Statenvertaling.nl

sample header image

Zacharia 5 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Zacharia 5

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

1 EN ik hief mijn ogen weder op en ik zag, en zie, een vliegende rol.
2 En Hij zeide tot mij: Wat ziet gij? En ik zeide: Ik zie een vliegende rol, welker lengte is van twintig ellen en haar breedte van tien ellen.
3 Toen zeide Hij tot mij: Dit is de vloek die uitgaan zal over het ganse land; want een iegelijk die steelt, zal vanhier volgens denzelven vloek uitgeroeid worden; desgelijks een iegelijk die valselijk zweert, zal vanhier volgens denzelven vloek uitgeroeid worden.
4 Ik breng dezen vloek voort, spreekt de HEERE der heirscharen, dat hij kome in het huis van den dief, en in het huis desgenen die bij Mijn Naam valselijk zweert; en hij zal in het midden zijns huizes overnachten, en hij zal het verteren met zijn houten en zijn stenen.
5 En de Engel Die met mij sprak, ging uit, en zeide tot mij: Hef nu uw ogen op, en zie wat dit zij dat er voortkomt.
6 En ik zeide: Wat is dat? En Hij zeide: Dit is een efa, die voortkomt. Voorts zeide Hij: Dit is het oog over henlieden in het ganse land.
7 En zie, een plaat van lood werd opgeheven, en er was een vrouw, zittende in het midden der efa.
8 En Hij zeide: Deze is de goddeloosheid. En Hij wierp haar in het midden van de efa; en Hij wierp het loden gewicht op den mond derzelve.
9 En ik hief mijn ogen op en ik zag, en zie, twee vrouwen kwamen voort, en wind was in haar vleugelen, en zij hadden vleugelen als de vleugelen eens ooievaars; en zij voerden de efa tussen de aarde en tussen den hemel.
10 Toen zeide ik tot den Engel Die met mij sprak: Waarheen brengen zij deze efa?
11 En Hij zeide tot mij: Om haar een huis te bouwen in het land Sínear, dat zij daar gevestigd en gesteld worde op haar grondvesting.

Einde Zacharia 5