Statenvertaling.nl

sample header image

Numeri 15 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Numeri 15

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De spijs- en drankoffers
1 DAARNA sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Wanneer gij gekomen zult zijn in het land uwer woningen, dat Ik u geven zal,
3 En gij een vuuroffer den HEERE zult doen, een brandoffer of slachtoffer, aom af te zonderen een gelofte, of in vrijwillig offer of in uw gezette hoogtijden, om den HEERE been lieflijken reuk te maken van runderen of van kleinvee, a Lev. 22:21. b Ex. 29:18. verwijsteksten
4 Zo zal hij die zijn offerande den HEERE offert, ceen spijsoffer offeren van een tiende meelbloem, gemengd met een vierendeel van een hin olie. c Lev. 2:1; 6:14. verwijsteksten
5 En wijn ten drankoffer, een vierendeel van een hin, zult gij bereiden tot een brandoffer of tot een slachtoffer, voor één lam.
6 Of voor een ram zult gij een spijsoffer bereiden van twee tienden meelbloem, gemengd met olie, een derde deel van een hin.
7 En wijn ten drankoffer, een derde deel van een hin, zult gij offeren tot een lieflijken reuk den HEERE.
8 En wanneer gij een jong rund zult bereiden tot een brandoffer of een slachtoffer, om een gelofte af te zonderen, of ten dankoffer den HEERE,
9 Zo zal hij tot een jong rund offeren een spijsoffer van drie tienden meelbloem, gemengd met olie, de helft van een hin.
10 En wijn zult gij offeren ten drankoffer, de helft van een hin, tot een vuuroffer van lieflijken reuk den HEERE.
11 Alzo zal gedaan worden met den enen os of met den enen ram, of met het kleinvee, van de lammeren of van de geiten;
12 Naar het getal dat gij bereiden zult, zult gij alzo doen met elkeen, naar hun getal.
13 Alle inboorling zal deze dingen alzo doen, offerende een vuuroffer tot een lieflijken reuk den HEERE.
14 Wanneer ook een vreemdeling bij u als vreemdeling verkeert, of die in het midden van u is in uw geslachten, en hij een vuuroffer zal bereiden tot een lieflijken reuk den HEERE: gelijk als gij zult doen, alzo zal hij doen.
15 Gij gemeente, het zij ulieden den den vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, enerlei inzetting, te eeuwiger inzetting bij uw geslachten; gelijk gijlieden, alzo zal de vreemdeling voor des HEEREN aangezicht zijn. d Ex. 12:49. Num. 9:14. verwijsteksten
16 Enerlei wet en enerlei recht zal ulieden zijn en den vreemdeling die bij ulieden als vreemdeling verkeert.
 
De eerstelingen van den oogst
17 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
18 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: Als gij zult gekomen zijn in het land waarheen Ik u inbrengen zal,
19 Zo zal het geschieden als gij van het brood des lands zult eten, dan zult gij den HEERE een hefoffer offeren.
20 De eerstelingen uws deegs, een koek zult gij tot een hefoffer offeren; gelijk het hefoffer des dorsvloers zult gij dat offeren.
21 Van de eerstelingen uws deegs zult gij den HEERE een hefoffer geven, bij uw geslachten.
 
Het zondoffer
22 Voorts wanneer gijlieden afgedwaald zult zijn en niet gedaan hebben al deze geboden die de HEERE tot Mozes gesproken heeft,
23 Alles wat u de HEERE door de hand van Mozes geboden heeft, van dien dag af dat het de HEERE geboden heeft en voortaan, bij uw geslachten;
24 Zo zal het geschieden, indien iets bij dwaling gedaan en voor de ogen der vergadering verborgen is, dat de ganse vergadering één var, een jong rund, zal bereiden ten brandoffer, tot een lieflijken reuk den HEERE, met zijn spijsoffer en zijn drankoffer, naar de wijze; en één geitenbok ten zondoffer.
25 En de priester zal de verzoening doen voor de ganse vergadering der kinderen Israëls, en het zal hun vergeven worden; want het was een afdwaling, en zij hebben hun offerande gebracht, een vuuroffer den HEERE, en hun zondoffer voor het aangezicht des HEEREN, over hun afdwaling.
26 Het zal dan aan de ganse vergadering der kinderen Israëls vergeven worden, ook den vreemdeling die in het midden van henlieden als vreemdeling verkeert; want het is het ganse volk door dwaling overkomen.
27 eEn indien een ziel door afdwaling gezondigd zal hebben, die zal een eenjarige geit ten zondoffer offeren. e Lev. 4:27. verwijsteksten
28 En de priester zal de verzoening doen over de dwalende ziel, als zij gezondigd heeft door afdwaling voor het aangezicht des HEEREN, doende de verzoening over haar; en het zal haar vergeven worden.
29 Den inboorling der kinderen Israëls en den vreemdeling die in hunlieder midden als vreemdeling verkeert, enerlei wet zal ulieden zijn, dengene die het door afdwaling doet.
30 Maar de ziel die iets zal gedaan hebben met opgeheven hand, hetzij van inboorlingen of van vreemdelingen, die smaadt den HEERE; en diezelve ziel zal uitgeroeid worden uit het midden van haar volk;
31 Want zij heeft het woord des HEEREN veracht en Zijn gebod vernietigd; diezelve ziel zal ganselijk uitgeroeid worden, haar ongerechtigheid is op haar.
 
De sabbatschender
32 Als nu de kinderen Israëls in de woestijn waren, zo vonden zij een man, hout lezende op den sabbatdag.
33 En die hem vonden hout lezende, brachten hem tot Mozes en tot Aäron en tot de ganse vergadering.
34 En zij stelden hem in fbewaring; want het was niet verklaard wat hem gedaan zou worden. f Lev. 24:12. verwijsteksten
35 Zo zeide de HEERE tot Mozes: Die man zal zekerlijk gedood worden; de ganse vergadering zal hem met stenen stenigen buiten het leger.
36 Toen bracht hem de ganse vergadering uit tot buiten het leger en zij stenigden hem met stenen, dat hij stierf, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
 
Het gedenkteken aan de klederen
37 En de HEERE sprak tot Mozes, zeggende:
38 Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: gDat zij zich snoertjes maken aan de hoeken hunner klederen, bij hun geslachten; en op de snoertjes des hoeks zullen zij een hemelsblauwen draad zetten. g Deut. 22:12. Matth. 23:5. verwijsteksten
39 En hij zal ulieden aan de snoertjes zijn, opdat gij het aanziet en aan al de geboden des HEEREN gedenkt en die doet; en gij zult naar uw hart en naar uw ogen niet sporen, die gij zijt nahoererende;
40 Opdat gij gedenkt en doet al Mijn geboden, en uw God heilig zijt.
41 Ik ben de HEERE uw God, Die u uit Egypteland uitgevoerd heb om u tot een God te zijn; Ik ben de HEERE uw God.

Einde Numeri 15