Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 7 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Leviticus 7

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wetten rakende het schuldoffer, vs. 1, enz. Met verklaring wat den priester daarvan en van enige andere offeranden toekwam, 7. Wetten van dankoffer, 11. Zowel van lofoffer, 12. Als van gelofte-offer, en vrijwillig offer, 16. Verbod van het vet te eten, met een verklaring van wat vet men tot andere dingen gebruiken mocht, 22. Verbod van bloed te eten, 26. Nog een aanhangsel rakende het dankoffer, 28. Besluit van alle voorgaande wetten, 35.
 
Het schuldoffer
1 DIT is nu de wet 1des schuldoffers: het is een 2heiligheid der heiligheden.1 Zie Lev. 5 op vers 6. verwijsteksten
2 Zie Lev. 2 op vers 3. verwijsteksten
2 3In de plaats waar 4zij het 5brandoffer slachten, zullen zij het schuldoffer slachten; en 6men zal deszelfs bloed rondom op het altaar sprengen.3 Zie van deze plaats Lev. 1:3. verwijsteksten
4 Namelijk de priesters.
5 Zie van dit offer Lev. 6 op vers 9. verwijsteksten
6 Hetwelk door een der priesters geschieden moest. Zie Lev. 1:5. verwijsteksten
3 En daarvan zal men al zijn vet offeren, den staart en het vet dat het ingewand bedekt;
4 Ook beide de nieren en het vet dat daaraan is, dat op de weekdarmen is; en het net over de lever, 7met de nieren, dat zal men afnemen.7 Zie Lev. 3 op vers 4. verwijsteksten
5 En de priester zal die aansteken op het altaar ten vuuroffer den HEERE; het is een schuldoffer.
6 Al wat mannelijk is onder de priesters zal dat eten; 8in de heilige plaats zal het gegeten worden; het is een heiligheid der heiligheden.8 Zie Lev. 6 op vers 16. verwijsteksten
7 Gelijk het zondoffer, alzo zal ook het schuldoffer zijn; enerlei wet zal voor dezelve zijn; 9het zal van den priester zijn die daarmede verzoening 10gedaan zal hebben.9 Te weten het offer.
10 Namelijk bedienende deze ceremonie, die de verzoening betekende en wees op den Messias, Die ze verwerven zou. Zie Lev. 1 op vers 4. verwijsteksten
8 Ook de priester die iemands brandoffer offert, die priester zal de huid des brandoffers hebben dat hij geofferd heeft.
9 Daartoe al het spijsoffer dat in den oven gebakken wordt, met al wat in den ketel en in de pan bereid wordt, zal van den priester zijn die dat offert.
10 Ook alle spijsoffer, met olie gemengd of 11droog, zal van alle zonen van Aäron zijn, 12van den een als van den ander.11 Dat is, zonder olie of drankoffer; gelijk de spijsoffers voor de zonde waren, Lev. 5:11, en de ijveroffers, Num. 5:15. verwijsteksten
12 Hebr. voor den man als voor zijn broeder.
 
Het dankoffer
11 Dit is nu de wet 13des dankoffers dat men den HEERE offeren zal.13 Zie Lev. 3 op vers 1. verwijsteksten
12 Indien hij dat tot aeen 14lofoffer offert, zo zal hij nevens het lofoffer ongezuurde koeken met olie gemengd, en ongezuurde vladen met olie bestreken, offeren; en zullen die koeken met olie gemengd, van 15geroost meelbloem zijn.a Ps. 116:17. verwijsteksten
14 Of: bekénoffer; waardoor men de weldaden van God ontvangen, met ootmoed en eerbied openlijk bekende en prees, en God voor dezelve dankte. Zie van dit offer ook Lev. 22:29. 2 Kron. 29:31; 33:16. Ps. 50:14. verwijsteksten
15 Zie Lev. 6 op vers 21. verwijsteksten
13 Benevens de koeken zal hij tot zijn offerande gedesemd brood offeren, met het lofoffer zijns dankoffers.
14 En 16één daarvan uit de ganse offerande zal hij den HEERE ten 17hefoffer offeren; 18het zal van den priester zijn die dat bloed des dankoffers sprengt.16 Te weten een van de gedesemde broden, in het voorgaande vers vermeld.
