Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 Christus stelt Zijn toehoorders voor verscheidene gelijkenissen, waarvan de eerste is van een zaaier, wiens zaad op verscheidene plaatsen valt. 10 Verklaart Zijn discipelen de oorzaak, waarom Hij in gelijkenissen spreekt. 18 Legt Zijn discipelen dezelve gelijkenis uit. 24 Voegt daarbij de gelijkenis van het onkruid tussen de tarwe. 31 Van het mosterdzaad. 33 Van den zuurdesem. 36 Legt uit de gelijkenis van het onkruid. 44 Doet daarbij de gelijkenis van den verborgen schat. 45 Van den koopman die parelen zoekt. 47 Van het visnet. 52 Van een schriftgeleerde die uit zijn schat nieuw en oud voortbrengt. 54 Komt in Zijn vaderland, waar Hij niet veel geacht wordt.
 
De zaaier
1 ENa te dien dage Jezus uit het huis gegaan zijnde, zat bij de 1zee.a Mark. 4:1. Luk. 8:4, 5. verwijsteksten
1 Namelijk de Galilese Zee bij Kapernaüm.
2 En tot Hem vergaderden vele scharen, zodat Hij bin een schip ging en nederzat; en al de schare stond op den oever.b Luk. 5:3. verwijsteksten
3 En Hij sprak tot hen vele dingen door 2gelijkenissen, zeggende: Zie, een zaaier ging uit om te zaaien.2 Gr. parabolen, welke zijn zodanige gelijkenissen, wanneer enige zaken historischerwijze, alsof zij onder de mensen geschied waren, verhaald worden, en iets anders, dat geestelijk is, daardoor verstaan wordt. Doch worden ook wel somwijlen breder genomen voor allerlei gelijkenissen, leringen en treffelijke spreuken. Zie vers 35. verwijsteksten
4 En als hij zaaide, viel een deel van het zaad bij den weg; en de vogels kwamen en aten datzelve op.
5 En een ander deel viel op steenachtige plaatsen, waar het niet veel aarde had; en het 3ging terstond op, omdat het geen diepte van aarde had;3 Dat is, wies of sproot op.
6 Maar als de zon opgegaan was, zo is het verbrand geworden, en omdat het geen wortel had, is het verdord.
7 En een ander deel viel in de doornen; en de doornen 4wiesen op en verstikten hetzelve.4 Gr. klommen op.
8 En een ander deel viel in de goede aarde, en gaf vrucht, het een honderd-, het ander zestig-, en het ander dertigvoud.
9 5Wie oren heeft om te horen, die hore.5 Dat is, die van God den Geest des verstands ontvangen heeft, die lette hierop met aandacht, 2 Kor. 3:5. verwijsteksten
 
Waarom Jezus door gelijkenissen sprak
10 cEn de discipelen tot Hem komende, zeiden tot Hem: Waarom spreekt Gij tot hen door gelijkenissen?c Mark. 4:10. Luk. 8:9. verwijsteksten
11 En Hij antwoordende zeide tot hen: dOmdat het u 6gegeven is de verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar edien is het 7niet gegeven.d 2 Kor. 3:14. verwijsteksten
6 Namelijk van God, uit genade, naar Zijn welbehagen, Matth. 16:17. Gal. 1:15. verwijsteksten
e Matth. 11:25. verwijsteksten
7 Want het Evangelie is bedekt in degenen die verloren gaan, 2 Kor. 4:3. verwijsteksten
12 fWant wie 8heeft, dien zal gegeven worden, en hij zal overvloediglijk hebben; maar wie niet heeft, van dien zal genomen worden ook 9wat hij heeft.f Matth. 25:29. Mark. 4:24, 25. Luk. 8:18; 19:26. verwijsteksten
8 Namelijk de beginselen van het zaligmakend geloof, en dezelve door de kracht des Heiligen Geestes waarneemt.
9 Dat is, hetgeen hij meent of schijnt te hebben. Gelijk Lukas verklaart Luk. 8:18. Zie ook Matth. 25:29. verwijsteksten
13 Daarom spreek Ik tot hen door gelijkenissen, omdat zij ziende niet zien, en horende niet horen, noch ook verstaan.
14 En in hen wordt de profetie van Jesaja 10vervuld, die zegt: 11gMet het gehoor zult gij horen en geenszins verstaan; en ziende zult gij zien en geenszins bemerken.10 Of: weder vervuld; dewijl hetgeen Jesaja eertijds gezegd heeft tot de hardnekkige Joden van zijn tijd, wederom in deze hardnekkige Joden nog eens vervuld wordt.
11 Hetgeen hier voorzeggenderwijze gezegd wordt, is bij Jesaja gebiedenderwijze gesteld, om Gods oordeel over dit hardnekkige volk beter uit te drukken, gelijk het hier ook zou kunnen genomen worden. Zie verdere verklaring van dit alles Jes. 6:9, enz. verwijsteksten
g Jes. 6:9. Mark. 4:12. Luk. 8:10. Joh. 12:40. Hand. 28:26. Rom. 11:8. verwijsteksten
15 Want het hart dezes volks is 12dik geworden, en zij hebben met de oren zwaarlijk gehoord, en hun ogen hebben zij toegedaan; opdat zij niet te eniger tijd met de ogen zouden zien, en met de oren horen, en met het hart verstaan, en zich bekeren, en Ik hen geneze.12 Namelijk van vettigheid, Hand. 28:27. verwijsteksten
16 hDoch uw ogen zijn 13zalig, omdat zij zien, en uw oren, omdat zij horen.h Luk. 10:23. Joh. 20:29. 1 Petr. 1:8. verwijsteksten
13 Of: gelukkig.
17 Want voorwaar Ik zeg u, idat vele profeten en rechtvaardigen hebben begeerd te zien de dingen 14die gij ziet, en hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die gij hoort, en hebben ze niet gehoord.i 1 Petr. 1:10. verwijsteksten
14 Namelijk den Messias in het vlees gekomen en Zijn ambt uitvoerende. Zie Joh. 8:56. Hand. 26:6, 7. verwijsteksten
 
