Statenvertaling.nl

sample header image

Prediker 4 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Prediker 4

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 DAARNA wendde ik mij en zag aan al de onderdrukkingen die onder de zon geschieden; en zie, er waren de tranen der verdrukten en dergenen die geen trooster hadden; en aan de zijde hunner verdrukkers was macht, zij daarentegen hadden geen vertrooster.
2 Dies prees ik de doden, die alrede gestorven waren, boven de levenden, die tot nog toe levend zijn.
3 Ja, hij is beter dan die beiden, die nog niet geweest is, die niet gezien heeft het boze werk dat onder de zon geschiedt.
4 Verder zag ik al den arbeid en alle geschiktheid des werks, dat het den mens nijd van zijn naaste aanbrengt. Dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
5 De zot vouwt zijn handen tezamen en eet zijn eigen vlees.
6 Een handvol met rust is beter dan beide de vuisten vol met arbeid en kwelling des geestes.
7 Ik wendde mij wederom en ik zag een ijdelheid onder de zon:
8 Daar is er één, en geen tweede; hij heeft ook geen kind, noch broeder; nochtans is van al zijn arbeid geen einde, ook wordt zijn oog niet verzadigd van den rijkdom, en hij zegt niet: Voor wien arbeid ik toch en doe mijn ziel gebrek hebben van het goede? Dit is ook ijdelheid en het is een moeilijke bezigheid.
9 Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid;
10 Want indien zij vallen, de één richt zijn metgezel op; maar wee den énen die gevallen is, want er is geen tweede om hem op te helpen.
11 Ook indien twee tezamen liggen, zo hebben zij warmte; maar hoe zou één alleen warm worden?
12 En indien iemand den één mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.
13 Beter is een arm en wijs jongeling dan een oud en zot koning die niet weet van meer vermaand te worden.
14 Want een komt uit het gevangenhuis om koning te zijn; daar ook een die in zijn koninkrijk geboren is, verarmt.
15 Ik zag al de levenden wandelende onder de zon, met den jongeling, den tweede, die in diens plaats staan zal.
16 Er is geen einde van al het volk, van allen die vóór hen geweest zijn; de nakomelingen zullen zich ook over hem niet verblijden; gewisselijk, dat is ook ijdelheid en kwelling des geestes.
17 Bewaar uw voet als gij ten huize Gods ingaat, en zijt liever nabij om te horen, dan om der zotten slachtoffer te geven; want zij weten niet dat zij kwaad doen.

Einde Prediker 4