17 Versta een offerande die in het offeren van den priester omhooggeheven werd. Zie van dezelve ook vers 32. Ex. 29:27, 28. Vgl. hiermede de aant. op vers 30. verwijsteksten
18 Te weten het hefoffer.
15 Maar het vlees van het lofoffer zijns dankoffers zal op den dag 19van deszelfs offerande gegeten worden; daarvan zal men niet tot den morgen overlaten.19 Dat is, als de offerande geschieden zal.
16 En zo het slachtoffer zijner offerande een 20gelofte of 21vrijwillig offer is, bdat zal ten dage als hij zijn offer offeren zal, gegeten worden; en het overgeblevene daarvan zal ook des anderen daags gegeten worden.20 Versta een godsdienstige belofte den Heere vrijwilliglijk gedaan van hetgeen dat voor Hem geoorloofd, en in onze macht is, ter ere Gods, en tot bewijs van dankbaarheid. Vgl. Num. 30:2. verwijsteksten
21 Dat is, hetwelk iemand niet genoodzaakt zijnde door enige wet, uit enkel mildheid zijns harten den Heere opofferde. Zie van zulk offer ook Lev. 22:23. Ez. 46:12. verwijsteksten
b Lev. 19:6. verwijsteksten
17 Wat nog van het vlees des slachtoffers overgebleven is, zal op den derden dag met vuur verbrand worden;
18 Want zo 22enigszins van dat vlees zijns dankoffers op den derden dag gegeten wordt, die dat geofferd heeft, zal niet 23aangenaam zijn; het zal hem niet 24toegerekend worden, het zal 25een afgrijselijk ding zijn; en 26de ziel die daarvan eet, zal 27haar ongerechtigheid dragen.22 Hebr. etende gegeten wordt.
23 Te weten voor den Heere.
24 Voor een aangenaam dankoffer.
25 Het Hebreeuwse woord betekent eigenlijk wat door oudheid van kwaden reuk en kleur geworden is.
26 Dat is, mens; alzo in het volgende.
27 Zie Lev. 5 op vers 1. verwijsteksten
19 En 28het vlees dat iets onreins aangeroerd zal hebben, zal niet gegeten worden; met het vuur zal het verbrand worden; maar 29aangaande het andere vlees, dat vlees zal 30eenieder die rein is, mogen eten.28 Van het dankoffer. Zie het voorgaande en het volgende vers.
29 Te weten, dat nog overgebleven is, en niets onreins aangeroerd heeft.
30 Te weten van de priesters, en van degenen die de offeranden brengen om geofferd te worden.
20 Doch als een ziel het vlees van het dankoffer, hetwelk des HEEREN is, cgegeten zal hebben en haar 31onreinheid aan haar is, zo zal diezelve ziel 32uit haar volken uitgeroeid worden.c Lev. 15:3. verwijsteksten
31 Versta ceremoniële onreinheid, waarvan de mens zich nog niet zal gereinigd hebben, gelijk hierna Leviticus 21; 22 geboden wordt. verwijsteksten
32 Zie Gen. 17 op vers 14. verwijsteksten
21 En wanneer een ziel iets onreins zal aangeroerd hebben, als de onreinheid des mensen of het onreine vee of enig onrein 33verfoeisel, en zal van het vlees des dankoffers, hetwelk des HEEREN is, gegeten hebben, zo zal diezelve ziel uit haar volken uitgeroeid worden.33 Dat is, enig ding dat voor onrein verklaard, en daarom verfoeilijk, en te schuwen is.
22 Daarna sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
23 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: 34Geen vet van een os of schaap of geit zult gij eten.34 Zie Lev. 3 op vers 17. verwijsteksten
24 Maar het vet van een dood aas en het vet van het verscheurde mag tot 35alle werk 36gebezigd worden; 37doch gij zult dat ganselijk niet eten.35 Dat is, allerlei.
