Statenvertaling.nl

sample header image

Jesaja 35 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jesaja 35

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Wederkeer der vrijgekochten
1 DE woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn, en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos.
2 Zij zal lustig bloeien en zich verheugen, ja, met verheuging en juichen; de heerlijkheid van Libanon is haar gegeven, het sieraad van Karmel en Saron; zij zullen zien de heerlijkheid des HEEREN, het sieraad onzes Gods.
3 aVersterkt de slappe handen, en stelt de struikelende knieën vast. a Hebr. 12:12. verwijsteksten
4 Zegt den onbedachtzamen van hart: Weest sterk, vreest niet; zie, ulieder God zal ter wrake komen met de vergelding Gods; Hij zal komen en ulieden verlossen.
5 Alsdan zullen bder blinden ogen opengedaan worden, en cder doven oren zullen geopend worden. b Matth. 9:27; 11:5; 12:22; 20:30; 21:14. Joh. 9:6. c Matth. 11:5. Mark. 7:32. verwijsteksten
6 Alsdan zal dde kreupele springen als een hert, en ede tong des stommen zal juichen; want in de woestijn zullen fwateren uitbarsten, en beken in de wildernis. d Matth. 11:5; 15:30; 21:14. Joh. 5:8, 9. Hand. 3:2; 8:7; 14:8. e Matth. 9:32; 12:22; 15:30. f Joh. 7:38, 39. verwijsteksten
7 En het dorre land zal tot staand water worden, en het dorstige land tot springaders der wateren; in de woning der draken, waar zij gelegen hebben, zal gras met riet en biezen zijn.
8 En aldaar zal een verheven baan en een weg zijn, welke de heilige weg zal genaamd worden; de onreine zal daar niet doorgaan, maar hij zal voor dezen zijn; die dezen weg wandelt, zelfs de dwazen zullen niet dwalen.
9 Er zal geen leeuw zijn, en geen verscheurend gedierte zal daarop komen, noch aldaar gevonden worden; maar de verlosten zullen daarop wandelen.
10 En de vrijgekochten des HEEREN zullen wederkeren en tot Sion komen met gejuich, en eeuwige blijdschap zal op hun hoofd wezen; gvrolijkheid en blijdschap zullen zij verkrijgen, maar droefenis en zuchting zullen wegvlieden. g Openb. 21:4. verwijsteksten

Einde Jesaja 35