Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Zefanja – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Zefanja

Inhoud van deze profetie

DE profeet Zefanja is een van de kleine profeten die voor de Babylonische gevangenis geprofeteerd hebben; want de drie naastvolgende profeten hebben geleefd en geprofeteerd, zo ten tijde der verlossing van het Joodse volk uit de Babylonische gevangenis, als daarna. Zefanja heeft geleefd ten tijde van den koning Josia, toen Jeremia begon te profeteren, en de profetes Hulda ook profeteerde. Zefanja voorzegt den inwoners van Jeruzalem en den gansen stam van Juda, dat zij vanwege hun afgoderij en andere zonden door de Chaldeeën zouden verstoord worden. Middelerwijl vermaant hij hen tot boete; en hij profeteert tegen enige uitlandse volken. Daarna keert hij wederom tot de zonden en hardnekkigheid der inwoners van Jeruzalem, mitsgaders de straffen die zij te verwachten hadden. Eindelijk vermaant hij de godzaligen tot geduld, en troost hen met evangelische beloften van de verzameling en uitbreiding der kerk ten tijde van den MESSIAS, door de beroeping der heidenen, mitsgaders hoe God dezelve zou heiligen, zegenen en heerlijk maken, en dat Hij daarentegen al hun vijanden verdelgen zou.

Einde inleiding Zefanja