Statenvertaling.nl

sample header image

Mattheüs 10 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Inleiding Bijbelboek
Inleiding Nieuwe Testament
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Mattheüs 10

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De uitzending der twaalve
1 ENa Zijn twaalf discipelen tot Zich geroepen hebbende, heeft Hij hun macht gegeven over de onreine geesten, om dezelve uit te werpen, en om alle ziekte en alle kwaal te genezen. a Mark. 3:13. Luk. 6:13; 9:1. verwijsteksten
2 De namen nu der twaalf apostelen zijn deze: de eerste, Simon, gezegd Petrus, en Andréas, zijn broeder; Jakobus, de zoon van Zebedéüs, en Johannes, zijn broeder;
3 Filippus en Bartholoméüs; Thomas en Matthéüs, de tollenaar; Jakobus, de zoon van Alféüs, en Lebbéüs, toegenaamd Thaddéüs;
4 Simon Kananítes, en Judas Iskáriot, die Hem ook verraden heeft.
5 Deze twaalf heeft Jezus uitgezonden, en hun bevel gegeven, zeggende: Gij zult niet heengaan op den weg der heidenen, en gij zult niet ingaan in enige stad der Samaritanen;
6 bMaar gaat veelmeer heen tot de verloren schapen van het huis Israëls. b Hand. 3:26; 13:26, 46. verwijsteksten
7 En heengaande cpredikt, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. c Luk. 9:2. verwijsteksten
8 dGeneest de kranken, reinigt de melaatsen, wekt de doden op, werpt de duivelen uit. eGij hebt het om niet ontvangen, geeft het om niet. d Luk. 10:9. e Hand. 8:18, 20. verwijsteksten
9 fVerkrijgt u noch goud noch zilver noch kopergeld in uw gordels, f Mark. 6:8. Luk. 9:3; 22:35. verwijsteksten
10 Noch male tot den weg, noch twee rokken, noch schoenen, noch staf; gwant de arbeider is zijn voedsel waardig. g Lev. 19:13. Deut. 24:14; 25:4. Luk. 10:7. 1 Kor. 9:4, 14. 1 Tim. 5:18. verwijsteksten
11 hEn in wat stad of vlek gij zult inkomen, onderzoekt wie daarin waardig is; en blijft aldaar totdat gij daar uitgaat. h Mark. 6:10. Luk. 9:4; 10:8. verwijsteksten
12 En als gij in het huis gaat, zo groet hetzelve.
13 En indien dat huis waardig is, zo kome uw vrede over datzelve; maar indien het niet waardig is, zo kere uw vrede weder tot u.
14 iEn zo iemand u niet zal ontvangen, noch uw woorden horen, uitgaande uit dat huis of uit dezelve stad, kschudt het stof uwer voeten af. i Mark. 6:11. Luk. 9:5. k Hand. 13:51; 18:6. verwijsteksten
15 lVoorwaar zeg Ik u: Het zal den lande van Sódom en Gomórra verdraaglijker zijn in den dag des oordeels dan dezelve stad. l Mark. 6:11. Luk. 10:12. verwijsteksten
 
