Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 18 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 18

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Waarschuwing tegen eerzucht
1 TEa dierzelver ure kwamen de discipelen tot Jezus, zeggende: Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der hemelen? a Mark. 9:34. Luk. 9:46; 22:24. verwijsteksten
2 En Jezus een kindeken tot Zich geroepen hebbende, stelde dat in het midden van hen,
3 En zeide: Voorwaar zeg Ik u: bIndien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij in het Koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. b Matth. 19:14. 1 Kor. 14:20. 1 Petr. 2:2. verwijsteksten
4 cZo wie dan zichzelven zal vernederen gelijk dit kindeken, deze is de meeste in het Koninkrijk der hemelen. c 1 Petr. 5:6. verwijsteksten
5 dEn zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. d Mark. 9:37. Luk. 9:48. Joh. 13:20. verwijsteksten
 
Waarschuwing tegen ergernissen
6 eMaar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter dat een molensteen aan zijn hals gehangen en dat hij verzonken ware in de diepte der zee. e Mark. 9:42. Luk. 17:2. verwijsteksten
7 Wee der wereld vanwege de ergernissen; fwant het is noodzakelijk dat de ergernissen komen; gdoch wee dien mens door welken de ergernis komt. f 1 Kor. 11:19. g Matth. 26:24. Hand. 2:23; 4:27, 28. verwijsteksten
8 hIndien dan uw hand of uw voet u ergert, houw ze af en werp ze van u. Het is u beter tot het leven in te gaan, kreupel of verminkt zijnde, dan twee handen of twee voeten hebbende, in het eeuwige vuur geworpen te worden. h Deut. 13:6. Matth. 5:29, 30. Mark. 9:43. verwijsteksten
9 En indien uw oog u ergert, trek het uit en werp het van u. Het is u beter, maar één oog hebbende, tot het leven in te gaan, dan twee ogen hebbende, in het helse vuur geworpen te worden.
 
Het verloren schaap
10 Ziet toe dat gij niet een van deze kleinen veracht; want Ik zeg ulieden, idat hun engelen in de hemelen altijd zien het aangezicht Mijns Vaders, Die in de hemelen is. i Ps. 34:8. verwijsteksten
11 kWant de Zoon des mensen is gekomen om zalig te maken wat verloren was. k Luk. 19:10. verwijsteksten
12 lWat dunkt u? Indien enig mens honderd schapen had, en één uit dezelve afgedwaald ware, zal hij niet de negen en negentig laten, en op de bergen heen gaande, het afgedwaalde zoeken? l Luk. 15:3. verwijsteksten
13 En indien het geschiedt dat hij hetzelve vindt, voorwaar Ik zeg u, dat hij zich meer verblijdt over hetzelve, dan over de negen en negentig, die niet afgedwaald zijn geweest.
14 Alzo is de wil niet uws Vaders, Die in de hemelen is, dat één van deze kleinen verloren gaat.
 
De kerkelijke tucht
15 mMaar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen. m Lev. 19:17. Spr. 17:10. Luk. 17:3. Jak. 5:19. verwijsteksten
16 Maar indien hij u niet hoort, zo neem nog een of twee met u; nopdat in den mond van twee of drie getuigen alle woord besta. n Num. 35:30. Deut. 17:6; 19:15. Joh. 8:17. 2 Kor. 13:1. Hebr. 10:28. verwijsteksten
17 En indien hij denzelven geen gehoor geeft, ozo zeg het der gemeente; en indien hij ook der gemeente geen gehoor geeft, pzo zij hij u als de heiden en de tollenaar. o 2 Thess. 3:14. p 1 Kor. 5:9. 2 Thess. 3:14. verwijsteksten
18 qVoorwaar zeg Ik u: Al wat gij op de aarde binden zult, zal in den hemel gebonden wezen; en al wat gij op de aarde ontbinden zult, zal in den hemel ontbonden wezen. q Matth. 16:19. Joh. 20:23. verwijsteksten
19 Wederom zeg Ik u, indien er twee van u samenstemmen op de aarde over enige zaak die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is.
20 rWant waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen. r Luk. 24:15, 36. verwijsteksten
 
De onbarmhartige dienstknecht
21 Toen kwam Petrus tot Hem en zeide: Heere, hoe menigmaal zal mijn broeder tegen mij zondigen en ik hem vergeven? sTot zevenmaal? s Luk. 17:4. verwijsteksten
22 Jezus zeide tot hem: Ik zeg u, niet tot zevenmaal, maar ttot zeventigmaal zevenmaal. t Matth. 6:14. Mark. 11:25. Kol. 3:13. verwijsteksten
23 Daarom wordt het Koninkrijk der hemelen vergeleken bij een zekeren koning, die rekening met zijn dienstknechten houden wilde.
24 Als hij nu begon te rekenen, werd tot hem gebracht een die hem schuldig was tienduizend talenten.
25 vEn als hij niet had om te betalen, beval zijn heer dat men hem zou verkopen, en zijn vrouw en kinderen en al wat hij had, en dat de schuld zou betaald worden. v Matth. 5:25. verwijsteksten
26 De dienstknecht dan, nedervallende, aanbad hem, zeggende: Heere, wees lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
27 En de heer van dezen dienstknecht, met barmhartigheid innerlijk bewogen zijnde, heeft hem ontslagen en de schuld hem kwijtgescholden.
28 Maar dezelve dienstknecht, uitgaande, heeft gevonden een zijner mededienstknechten, die hem honderd penningen schuldig was, en hem aanvattende, greep hem bij de keel, zeggende: Betaal mij wat gij schuldig zijt.
29 Zijn mededienstknecht dan, nedervallende aan zijn voeten, bad hem, zeggende: Zijt lankmoedig over mij, en ik zal u alles betalen.
30 Doch hij wilde niet, maar ging heen en wierp hem in de gevangenis, totdat hij de schuld zou betaald hebben.
31 Als nu zijn mededienstknechten zagen hetgeen geschied was, zijn zij zeer bedroefd geworden, en komende, verklaarden zij hun heer al wat er geschied was.
32 Toen heeft hem zijn heer tot zich geroepen en zeide tot hem: Gij boze dienstknecht, al die schuld heb ik u kwijtgescholden, dewijl gij mij gebeden hebt;
33 Behoordet gij ook niet u over uw mededienstknecht te ontfermen, gelijk ik ook mij over u ontfermd heb?
34 En zijn heer, vertoornd zijnde, leverde hem den pijnigers over, totdat hij zou betaald hebben al wat hij hem schuldig was.
35 xAlzo zal ook Mijn hemelse Vader u doen, indien gij niet van harte vergeeft een iegelijk zijn broeder zijn misdaden. x Matth. 6:14. Mark. 11:26. Jak. 2:13. verwijsteksten

Einde Mattheüs 18