Statenvertaling.nl

sample header image

Jeremia 21 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jeremia 21

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De koning Zedekia laat in de belegering den profeet vragen, of er hoop en troost bij God is, vs. 1, enz. Krijgt voor antwoord van neen, maar gans het tegendeel, 3. God geeft nochtans het volk raad, wat voor hen het best is, 8. En het huis des konings een les, met een scherp dreigement, 11.
 
Jeruzalems ondergang is gewis
1 HET woord dat van den HEERE geschied is tot Jeremía, als de koning Zedekía tot hem zond Pashur, den 1zoon van Malchía, en Zefánja, den zoon van Maäséja, den priester, zeggende:1 Van de nakomelingen van dezen Malchia, op wiens geslacht het vijfde lot in de afdeling der priesters bij Davids tijd gevallen was, 1 Kron. 24:9, gelijk op het geslacht van Maäseja het vier en twintigste, 1 Kron. 24:18. verwijsteksten
2 Vraag toch den HEERE voor ons, want 2Nebukadrézar, de koning van Babel, strijdt tegen ons; misschien zal de HEERE met ons doen 3naar al Zijn wonderen, dat 4hij van ons optrekke.2 Alzo vers 7, en dikwijls bij dezen profeet. Anders genoemd Nebukadnezar. verwijsteksten
3 Gelijk Hij voordezen zo menigmaal heeft gedaan, tot bescherming en verlossing van Zijn volk.
4 Nebukadnezar opbreke en de belegering verlate.
3 Toen zeide Jeremía tot hen: Zo zult gijlieden tot Zedekía zeggen:
4 Zo zegt de HEERE, de God Israëls: Zie, Ik zal de 5krijgswapenen 6omwenden die in ulieder hand zijn, met dewelke gij strijdt tegen den koning van Babel en tegen de Chaldeeën, die u belegeren vanbuiten aan den muur; en Ik 7zal hen verzamelen in het midden van deze stad.5 Hebr. instrumenten of gereedschap des krijgs.
6 Dat zij u onnut, ja, uzelven schadelijk zullen zijn, hoewel gij u door dezelve meent te beschermen en de Chaldeeën af te keren.
7 Ik zal de Babyloniërs of Chaldeeën laten inkomen, of inlaten, innemen. Zie van het Hebreeuwse woord Richt. 19 op vers 15. verwijsteksten
5 En Ik Zelf zal tegen ulieden strijden met een uitgestrekte hand en met een sterken arm, ja, met toorn en met grimmigheid en met grote verbolgenheid.
6 En Ik zal de inwoners dezer stad slaan, zowel 8de mensen als de beesten; door een grote pestilentie zullen zij sterven.8 Hebr. en den mens en het beest.
7 En daarna, spreekt de HEERE, zal Ik Zedekía, den koning van Juda, en zijn knechten, en het volk, en die in deze stad overgebleven zijn van de pestilentie, van het zwaard en van den honger, geven in de hand van Nebukadrézar, den koning van Babel, en in de hand hunner vijanden en in de hand dergenen die hun 9ziel zoeken; en 10hij zal hen slaan 11met de scherpte des zwaards, hij zal hen niet sparen, noch verschonen, noch zich ontfermen.9 Dat is, die naar hun leven staan. Zie Ex. 4 op vers 19. 2 Sam. 4 op vers 8. verwijsteksten
10 De koning van Babel.
11 Hebr. aan den mond des zwaards.
8 En tot dit volk zult gij zeggen: Zo zegt de HEERE: Zie, Ik stel voor ulieder aangezicht den weg des levens en den weg des doods.
9 Die in deze stad ablijft, zal sterven door het zwaard of door den honger of door de pestilentie; maar die er uitgaat en 12valt tot de Chaldeeën, die ulieden belegeren, die zal leven en zijn 13ziel zal hem tot een buit zijn.a Jer. 38:2. verwijsteksten
12 Dat is, die zich gewilliglijk tot hen begeeft.
13 Dat is, leven of persoon, dat is, zijn behoudenis zal hij hebben als tot een buit, die men met gevaar van den vijand haalt, of die iemand onvoorziens in handen valt en om welke reden men zich verheugt. Alzo Jer. 38:2; 45:5. verwijsteksten
10 Want Ik heb Mijn aangezicht tegen deze stad 14gesteld ten 15kwade, en niet ten 16goede, spreekt de HEERE; zij zal gegeven worden in de hand des konings van Babel, en hij zal ze met vuur verbranden.14 Zie Lev. 17 op vers 10. verwijsteksten
15 Tot haar straf en verderf.
16 Om haar wel te doen of te zegenen.
11 En aangaande het huis des konings van Juda, hoort des HEEREN woord.
12 O huis Davids, zo zegt de HEERE: bRicht des morgens recht en verlost den beroofde uit de hand des 17verdrukkers, opdat Mijn gramschap niet uitvare als een vuur, en brande dat niemand blussen kan, vanwege de boosheid uwer handelingen.b Jer. 22:3. verwijsteksten
17 Die hem met list of geweld verdrukt.
13 Zie, Ik 18wil aan u, 19gij inwoneres des dals, gij rots van 20het plein, spreekt de HEERE; gijlieden die zegt: Wie zou tegen ons afkomen? Of: Wie zou komen in onze woningen?18 Of: Ik ben tegen u, of zal tegen u zijn, dat is, uw Tegenpartij zijn, Ik zal Mij tegen u kanten. Alzo Jer. 23:30, 31, 32. Ez. 13:8; 21:3; 29:3, enz. Elders wordt deze manier van spreken ook in het goede of ten beste genomen. Zie Ez. 36:9. verwijsteksten
19 Versta de stad Jeruzalem, waarvan het onderste deel in de laagte lag, het bovenste op den berg Sion, waar Davids stad en slot was.
20 Alwaar de tempel op het plein van den berg Moria stond; of: voor welke rots buiten een effen veld ligt, als enigen dit verstaan.
14 En Ik zal 21over ulieden bezoeking doen 22naar de vrucht uwer handelingen, spreekt de HEERE; en Ik zal een c23vuur aansteken in 24haar woud; dat zal verteren al wat rondom haar is.21 Dat is, Ik zal u straffen. Zie Gen. 21 op vers 1. verwijsteksten
22 Als Jer. 17:10. verwijsteksten
c Jer. 17:27. verwijsteksten
23 Zie 2 Kron. 36:19. Jer. 52:13. verwijsteksten
24 Jeruzalems, waarvan in het voorgaande vers. Door het woud kan men verstaan de schone gebouwen der stad, die getimmerd waren van hout dat uit het woud van Libanon gehouwen was, vgl. Jer. 22:7, 23, of de ganse stad, met het land, zijnde vol volk, als een woud vol bomen, vgl. Ez. 20:46 met de aant. aldaar. verwijsteksten

Einde Jeremia 21