Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Jona – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

De profeet Jona

Inhoud

DIT boek begrijpt een wonderlijke historie van den profeet Jona, die van God beroepen zijnde tot het profetisch ambt onder de tien stammen, of Israël (als afgeleid wordt uit 2 Kon. 14:25), hier extraordinairlijk, tot beschaming van de hardnekkige Israëlieten, gezonden wordt om den heidensen Ninevieten hun aanstaanden ondergang te profeteren. Zulks hij door menselijke zwakheid zoekende te ontgaan, vliedt naar Tarsis, maar wordt van God, door Zijn onbegrijpelijke regering, gemaakt tot een voorbeeld van onzen Zaligmaker JEZUS CHRISTUS, dewijl hij (het onweder, als hij in de zee geworpen was, gestild zijnde) drie dagen en drie nachten geweest is in den buik van den walvis, ondertussen evenwel naar ziel en lichaam behouden, en daarna op het land weder uitgespogen; gelijk onze Heere CHRISTUS, Gods toorn gestild hebbende, drie dagen en nachten geweest is in den buik der aarde (Matth. 12:40), en daarna uit het graf verrezen. Jona van God alzo gekastijd, wonderbaarlijk behouden en andermaal gezonden zijnde, is gehoorzaam. Doch ziende der Ninevieten bekering en Gods genadige verschoning, toont hij wederom zijn menselijke zwakheid door het grote verdriet dat hij daarover had, en wordt van God daarom berispt, zeer lieflijk onderwezen en overtuigd.

Einde inleiding Jona