Statenvertaling.nl

sample header image

Jesaja 12 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Jesaja 12

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een dankzegging, die de Christenen doen zouden voor de verlossing hun in Christus bewezen, zich over dezelve hartelijk verblijdende.
 
Danklied
1 EN 1te dienzelven dage zult 2gij zeggen: Ik dank U, HEERE, 3dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij.
1 Te weten ten tijde van het Rijk van Christus, als het Evangelie in de ganse wereld zal gepredikt worden.
2 Te weten, gij Mijn uitverkoren volk, gij Christgelovigen.
3 Dat Gij Die op ons toornig waart, Uw toorn hebt laten vallen. Alzo staat er Rom. 6:17: Gode zij dank, dat gij wel dienstknechten der zonde waart, enz. Anders: dat Gij toornig op mij geweest zijnde, Uw toorn zich afgewend heeft, en dat Gij mij troost. verwijsteksten
 
2 Zie, God is 4mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de HEERE HEERE 5is mijn Sterkte en 6Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden.
4 Of: mijn Heiland, of: mijn Zaligheid, dat is, Hij is de Auteur mijner zaligheid.
5 Dat is, Die mij sterkte geeft. Zie Ex. 15:2. Ps. 118:14. verwijsteksten
6 Dat is, het is God Dien ik psalmen en lofzangen ter ere dicht en zing.
 
3 En gijlieden 7zult awater scheppen met vreugde 8uit de fonteinen des heils,
7 Dat is, u verheugen, gelijk die doen die groten dorst hebbende, water vinden om hun dorst te lessen. Versta hier door het water allerlei geestelijke gaven en weldaden, die God Zijn welbeminden geeft, inzonderheid de zaligheid door Jezus Christus. Vgl. hiermede Matth. 5:6. Joh. 6:54; 7:37. verwijsteksten
a Joh. 7:37, 38. verwijsteksten
8 Dat is, uit de predicatiën van het Heilig Evangelie, in dewelke de zaligheid door Christus verworven, verkondigd wordt.
 
4 En 9zult te dienzelven dage zeggen: 10Dankt den HEERE, 11roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken; 12bvermeldt dat Zijn Naam verhoogd is.
9 Te weten gijlieden die tot Christus zult bekeerd zijn.
10 Zie 1 Kron. 16:8. Ps. 105:1. verwijsteksten
11 Of: roept Zijn Naam uit, of: verkondigt Zijn Naam overluid.
12 Dat is, maakt dat het bij de nakomelingen gedacht worde, dat Zijn Naam hogelijk is te loven en te prijzen.
b Joh. 17:1, 4, 6, 26. verwijsteksten
 
5 13Psalmzingt 14den HEERE, want Hij heeft 15heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem.
13 Het Hebreeuwse woord betekent zowel met de stem zingen, als op instrumenten spelen.
14 Dat is, ter ere Gods.
15 Hebr. heerlijkheid, of hoogheid, of voortreffelijkheid gedaan.
 
6 Juich en zing vrolijk, 16gij inwoneres van Sion, 17want 18de Heilige Israëls 19is groot in het midden van u.
16 Dat is, gij volk Gods, te huis behorende in Zijn kerk, die hier Sion genoemd wordt.
17 Hier wordt aangewezen de oorzaak of materiën van de lofzangen der godzaligen.
18 Dat is, de ware God, Die heiliglijk geëerd en gediend wordt van Zijn volk van Israël. Zie Ps. 71 op vers 22. verwijsteksten
19 Dat is, Hij heeft Zijn macht betoond en doen blijken door Zijn heerlijke daden, die Hij onder ulieden gedaan heeft.

Einde Jesaja 12