Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 25 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Numeri 25

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Ontucht en afgoderij te Sittim
1 EN aIsraël verbleef te Sittim, en het volk begon te hoereren met de dochteren der Moabieten. a Num. 31:16; 33:49. verwijsteksten
2 bEn zij nodigden het volk tot de slachtoffers harer goden; en het volk at en het boog zich voor haar goden. b Ps. 106:28. Hos. 9:10. verwijsteksten
3 Als nu Israël zich koppelde aan Baäl-Peor, contstak de toorn des HEEREN tegen Israël. c Ps. 106:29. verwijsteksten
4 En de HEERE zeide tot Mozes: dNeem al de hoofden des volks en hang hen den HEERE tegen de zon; zo zal de hittigheid van des HEEREN toorn gekeerd worden van Israël. d Deut. 4:3. Joz. 22:17. verwijsteksten
5 Toen zeide Mozes tot de rechters van Israël: Eenieder dode zijn mannen die zich aan Baäl-Peor gekoppeld hebben.
6 En zie, een man uit de kinderen Israëls kwam en bracht een Midianietin tot zijn broederen voor de ogen van Mozes en voor de ogen van de ganse vergadering der kinderen Israëls, toen zij weenden voor de deur van de tent der samenkomst.
7 Toen Pínehas, de zoon van Eleázar, den zoon van Aäron den priester, dat zag, ezo stond hij op uit het midden der vergadering en nam een spies in zijn hand; e Ps. 106:30. verwijsteksten
8 En hij ging den Israëlitischen man na in den hoerenwinkel en doorstak hen beiden, den Israëlitischen man en de vrouw, door haar buik. Toen werd de plaag van over de kinderen Israëls opgehouden.
9 fDegenen nu die aan de plaag stierven, waren vier en twintig duizend. f 1 Kor. 10:8. verwijsteksten
10 Toen sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
11 Pínehas, de zoon van Eleázar, den zoon van Aäron den priester, heeft Mijn grimmigheid van over de kinderen Israëls afgewend, dewijl hij gMijn ijver geijverd heeft in het midden derzelve, zodat Ik de kinderen Israëls in Mijn ijver niet vernield heb. g 2 Kor. 11:2. verwijsteksten
12 Daarom, spreek: Zie, Ik hgeef hem Mijn verbond des vredes. h Ps. 106:31. verwijsteksten
13 En hij zal hebben en zijn zaad na hem, het verbond des eeuwigen priesterdoms, daarom dat hij voor zijn God geijverd en verzoening gedaan heeft voor de kinderen Israëls.
14 De naam nu des verslagenen Israëlitischen mans, die verslagen was met de Midianietin, was Zimri, de zoon van Salu, een overste van een vaderlijk huis der Simeonieten.
15 En de naam der verslagen Midianitische vrouw was Kozbi, een dochter van Zur, die een hoofd was der volken van een vaderlijk huis onder de Midianieten.
16 Verder sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
17 Handelt ivijandelijk met de Midianieten, en verslaat hen; i Num. 31:2. verwijsteksten
18 Want zij hebben vijandelijk ktegen ulieden gehandeld door hun listen, die zij listiglijk tegen u bedacht hebben in de zaak van Peor, en in de zaak van Kozbi, de dochter van den overste der Midianieten, hun zuster, die verslagen is ten dage der plaag om de zaak van Peor. k Openb. 18:6. verwijsteksten

Einde Numeri 25