Verklaring van de gelijkenis van den zaaier
18 kGij dan, hoort de gelijkenis van den zaaier.k Mark. 4:13. Luk. 8:11. verwijsteksten
19 Als iemand 15dat Woord des lKoninkrijks hoort en niet verstaat, zo komt 16de boze en rukt weg hetgeen in zijn hart gezaaid was; deze 17is degene die bij den weg 18bezaaid is.15 Dat is, de leer des Evangelies, waardoor Christus Zijn Rijk opricht, Matth. 9:35. verwijsteksten
l Matth. 4:23. verwijsteksten
16 Dat is, de duivel.
17 Dat is, wordt betekend door degene, enz.
18 Dat is, het zaad ontvangen heeft.
20 Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met 19vreugde ontvangt;19 Deze vreugde ontstaat uit de kennis der evangelische leer en aangenaamheid van de beloften derzelve; hoewel hun hart nog steenachtig blijft, dat is, dat de hardigheid van hetzelve door den Geest Gods nog niet is weggenomen.
21 Doch hij heeft 20geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.20 Dat is, geen recht en vast vertrouwen op Christus, waardoor wij met Christus als met een vasten Grond onzer zaligheid verenigd worden, Hebr. 3:14, en van Hem het sap des levens trekken, Rom. 11:17, 20. verwijsteksten
22 mEn die in de doornen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort; en de zorgvuldigheid dezer wereld en de verleiding des rijkdoms 21verstikt het Woord, en het 22wordt onvruchtbaar.m Matth. 19:23. Mark. 10:23. Luk. 18:24. 1 Tim. 6:9. verwijsteksten
21 Dat is, verhindert den voortgang van de kracht des Woords.
22 Of: brengt geen vrucht.
23 Die nu in de 23goede aarde bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en verstaat, die ook 24vrucht draagt en voortbrengt, de een honderd-, de ander zestig-, en de ander dertigvoud.23 Dat is, die het in een goed en fijn hart ontvangen, Luk. 8:15, hetwelk een mens van zichzelven niet heeft, maar door de kracht van den Geest Gods ontvangt, Hand. 16:14. verwijsteksten
24 Namelijk het ware geloof en oprechte liefde, Matth. 21:43. verwijsteksten
 
