Statenvertaling.nl

sample header image

Jona 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jona 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Jona’s gebed in den vis
1 EN Jona bad tot den HEERE zijn God, uit het ingewand van den vis.
2 En hij zeide: aIk riep uit mijn benauwdheid tot den HEERE, en Hij antwoordde mij; uit den buik des grafs schreide ik, en Gij hoordet mijn stem. a Ps. 120:1. verwijsteksten
3 Want Gij hadt mij geworpen in de diepte, in het hart der zeeën, en de stroom omving mij; al Uw bbaren en Uw golven gingen over mij heen. b Ps. 42:8. verwijsteksten
4 En ik zeide: Ik ben uitgestoten van voor Uw ogen; nochtans zal ik den tempel Uwer heiligheid weder aanschouwen.
5 De wateren hadden mij omgeven tot de ziel toe, de afgrond omving mij; het wier was aan mijn hoofd gebonden.
6 Ik was nedergedaald tot de gronden der bergen. De grendelen der aarde waren om mij heen in eeuwigheid; maar Gij hebt mijn leven uit het verderf opgevoerd, o HEERE mijn God.
7 Als mijn ziel in mij overstelpt was, dacht ik aan den HEERE; en mijn gebed kwam tot U in den tempel Uwer heiligheid.
8 Die de valse ijdelheden onderhouden, verlaten hunlieder weldadigheid.
9 Maar ik zal U offeren met de stem cder dankzegging; wat ik beloofd heb, zal ik betalen. dHet heil is des HEEREN. c Ps. 50:14, 23; 116:17. Hos. 14:3. Hebr. 13:15. d Ps. 3:9. verwijsteksten
10 De HEERE nu sprak tot den vis, en hij spuwde Jona uit op het droge.

Einde Jona 2