36 Hebr. gedaan.
37 Hebr. etende zult gij dat niet eten.
25 Want al wie het vet van enig vee eten zal, van hetwelk men den HEERE een vuuroffer zal geofferd hebben, die ziel die het gegeten zal hebben, zal uit haar volken uitgeroeid worden.
26 dOok zult gij in al uw woningen geen bloed eten, hetzij van het gevogelte of van het vee.d Gen. 9:4. Lev. 3:17; 17:14. verwijsteksten
27 Alle ziel die enig bloed eten zal, diezelve ziel zal uit haar volken uitgeroeid worden.
28 Voorts sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
29 Spreek tot de kinderen Israëls, zeggende: Wie zijn dankoffer den HEERE offert, 38zal zijn offerande 39van zijn dankoffer den HEERE toebrengen.38 Te weten hij zelf in persoon, niet een ander voor hem. Zie het volgende vers.
39 Dat is, van die stukken of delen die óf Gode geofferd, óf den priesters gegeven moesten worden.
30 Zijn handen zullen de vuuroffers des HEEREN brengen; het vet 40aan de borst zal hij met die borst brengen, eom die tot een 41beweegoffer voor het aangezicht des HEEREN te bewegen.40 Of: met.
e Ex. 29:24. verwijsteksten
41 Versta, naar sommiger mening, een offer hetwelk als het gedaan werd van den priester, naar de vier hoeken der wereld bewogen moest worden; en is alzo onderscheiden van het hefoffer, hetwelk maar met opheffing opwaarts bewogen werd, vers 14. Zie ook van dit beweegoffer Lev. 8:27; 9:21. verwijsteksten
31 En de priester zal dat vet op het altaar aansteken; doch de borst zal van Aäron en zijn zonen zijn.
32 Gij zult ook den rechterschouder tot een hefoffer den priester geven, uit uw dankoffers.
33 Wie uit de zonen van Aäron het bloed des dankoffers en het vet offert, dien zal de 42rechterschouder ten deel zijn.42 Zie Ex. 29 op vers 22. verwijsteksten
34 Want fde 43beweegborst en den 44hefschouder heb Ik van de kinderen Israëls uit hun dankoffers genomen, en heb dezelve aan Aäron, den priester, en aan zijn zonen tot een 45eeuwige inzetting gegeven van de kinderen Israëls.f Ex. 29:27. Num. 18:11. verwijsteksten
43 Hebr. borst der beweging. Zie op vers 14. verwijsteksten
44 Hebr. schouder der opheffing.
45 Zie Gen. 13 op vers 15. verwijsteksten
35 Dit is 46de zalving van Aäron en de zalving van zijn zonen van de vuuroffers des HEEREN, 47ten dage als 48hij hen deed naderen om het priesterdom den HEERE te bedienen;46 Dat is, het recht en de wettige portie, dewelke Aäron en zijn zonen vanwege hun priesterambt, waartoe zij beroepen en door de zalving ingewijd zijn, toebehoort.
47 Dat is, van dien dag af dat zij in hun ambt ingewijd zijn.
48 Mozes, of God door Mozes. Anders: als hij hen zal doen naderen, te weten Aäron.
36 49Hetwelk de HEERE hun van de kinderen Israëls te geven geboden heeft, ten dage als Hij hen zalfde; het zij een eeuwige inzetting voor hun geslachten.49 Te weten deel.
37 Dit is de wet des brandoffers, des spijsoffers en des zondoffers en des schuldoffers, en des 50vuloffers en des dankoffers;50 Of: des wijoffers. Hebr. der vervullingen. Want den priesters als zij in hun ambt ingesteld werden, zijn de handen met offerande gevuld geweest. Of, met die offerande werd hun bevestiging in het priesterlijk ambt vervuld. Zie Ex. 28:41; 29:9; 32:29. Lev. 8:33. 1 Kon. 13:33. Ez. 43:26. verwijsteksten
38 Die de HEERE Mozes op den berg Sinaï geboden heeft, ten dage als Hij den kinderen Israëls gebood, dat zij hun offeranden den HEERE in de woestijn Sinaï zouden offeren.

Einde Leviticus 7