Niet vrezen
16 mZie, Ik zend u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven. m Luk. 10:3. verwijsteksten
17 Maar wacht u voor de mensen; nwant zij zullen u overleveren in de raadsvergaderingen, en in hun synagogen zullen zij u geselen. n Matth. 24:9. Luk. 21:12. Joh. 15:20; 16:2. Openb. 2:10. verwijsteksten
18 oEn gij zult ook voor stadhouders en koningen geleid worden om Mijnentwil, hun en den heidenen tot getuigenis. o Hand. 24:1; 25:4. verwijsteksten
19 pDoch wanneer zij u overleveren, zo zult gij niet bezorgd zijn hoe of wat gij spreken zult; want het zal u in dezelve ure gegeven worden wat gij spreken zult. p Mark. 13:11. Luk. 12:11; 21:14. verwijsteksten
20 Want gij zijt niet die spreekt, maar het is de Geest uws Vaders, Die in u spreekt.
21 qEn de ene broeder zal den anderen broeder overleveren tot den dood, en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden. q Micha 7:2, 5. Luk. 21:16. verwijsteksten
22 En gij zult van allen gehaat worden om Mijn Naam; rmaar die volstandig zal blijven tot het einde, die zal zalig worden. r Matth. 24:13. Mark. 13:13. Luk. 21:19. Openb. 2:10; 3:10. verwijsteksten
23 sWanneer zij u dan in deze stad vervolgen, vliedt in de andere; want voorwaar zeg Ik u: Gij zult uw reis door de steden Israëls niet geëindigd hebben, of de Zoon des mensen zal gekomen zijn. s Matth. 2:13; 4:12; 12:15. Hand. 8:1; 9:25; 14:6. verwijsteksten
24 tDe discipel is niet boven den meester, noch de dienstknecht boven zijn heer. t Luk. 6:40. Joh. 13:16; 15:20. verwijsteksten
25 Het zij den discipel genoeg dat hij worde gelijk zijn meester, en de dienstknecht gelijk zijn heer. vIndien zij den Heere des huizes Beëlzebul hebben geheten, hoeveel te meer Zijn huisgenoten! v Matth. 9:34; 12:24. Mark. 3:22. Luk. 11:15. Joh. 8:48. verwijsteksten
26 xVreest dan hen niet; ywant er is niets bedekt hetwelk niet zal ontdekt worden, en verborgen hetwelk niet zal geweten worden. x Jes. 8:12. Jer. 1:8. y Job 12:22. Mark. 4:22. Luk. 8:17; 12:2. verwijsteksten
27 Hetgeen Ik u zeg in de duisternis, zegt het in het licht; en hetgeen gij hoort in het oor, predikt dat op de daken.
28 zEn vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel. z Jer. 1:8. Luk. 12:4. verwijsteksten
29 Worden niet twee musjes om een penningsken verkocht? En niet één van deze zal op de aarde vallen zonder uw Vader.
30 aEn ook uw haren des hoofds zijn alle geteld. a 1 Sam. 14:45. verwijsteksten
31 Vreest dan niet; gij gaat vele musjes te boven.
32 bEen iegelijk dan die Mij belijden zal voor de mensen, dien zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is. b Mark. 8:38. Luk. 9:26; 12:8. 2 Tim. 2:12. verwijsteksten
33 Maar zo wie Mij verloochend zal hebben voor de mensen, dien zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
 
Jezus brengt verdeeldheid
34 cMeent niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. c Luk. 12:51. verwijsteksten
35 dWant Ik ben gekomen om den mens tweedrachtig te maken tegen zijn vader, en de dochter tegen haar moeder, en de schoondochter tegen haar schoonmoeder. d Micha 7:6. verwijsteksten
36 eEn zij zullen des mensen vijanden worden, die zijn huisgenoten zijn. e Ps. 41:10; 55:13. Joh. 13:18. verwijsteksten
37 fDie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; en die zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mijns niet waardig; f Luk. 14:26. verwijsteksten
38 gEn die zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mijns niet waardig. g Matth. 16:24. Mark. 8:34. Luk. 9:23; 14:27. verwijsteksten
39 hDie zijn ziel vindt, zal dezelve verliezen; en die zijn ziel zal verloren hebben om Mijnentwil, zal dezelve vinden. h Matth. 16:25. Mark. 8:35. Luk. 9:24; 17:33. Joh. 12:25. verwijsteksten
40 iDie u ontvangt, ontvangt Mij; en die Mij ontvangt, ontvangt Hem Die Mij gezonden heeft. i Luk. 10:16. Joh. 13:20. verwijsteksten
41 kDie een profeet ontvangt in den naam eens profeten, zal het loon eens profeten ontvangen; en die een rechtvaardige ontvangt in den naam eens rechtvaardigen, zal het loon eens rechtvaardigen ontvangen. k 1 Kon. 17:10; 18:4. 2 Kon. 4:8. verwijsteksten
42 lEn zo wie een van deze kleinen te drinken geeft alleenlijk een beker koud water in den naam eens discipels, voorwaar zeg Ik u, hij zal zijn loon geenszins verliezen. l Matth. 25:40. Mark. 9:41. Hebr. 6:10. verwijsteksten

Einde Mattheüs 10