhand, totdat Ik Uw vijanden zal gezet hebben tot een voetbank Uwer voeten. q Ps. 110:1. Hand. 2:34. 1 Kor. 15:25. Hebr. 1:13; 10:13. verwijsteksten
45 Indien Hem dan David noemt zijn Heere, hoe is Hij zijn Zoon?
46 En niemand kon Hem een woord antwoorden; en niemand durfde Hem van dien dag aan iets meer vragen.

Einde Mattheüs 22