Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 16 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 16

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een wonderteken geweigerd
1 ENa de farizeeën en sadduceeën tot Hem gekomen zijnde en Hem verzoekende, begeerden van Hem dat Hij hun een teken uit den hemel zou tonen. a Matth. 12:38. Mark. 8:11. Luk. 11:29; 12:54. Joh. 6:30. verwijsteksten
2 Maar Hij antwoordde en zeide tot hen: bAls het avond geworden is, zegt gij: Schoon weder, want de hemel is rood. b Luk. 12:54. verwijsteksten
3 En des morgens: Heden onweder, want de hemel is droevig rood. Gij geveinsden, het aanschijn des hemels weet gij wel te onderscheiden, en kunt gij de tekenen der tijden niet onderscheiden?
4 cHet boos en overspelig geslacht verzoekt een teken; en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van dJona, den profeet. En hen verlatende, ging Hij weg. c Matth. 12:39. Luk. 11:29. d Jona 1:17. verwijsteksten
5 En als Zijn discipelen op de andere zijde gekomen waren, hadden zij vergeten broden mede te nemen.
6 eEn Jezus zeide tot hen: Ziet toe, en wacht u van den zuurdesem der farizeeën en sadduceeën. e Mark. 8:15. Luk. 12:1. verwijsteksten
7 En zij overlegden bij zichzelven, zeggende: Het is omdat wij geen broden medegenomen hebben.
8 En Jezus dat wetende, zeide tot hen: Wat overlegt gij bij uzelven, gij kleingelovigen, dat gij geen broden medegenomen hebt?
9 fVerstaat gij nog niet? En gedenkt gij niet aan de vijf broden der vijfduizend mannen, en hoevele korven gij opnaamt? f Matth. 14:17. Mark. 6:38. Luk. 9:13. Joh. 6:9. verwijsteksten
10 gNoch aan de zeven broden der vierduizend mannen, en hoevele manden gij opnaamt? g Matth. 15:34. verwijsteksten
11 Hoe verstaat gij niet dat Ik u van geen brood gesproken heb, als Ik zeide dat gij u wachten zoudt van den zuurdesem der farizeeën en sadduceeën?
12 Toen verstonden zij dat Hij niet gezegd had dat zij zich wachten zouden van den zuurdesem des broods, maar van de leer der farizeeën en sadduceeën.
 
De belijdenis van Petrus
13 hAls nu Jezus gekomen was in de delen van Cesaréa Filippi, vraagde Hij Zijn discipelen, zeggende: Wie zeggen de mensen dat Ik, de Zoon des mensen, ben? h Mark. 8:27. Luk. 9:18. verwijsteksten
14 En zij zeiden: iSommigen: Johannes de Doper; en anderen: Elía; en anderen: Jeremía, of een van de profeten. i Matth. 14:2. verwijsteksten
15 Hij zeide tot hen: Maar gij, wie zegt gij dat Ik ben?
16 kEn Simon Petrus antwoordende zeide: Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods. k Joh. 6:69. verwijsteksten
17 En Jezus antwoordende zeide tot hem: Zalig zijt gij, Simon Bar-Jona; want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, lmaar Mijn Vader, Die in de hemelen is. l Matth. 11:25. verwijsteksten
18 mEn Ik zeg u ook, dat gij zijt Petrus, en op ndeze petra zal Ik Mijn gemeente bouwen, en ode poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen. m Ps. 118:22. Joh. 1:43. n Jes. 28:16. 1 Kor. 3:11. o Jes. 33:20. verwijsteksten
19 pEn Ik zal u geven de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen; en zo wat gij zult binden op de aarde, zal in de hemelen gebonden zijn; en zo wat gij ontbinden zult op de aarde, zal in de hemelen ontbonden zijn. p Matth. 18:18. Joh. 20:22. verwijsteksten
20 Toen verbood Hij Zijn discipelen, dat zij iemand zeggen zouden dat Hij was Jezus, de Christus.
 
Eerste aankondiging van het lijden
21 qVan toen aan begon Jezus Zijn discipelen te vertonen dat Hij moest heengaan naar Jeruzalem, en veel lijden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden, en gedood worden, en ten derden dage opgewekt worden. q Matth. 17:22; 20:18. Mark. 8:31; 9:31; 10:33. Luk. 9:22; 18:31; 24:7. verwijsteksten
22 En Petrus Hem tot zich genomen hebbende, begon Hem te bestraffen, zeggende: Heere, zijt U genadig; dit zal U geenszins geschieden.
23 Maar Hij Zich omkerende, zeide tot Petrus: Ga weg achter Mij, satanas, rgij zijt Mij een aanstoot; want gij verzint niet de dingen die Gods zijn, maar die der mensen zijn. r 2 Sam. 19:22. verwijsteksten
 
Aansporing tot zelfverloochening
24 Toen zeide Jezus tot Zijn discipelen: sZo iemand achter Mij wil komen, die verloochene zichzelven, en neme zijn kruis op en volge Mij. s Matth. 10:38. Mark. 8:34. Luk. 9:23; 14:27. verwijsteksten
25 tWant zo wie zijn leven zal willen behouden, die zal hetzelve verliezen; maar zo wie zijn leven verliezen zal om Mijnentwil, die zal hetzelve vinden. t Matth. 10:39. Mark. 8:35. Luk. 9:24; 17:33. Joh. 12:25. verwijsteksten
26 vWant wat baat het een mens, zo hij de gehele wereld gewint en lijdt schade zijner ziel? Of xwat zal een mens geven tot lossing van zijn ziel? v Luk. 9:25. x Ps. 49:9. Mark. 8:37. verwijsteksten
27 yWant de Zoon des mensen zal komen in de zheerlijkheid Zijns Vaders, met Zijn engelen, en aalsdan zal Hij een iegelijk vergelden naar zijn doen. y Matth. 24:30; 25:31; 26:64. z Matth. 25:31. a Job 34:11. Ps. 62:13. Rom. 2:6. verwijsteksten
28 bVoorwaar zeg Ik u: Er zijn sommigen van die hier staan, dewelke den dood niet smaken zullen, totdat zij den Zoon des mensen zullen hebben zien komen in Zijn Koninkrijk. b Mark. 9:1. Luk. 9:27. verwijsteksten

Einde Mattheüs 16