Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 20 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 20

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De arbeiders in den wijngaard
1 WANT het Koninkrijk der hemelen is gelijk een heer des huizes, die met den morgenstond uitging om arbeiders te huren in zijn wijngaard.
2 En als hij met de arbeiders eens geworden was voor een penning des daags, zond hij hen heen in zijn wijngaard.
3 En uitgegaan zijnde omtrent de derde ure, zag hij anderen ledigstaande op de markt.
4 En hij zeide tot dezelve: Gaat gij ook heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zal ik u geven. En zij gingen.
5 Wederom uitgegaan zijnde omtrent de zesde en negende ure, deed hij desgelijks.
6 En uitgegaan zijnde omtrent de elfde ure, vond hij anderen ledigstaande en zeide tot hen: Wat staat gij hier den gehelen dag ledig?
7 Zij zeiden tot hem: Omdat ons niemand gehuurd heeft. Hij zeide tot hen: Gaat ook gij heen in den wijngaard, en zo wat recht is, zult gij ontvangen.
8 Als het nu avond geworden was, zeide de heer des wijngaards tot zijn rentmeester: Roep de arbeiders, en geef hun het loon, beginnende van de laatsten tot de eersten.
9 En als zij kwamen die te elfder ure gehuurd waren, ontvingen zij eenieder een penning.
10 En de eersten komende, meenden dat zij meer ontvangen zouden; en zij zelven ontvingen ook elk een penning.
11 En dien ontvangen hebbende, murmureerden zij tegen den heer des huizes,
12 Zeggende: Deze laatsten hebben maar één uur gearbeid, en gij hebt hen ons gelijkgemaakt, die den last des daags en de hitte gedragen hebben.
13 Doch hij antwoordende zeide tot een van hen: Vriend, ik doe u geen onrecht; zijt gij niet met mij eens geworden voor een penning?
14 Neem het uwe en ga heen. Ik wil dezen laatste ook geven gelijk als u.
15 aOf is het mij niet geoorloofd te doen met het mijne, wat ik wil? Of is uw oog boos omdat ik goed ben? a Rom. 9:21. verwijsteksten
16 bAlzo zullen de laatsten de eersten zijn en de eersten de laatsten; cwant velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. b Matth. 19:30. Mark. 10:31. Luk. 13:30. c Matth. 22:14. verwijsteksten
 
Derde aankondiging van het lijden
17 dEn Jezus opgaande naar Jeruzalem, nam tot Zich de twaalf discipelen alleen op den weg, en zeide tot hen: d Mark. 10:32. Luk. 18:31; 24:7. verwijsteksten
18 Zie, wij gaan op naar Jeruzalem, en de Zoon des mensen zal den overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden, en zij zullen Hem ter dood veroordelen;
19 eEn zij zullen Hem den heidenen overleveren, om Hem te bespotten en te geselen en te kruisigen; en ten derden dage zal Hij weder opstaan. e Matth. 27:2. Luk. 23:1. Joh. 18:28, 31. Hand. 3:13. verwijsteksten
 
De zonen van Zebedéüs
20 fToen kwam de moeder der zonen van Zebedéüs tot Hem met haar zonen, Hem aanbiddende en begerende wat van Hem. f Mark. 10:35. verwijsteksten
21 En Hij zeide tot haar: Wat wilt gij? Zij zeide tot Hem: Zeg dat deze mijn twee zonen zitten mogen, de een tot Uw rechter- en de ander tot Uw linkerhand in Uw Koninkrijk.
22 Maar Jezus antwoordde en zeide: gGijlieden weet niet wat gij begeert; kunt gij den drinkbeker drinken dien Ik drinken zal, en met den doop gedoopt worden hwaarmede Ik gedoopt word? Zij zeiden tot Hem: Wij kunnen. g Rom. 8:26. h Luk. 12:50. verwijsteksten
23 En Hij zeide tot hen: Mijn drinkbeker zult gij wel drinken, en met den doop waar Ik mede gedoopt word, zult gij gedoopt worden; maar het zitten tot Mijn rechter- en tot Mijn linkerhand staat bij Mij niet te geven, maar het zal gegeven worden dien het bereid is ivan Mijn Vader. i Matth. 25:34. verwijsteksten
24 En als de andere tien dat hoorden, namen zij het zeer kwalijk van de twee broeders.
25 En als Jezus hen tot Zich geroepen had, zeide Hij: kGij weet dat de oversten der volken heerschappij voeren over hen, en de groten gebruiken macht over hen. k Mark. 10:42. Luk. 22:25. verwijsteksten
26 lDoch alzo zal het onder u niet zijn; maar zo wie onder u zal willen groot worden, die zij uw dienaar. l 1 Petr. 5:3. verwijsteksten
27 mEn zo wie onder u zal willen de eerste zijn, die zij uw dienstknecht. m Matth. 23:11. Mark. 9:35; 10:43. verwijsteksten
28 nGelijk de Zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en oZijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. n Luk. 22:27. Joh. 13:14. Filipp. 2:7. o Ef. 1:7. 1 Tim. 2:6. 1 Petr. 1:19. verwijsteksten
 
Twee blinden bij Jericho
29 pEn als zij van Jericho uitgingen, is Hem een grote schare gevolgd. p Mark. 10:46. Luk. 18:35. verwijsteksten
30 En zie, twee blinden zittende aan den weg, als zij hoorden dat Jezus voorbijging, riepen, zeggende: Heere, Gij Zone Davids, ontferm U onzer.
31 En de schare bestrafte hen, opdat zij zwijgen zouden; maar zij riepen te meer, zeggende: Ontferm U onzer, Heere, Gij Zone Davids.
32 En Jezus stilstaande, riep hen en zeide: Wat wilt gij dat Ik u doe?
33 Zij zeiden tot Hem: Heere, dat onze ogen geopend worden.
34 En Jezus innerlijk bewogen zijnde met barmhartigheid, raakte hun ogen aan; en terstond werden hun ogen ziende, en zij volgden Hem.

Einde Mattheüs 20