Statenvertaling.nl

sample header image

Jesaja 24 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jesaja 24

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Ondergang en heil
1 ZIE, de HEERE maakt het land ledig en Hij maakt het woest, en Hij keert deszelfs gestaltenis om en Hij verstrooit zijn inwoners.
2 En gelijk het volk, alzo zal de priester wezen; gelijk de knecht, alzo zijn heer; gelijk de dienstmaagd, alzo haar vrouwe; agelijk de koper, alzo de verkoper; gelijk de lener, alzo de ontlener; gelijk de woekeraar, alzo die van welken hij woeker ontvangt. a Ez. 7:12, 13. verwijsteksten
3 Dat land zal ganselijk lediggemaakt worden en het zal ganselijk beroofd worden; want de HEERE heeft dit woord gesproken.
4 Het land treurt, het verwelkt; het aardrijk kweelt, het verwelkt; de hoogsten van het volk des lands kwelen.
5 Want het land is bevlekt vanwege zijn inwoners; want zij overtreden de wetten, zij veranderen de inzetting, zij vernietigen het eeuwig verbond.
6 Daarom verteert de vloek het land, en die daarin wonen, zullen verwoest worden; daarom zullen de inwoners des lands bverbrand worden en er zullen weinige mensen overblijven. b Jes. 9:18; 10:16. verwijsteksten
7 De most treurt, de wijnstok kweelt, allen die blijhartig waren, zuchten.
8 De cvreugde der trommels rust, het geluid der vrolijk huppelenden houdt op, de vreugde der harp rust. c Jer. 7:34; 16:9; 25:10. Ez. 26:13. Hos. 2:10. verwijsteksten
9 Zij zullen geen wijn drinken dmet gezang; de sterke drank zal bitter zijn dengenen die hem drinken. d Jes. 16:10. verwijsteksten
10 De woeste stad is verbroken, al de huizen staan gesloten, dat er niemand inkomen kan.
11 Er is een klaaglijk geroep op de straten om des wijns wil; alle blijdschap is verduisterd, de vreugde des lands is heengevaren.
12 Verwoesting is in de stad overgebleven, en met gekraak wordt de poort in stukken verbroken.
13 Want in het binnenste van het land, in het midden dezer volken zal het alzo wezen, egelijk de afschudding des olijfbooms, gelijk de nalezingen, wanneer de wijnoogst geëindigd is. e Jes. 17:6. verwijsteksten
14 Die zullen hun stem opheffen, zij zullen vrolijk zingen; vanwege de heerlijkheid des HEEREN zullen zij juichen van de zee af.
15 Daarom, eert den HEERE in de valleien, in de eilanden der zee den Naam des HEEREN, des Gods van Israël.
16 Van het uiterste einde der aarde horen wij psalmen tot verheerlijking des Rechtvaardigen. Doch nu zeg ik: Ik word mager, ik word mager, wee mij! De trouwelozen handelen trouwelooslijk, en met trouweloosheid handelen de trouwelozen trouwelooslijk.
17 fDe vrees en de kuil en de strik over u, o inwoner des lands! f Jer. 48:43. verwijsteksten
18 En het zal geschieden, zo wie voor de stem der vrees vlieden zal, gdie zal in den kuil vallen; en die uit den kuil opklimt, die zal in den strik gevangen worden; want de sluizen in de hoogte zijn opengedaan en de fundamenten der aarde zullen beven. g Jer. 48:44. Vgl. Amos 5:19. verwijsteksten
19 De aarde zal ganselijk verbroken worden, de aarde zal ganselijk vaneengescheurd worden, de aarde zal ganselijk bewogen worden.
20 De aarde zal ganselijk waggelen hgelijk een dronkaard, en zij zal heen en weder bewogen worden igelijk een nachthut; en haar overtreding zal zwaar op haar zijn, en zij zal vallen en niet weder opstaan. h Jes. 19:14. i Job 27:18. Jes. 1:8. verwijsteksten
21 En het zal geschieden te dien dage, dat de HEERE bezoeking doen zal over de heirscharen des hogen in de hoogte, en over de koningen des aardbodems op den aardbodem.
22 En zij zullen tezamen vergaderd worden gelijk de gevangenen in een put, en zij zullen besloten worden in een gevangenis, maar na vele dagen weder bezocht worden.
23 kEn de maan zal schaamrood worden en de zon zal beschaamd worden, als de HEERE der heirscharen op den berg Sion regeren zal en te Jeruzalem, en voor Zijn oudsten zal heerlijkheid zijn. k Jes. 13:10. Ez. 32:7. Joël 2:31; 3:15. verwijsteksten

Einde Jesaja 24