Het onkruid tussen de tarwe
24 Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een mens die goed zaad zaaide in zijn akker.
25 En als de mensen sliepen, kwam zijn vijand en zaaide 25onkruid midden in de tarwe, en ging weg.25 Gr. zizania, hetwelk sommigen menen dat een Arabisch woord is, betekenende voornamelijk een zeker soort van onkruid, dat men brandkoren noemt, hetwelk zonder schade van de tarwe niet wel kan uitgewied worden.
26 Toen het nu tot kruid opgeschoten was en vrucht voortbracht, toen openbaarde zich ook het onkruid.
27 En de dienstknechten van den heer des huizes gingen en zeiden tot hem: Heere, hebt gij niet goed zaad in uw akker gezaaid? Vanwaar heeft hij dan dit onkruid?
28 En hij zeide tot hen: Een vijandig mens heeft dat gedaan. En de dienstknechten zeiden tot hem: Wilt gij dan dat wij heengaan en datzelve vergaderen?
29 Maar hij zeide: Neen, opdat gij het onkruid vergaderende, ook mogelijk met hetzelve de tarwe niet 26uittrekt.26 Gr. uitwortelt.
30 27Laat ze beide tezamen opwassen tot den oogst, en in den tijd van den oogst zal ik tot de maaiers zeggen: Vergadert eerst het onkruid en bindt het in bussels, om hetzelve te verbranden; nmaar brengt de tarwe tezamen in mijn schuur.27 Hiermede wil Christus niet wegnemen het ambt der overheid in het straffen der bozen, Rom. 13:4, noch der kerk in het oefenen der discipline, 1 Kor. 5:7, maar geeft te kennen, dat men daarin voorzichtigheid moet gebruiken, en dat de hypocrieten en bozen niet geheel kunnen geweerd worden, overmits zij van de ware gelovigen somwijlen niet wel kunnen onderscheiden worden, gelijk het brandkoren van het goede koren, als het eerst opkomt, kwalijk kan onderscheiden worden. verwijsteksten
n Matth. 3:12. verwijsteksten
 
Het mosterdzaad. De zuurdesem
31 28Een andere gelijkenis heeft Hij hun voorgesteld, zeggende: oHet Koninkrijk der hemelen is gelijk het mosterdzaad, hetwelk een mens heeft genomen en in zijn akker gezaaid;28 Met deze twee gelijkenissen wijst Christus aan de kracht van Zijn woord, hetwelk, hoewel het in het begin klein en veracht scheen, nochtans daarna zich wijd zou uitbreiden en de gehele wereld doordringen, Rom. 10:18. verwijsteksten
o Mark. 4:30. Luk. 13:18. verwijsteksten
32 Hetwelk wel het minste is onder al de zaden, maar wanneer het opgewassen is, dan is het het meeste van de moeskruiden, en het wordt een boom, alzo dat de vogelen des hemels komen en nestelen in zijn takken.
33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: pHet Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie 29maten meel, totdat het geheel gezuurd was.p Luk. 13:20, 21. verwijsteksten
29 Gr. sata. Zie daarvan Gen. 18:6. verwijsteksten
34 qAl deze dingen heeft Jezus tot de scharen gesproken door gelijkenissen, en 30zonder gelijkenis sprak Hij tot hen niet;q Mark. 4:33. verwijsteksten
30 Namelijk op dien tijd en in deze en andere predicatiën.
35 Opdat vervuld zou worden wat gesproken is door den profeet, zeggende: rIk zal Mijn mond opendoen door gelijkenissen; Ik zal 31voortbrengen dingen die 32verborgen waren van de grondlegging der wereld.r Ps. 78:2. verwijsteksten
31 Of: overvloediglijk voortbrengen. Gr. uitwellen, gelijk een fontein haar water doet.
32 Dat is, zulke leringen, die altijd in zichzelven verborgenheden zijn geweest, maar evenwel in Gods Woord voorzegd en geopenbaard; gelijk het alzo ook Ps. 78:2 genomen wordt. verwijsteksten
 
Verklaring van de gelijkenis van het onkruid
36 Toen nu Jezus de scharen van Zich gelaten had, ging Hij naar huis. En Zijn discipelen kwamen tot Hem, zeggende: Verklaar ons de gelijkenis van het onkruid des akkers.
37 En Hij antwoordende zeide tot hen: Die het goede zaad zaait, is 33de Zoon des mensen;33 Namelijk zo door Zichzelven, als door Zijn apostelen en getrouwe leraars, Ef. 4:11, 12. verwijsteksten
38 En de akker is de wereld; en het goede zaad zijn 34de kinderen des Koninkrijks; en het onkruid zijn de kinderen des bozen;34 Dat is, die niet alleen uiterlijke leden zijn van Christus’ Rijk, gelijk Matth. 8:12, maar ook ware en levende leden. verwijsteksten
39 En de vijand die hetzelve gezaaid heeft, is de duivel; en sde oogst is de voleinding der wereld; en de maaiers zijn de engelen.s Joël 3:13. Openb. 14:15. verwijsteksten
40 Gelijkerwijs dan het onkruid vergaderd en met vuur verbrand wordt, alzo zal het ook zijn in de voleinding dezer wereld.
41 De Zoon des mensen zal Zijn engelen uitzenden, en zij zullen uit Zijn Koninkrijk vergaderen al 35de ergernissen en degenen die de ongerechtigheid doen,35 Dat is, mensen die een ergerlijk leven geleid hebben.
42 En zullen dezelve in den 36vurigen oven werpen; tdaar zal wening zijn en knersing der tanden.36 Gr. oven des vuurs, dat is, de hel. Het schijnt dat in deze wijze van spreken gezien wordt op de gruwelijke straffen des vuurs, die eertijds gebruikelijk waren. Zie Dan. 3:6. verwijsteksten
t Matth. 8:12; 22:13; 24:51; 25:30. Luk. 13:28. verwijsteksten
43 vDan zullen de rechtvaardigen blinken gelijk de zon, in het Koninkrijk huns Vaders. Die oren heeft om te horen, die hore.v Dan. 12:3. 1 Kor. 15:42. verwijsteksten
 
