Statenvertaling.nl

sample header image

Leviticus 2 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Leviticus 2

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wetten rakende de manier van het vrijwillig spijsoffer te offeren, hetwelk was van meelbloem, óf rauw en ongebakken, vs. 1, enz. Of gebakken in den oven, 4. Of gekookt in de pan, 5. Of in den ketel gezoden, 7. Met een verbod van enigen zuurdesem of honing daarin te mengen, 11. En een gebod van alle offeranden te zouten, 13. Mitsgaders de wijze hoe men de eerste vruchten opofferen moest, 14.
 
Het spijsoffer
1 ALS nu 1een ziel een offerande avan 2spijsoffer den HEERE zal offeren, zijn offerande zal 3meelbloem zijn; en hij zal olie daarop gieten en wierook daarop leggen.
1 Dat is, een persoon, of mens, gelijk het woord mens gebruikt wordt Lev. 1:2. Zie Gen. 12 op vers 5. verwijsteksten
a Lev. 6:14; 9:17. Num. 15:4. verwijsteksten
2 Dat is, een offerande waarin men spijze of meelbloem offerde, dat ten dele den priester toekwam, ten dele met wierook werd verbrand. Zie de volgende verzen.
3 Dat is, gebuild meel, de donst (bloem) van het meel.
 
2 En hij zal 4het brengen tot de zonen van Aäron, de priesters, een van welke daarvan zijn 5hand vol grijpen zal uit 6deszelfs meelbloem en uit deszelfs olie, 7met al deszelfs wierook; en de priester bzal 8deszelfs gedenkoffer aansteken op het altaar; het is een vuuroffer tot een lieflijken reuk den HEERE.
4 Te weten spijsoffer.
5 Hebr. de volheid zijner vuist vuisten. Alzo Lev. 5:12. verwijsteksten
6 Versta des spijsoffers meelbloem, dat is, meelbloem tot het spijsoffer behorende.
7 Of: boven. Alzo Lev. 3:4, 10; 4:9, enz. Dat is, tezamen met den gansen wierook van het spijsoffer. verwijsteksten
b Lev. 6:15. verwijsteksten
8 Een reukwerk zo genoemd, omdat het God indachtig maakte (menselijkerwijze gesproken) de beloften die Hij den vromen Israëlieten gegeven had, en de gebeden die zij tot Hem deden, dewelke bij een reukwerk dat opklimt vergeleken worden, Ps. 141:2. Hand. 10:4. Openb. 8:3, 4. verwijsteksten
 
3 Wat nu overblijft cvan het spijsoffer zal van Aäron en zijn zonen zijn; het is 9een heiligheid der heiligheden van de vuuroffers des HEEREN.
c Lev. 10:12. verwijsteksten
9 Dat is, een zeer heilig ding, of van zeer grote en voortreffelijke heiligheid. Alzo vers 10. Ex. 30:36. Lev. 24:9, enz. Het is een manier van spreken, betekenende de vergroting en verheffing desgenen van wien gesproken wordt. Alzo wordt God genoemd de God der goden, en de Heere der heren, Ps. 136:2, 3; het lied van Salomo het lied der liederen, Hoogl. 1:1. Vgl. de aant. Gen. 9 op vers 25. verwijsteksten
 
4 En als gij offeren zult een offerande van spijsoffer, een gebak des ovens, het zullen zijn 10ongezuurde koeken, van meelbloem met olie gemengd, 11en ongezuurde 12vladen met olie bestreken.
10 Hebr. koeken der ongezuurdheden, en alzo in het volgende.
11 Anders: of.
12 Of: pannenkoeken, of taarten.
 
5 En indien uw offerande spijsoffer is in de pan gekookt, zij zal zijn van ongezuurde meelbloem met olie gemengd.
6 Breek ze in stukken en giet olie daarop; het is een spijsoffer.
7 En zo uw offerande een spijsoffer 13des ketels is, het zal van meelbloem met olie gemaakt worden.
13 Anders: pan, dat is, van hetgeen dat in den ketel gezoden, of in de pan gefruit is.
 
8 Dan zult gij dat spijsoffer hetwelk daarvan zal gemaakt worden, den HEERE toebrengen; en men zal het tot den priester doen naderen, die dat tot het altaar dragen zal.
9 En de priester zal van dat spijsoffer 14deszelfs gedenkoffer opnemen en op het altaar aansteken; het is een vuuroffer 15tot een lieflijken reuk den HEERE.
14 Zie op vers 2. verwijsteksten
15 Zie Gen. 8 op vers 21 en Lev. 1 op vers 9. verwijsteksten
 
10 En wat overblijft van het spijsoffer zal van Aäron en zijn zonen zijn; het is een 16heiligheid der heiligheden van de vuuroffers des HEEREN.
16 Zie op vers 3. verwijsteksten
 
11 Geen spijsoffer dat gij den HEERE zult offeren, zal met desem gemaakt worden; want van geen 17zuurdesem en van geen 18honing zult gijlieden den HEERE vuuroffer aansteken.
17 Versta dit van de vrijwillige offeranden. Want in de dankoffers geldt deze wet niet, Lev. 7:13, noch in de offeranden der eerstelingen, Lev. 23:17 en hier in het volgende vers. verwijsteksten
18 De honing werd met den desem verboden, omdat hij, niettegenstaande zijn zoetigheid, den aard heeft het deeg waarmede hij gemengd is, te verzuren en te doen rijzen.
 
12 19De offerande der eerstelingen, die zult gij den HEERE 20offeren; maar op het altaar zullen zij niet komen tot een lieflijken reuk.
19 Zie Lev. 23:17. verwijsteksten
20 Te weten gedesemd, of met honing gemengd.
 
13 En alle offerande uws spijsoffers zult gij met zout zouten, en 21het zout van het verbond uws Gods van uw spijsoffer niet laten 22afblijven; dmet al uw offerande zult gij zout offeren.
21 Dat is, dat u vermaant van Mijn verbond, waardoor gij verplicht zijt, naar een onbesmettelijk en onverderfelijk leven te trachten, Mark. 9:49. verwijsteksten
22 Hebr. doen ophouden.
d Mark. 9:49. verwijsteksten
 
14 En zo gij den HEERE een spijsoffer der eerste vruchten offert, zult gij het spijsoffer uwer eerste vruchten van groene aren bij het vuur 23gedord, dat is het kleingebroken graan van volle groene aren, offeren.
23 Of: gezengd, geschroeid.
 
15 En gij zult olie daarop doen en wierook daarop leggen; het is een spijsoffer.
16 Zo zal de priester deszelfs 24gedenkoffer aansteken van zijn kleingebroken graan en van zijn olie, met al den wierook; het is een vuuroffer den HEERE.
24 Zie op vers 2. verwijsteksten

Einde Leviticus 2