Statenvertaling.nl

sample header image

Prediker 7 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Prediker 7

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Lof der wijsheid
1 BETER ais een goede naam dan goede olie, en de dag des doods dan de dag dat iemand geboren wordt. a Spr. 22:1. verwijsteksten
2 Het is beter te gaan in het klaaghuis dan te gaan in het huis des maaltijds; want in hetzelve is het einde aller mensen, en de levende legt het in zijn hart.
3 Het treuren is beter dan het lachen, want door de droefheid des aangezichts wordt het hart gebeterd.
4 Het hart der wijzen is in het klaaghuis, maar het hart der zotten in het huis der vreugde.
5 Het bis beter te horen het bestraffen des wijzen dan dat iemand hore het gezang der dwazen. b Spr. 13:18; 15:31, 32. verwijsteksten
6 Want cgelijk het geluid der doornen onder een pot, alzo is het lachen eens zots. Dit is ook ijdelheid. c Ps. 58:10. verwijsteksten
7 Voorwaar, de onderdrukking zou wel een wijze dol maken, en het geschenk verderft het hart.
8 Het einde van een ding is beter dan zijn begin; de lankmoedige is beter dan de hoogmoedige.
9 Zijt niet haastig in uw geest om te toornen, want de toorn rust in den boezem der dwazen.
10 Zeg niet: Wat is er, dat de vorige dagen beter geweest zijn dan deze? Want gij zoudt naar zulks niet uit wijsheid vragen.
11 De wijsheid is goed met een erfdeel; en degenen die de zon aanschouwen, hebben voordeel daarvan.
12 Want de wijsheid is tot een schaduw en het geld is tot een schaduw, maar de uitnemendheid der wetenschap is, dat de wijsheid haar bezitters het leven geeft.
13 Aanmerk het werk Gods; want wie kan recht maken wat Hij krom gemaakt heeft?
14 Geniet het goede ten dage des voorspoeds, maar ten dage des tegenspoeds zie toe; want God maakt ook den een tegenover den ander, ter oorzake dat de mens niet zou vinden iets dat na Hem zal zijn.
15 Dit alles heb ik gezien in de dagen mijner ijdelheid: er is een rechtvaardige die in zijn gerechtigheid omkomt; daarentegen is er een goddeloze die in zijn boosheid zijn dagen verlengt.
16 Wees niet al te rechtvaardig, en houd uzelven niet al te wijs; waarom zoudt gij verwoesting over u brengen?
17 Wees niet al te goddeloos, en wees niet al te dwaas; waarom zoudt gij sterven buiten uw tijd?
18 Het is goed dat gij daaraan vasthoudt, en trek ook uw hand van dit niet af; want die God vreest, die ontgaat dat alles.
19 De wijsheid versterkt den wijze meer dan tien heerschappers die in een stad zijn.
20 dVoorwaar, er is geen mens rechtvaardig op aarde, die goed doet en niet zondigt. d 1 Kon. 8:46, 47. 2 Kron. 6:36. Spr. 20:9. 1 Joh. 1:8. verwijsteksten
21 Geef ook uw hart niet tot alle woorden die men spreekt, opdat gij niet hoort dat uw knecht u vloekt.
22 Want uw hart heeft ook vele malen bekend, dat gij ook anderen gevloekt hebt.
23 Dit alles heb ik met wijsheid verzocht; ik zeide: Ik zal wijsheid bekomen, maar zij was nog ver van mij.
24 Hetgeen dat veraf is en zeer diep, wie zal dat vinden?
25 Ik keerde mij om, en mijn hart, om te weten en om na te speuren en te zoeken wijsheid en een sluitrede; en eom te weten de goddeloosheid der zotheid en de dwaasheid der onzinnigheden. e Pred. 1:17; 2:12. verwijsteksten
26 En ik vond feen bitterder ding dan de dood: een vrouw welker hart netten en garen, en haar handen banden zijn; wie goed is voor Gods aangezicht, zal van haar ontkomen; daarentegen de gzondaar zal van haar gevangen worden. f Spr. 5:3; 6:24, enz.; 7:6, enz. g Spr. 6:26; 7:23; 22:14. verwijsteksten
27 Zie, dit heb ik gevonden, zegt de Prediker, het ene bij het andere, om de sluitrede te vinden,
28 Dewelke mijn ziel nog zoekt, maar ik heb haar niet gevonden: één man uit duizend heb ik gevonden, maar een vrouw onder die allen heb ik niet gevonden.
29 Alleenlijk zie, dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.

Einde Prediker 7