De schat in den akker. De parel van grote waarde
44 37Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een schat, in den akker verborgen, welken een mens gevonden hebbende, verborg dien, en van blijdschap over denzelven xgaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft, en koopt dienzelven akker.37 Met deze twee gelijkenissen wijst Christus aan de uitnemende waardigheid van de leer en beloften des Evangelies, mitsgaders den ijver en de naarstigheid die men behoort aan te wenden om dezelve te verkrijgen, al ware het ook met schade en verlies van alle tijdelijke dingen.
x Filipp. 3:7. verwijsteksten
45 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een koopman die schone parelen zoekt;
46 Dewelke hebbende één parel van grote waarde gevonden, ging heen en verkocht al wat hij had, en kocht dezelve.
 
Het visnet
47 Wederom is het Koninkrijk der hemelen gelijk een net, geworpen in de zee, en dat allerlei soorten van vissen samenbrengt;
48 Hetwelk, wanneer het vol geworden is, de vissers aan den oever optrekken, en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg.
49 Alzo zal het in de voleinding der eeuwen wezen; de engelen zullen 38uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden,38 Namelijk van Christus uitgezonden zijnde, gelijk vers 41. verwijsteksten
50 En zullen dezelve in den 39vurigen oven werpen; ydaar zal zijn wening en knersing der tanden.39 Gr. oven des vuurs, als vers 42. verwijsteksten
y vers 42. verwijsteksten
51 En Jezus zeide tot hen: Hebt gij dit alles verstaan? Zij zeiden tot Hem: Ja Heere.
52 En Hij zeide tot hen: Daarom, een iegelijk schriftgeleerde, 40in het Koninkrijk der hemelen onderwezen, is gelijk een heer des huizes, die uit zijn 41schat nieuwe en oude dingen voortbrengt.40 Of: tot; dat is, een verstandig en geoefend man in de Schrift, een leraar, gelijk Ezra was. Zie Ezra 7:6, 11. verwijsteksten
41 Of: voorraad.
 
Jezus in Nazareth verworpen
53 zEn het is geschied, als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok Hij vandaar.z Mark. 6:1. Luk. 4:16. verwijsteksten
54 En gekomen zijnde in Zijn 42vaderland, leerde Hij hen in hun synagoge, zodat zij zich ontzetten en zeiden: aVanwaar komt Dezen die wijsheid en die krachten?42 Namelijk Nazareth, waar Hij opgevoed was en Zijn vrienden woonden. Zie Luk. 4:16. verwijsteksten
a Mark. 6:2. verwijsteksten
55 bIs Deze niet de Zoon des 43timmermans? En is Zijn moeder niet genaamd Maria, en Zijn 44broeders Jakobus en Joses, en Simon en Judas?b Joh. 6:42. verwijsteksten
43 Namelijk Jozefs, dien zij meenden (doch verkeerdelijk) dat Zijn vader was. Zie Luk. 3:23. Joh. 6:42. verwijsteksten
44 Dat is, bloedverwanten; want Jakobus en Joses waren zonen van de zuster van Christus’ moeder; gelijk men kan zien Joh. 19:25, vergeleken met Matth. 27:56. Mark. 15:40. verwijsteksten
56 En Zijn zusters, zijn zij niet allen bij ons? Vanwaar komt dan Dezen dit alles?
57 En zij werden aan Hem geërgerd. Maar Jezus zeide tot hen: cEen profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland en in zijn huis.c Mark. 6:4. Luk. 4:24. Joh. 4:44. verwijsteksten
58 En Hij heeft aldaar niet vele krachten gedaan 45vanwege hun ongeloof.45 Omdat zij, vanwege hun ongeloof, Hem de kranken niet toebrachten.

Einde Mattheüs 13