Statenvertaling.nl

sample header image

Prediker 12 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Prediker 12

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

1 EN gedenk aan uw Schepper in de dagen uwer jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen, van dewelke gij zeggen zult: Ik heb geen lust in dezelve.
2 Eer dan de zon en het licht, en de maan en de sterren verduisterd worden, en de wolken wederkomen na den regen;
3 In den dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, en de sterke mannen zichzelven zullen krommen; en de maalsters zullen stilstaan, omdat zij minder geworden zijn; en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden;
4 En de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, als er is een nederig geluid der maling, en hij opstaat op de stem van het vogelken, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden;
5 Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen, en dat er verschrikkingen zullen zijn op den weg, en de amandelboom zal bloeien, en dat de sprinkhaan zichzelven een last zal wezen, en dat de lust zal vergaan; want de mens gaat naar zijn eeuwig huis, en de rouwklagers zullen in de straat omgaan;
6 Eer dan het zilveren koord ontketend wordt, en de gulden schaal in stukken gestoten wordt, en de kruik aan de springader gebroken wordt, en het rad aan den bornput in stukken gestoten wordt;
7 aEn dat het stof weder tot aarde keert, als het geweest is; en de geest weder tot God keert, bDie hem gegeven heeft. a Gen. 3:19. b Gen. 2:7. Num. 16:22. verwijsteksten
 
Vrees God en houd Zijn geboden
8 cIJdelheid der ijdelheden, zegt de Prediker; het is al ijdelheid. c Ps. 62:10; 144:4. Pred. 1:2. verwijsteksten
9 En voorts, dewijl de Prediker wijs geweest is, zo leerde hij het volk nog wetenschap en merkte op en onderzocht; hij stelde vele dspreuken in orde. d 1 Kon. 4:32. verwijsteksten
10 De Prediker zocht aangename woorden uit te vinden; en het geschrevene is recht, woorden der waarheid.
11 De woorden der wijzen zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen, diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen, die gegeven zijn van den enigen Herder.
12 En wat boven dezelve is, mijn zoon, wees gewaarschuwd: van vele boeken te maken is geen einde, en veel lezen is vermoeiing des vleses.
13 Van alles wat gehoord is, is het einde van de zaak: eVrees God en houd Zijn geboden, want dit betaamt allen mensen. e Deut. 6:2; 10:12. Spr. 3:7. verwijsteksten
14 fWant God zal ieder werk in het gericht brengen, met al wat verborgen is, hetzij goed of hetzij kwaad. f 1 Kor. 4:5. 2 Kor. 5:10. verwijsteksten

Einde Prediker 12