Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Prediker – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Het boek Ecclesiastes, of Prediker, in het Hebreeuws genaamd Koheleth

Inhoud van dit boek

VELEN onder de geleerden houden het daarvoor, dat Salomo dit boek geschreven heeft in zijn groten ouderdom, nadat hij vele jaren van het rechte pad der ware godzaligheid was afgeweken, maar nu wederom tot God bekeerd. (Zie de aant. 2 Kron. 11 op vers 17.) In hetwelk hij door het ingeven des Heiligen Geestes, voor de ganse gemeente des Heeren, is betuigende zijn ernstig berouw en leedwezen over zijn voorgaande leven, verfoeiende hetzelve, als zijnde ijdelheid der ijdelheden, door dewelke de mens niet kan verkrijgen de tijdelijke rust en het genoegen des gemoeds, veel minder het hoogste goed, hetwelk is de eeuwige zaligheid. Tegelijk is zijn voornemen, alle mensen met zijn voorbeeld of voorgang te leiden tot vroomheid en godzaligheid. Tot dit einde beschrijft hij vooreerst in het kort den loop zijns levens, en waarin hij voornamelijk zijn genoegen en vermaak genomen heeft. Daarna verhaalt hij ook, dat hij gelet heeft op den handel en wandel waarmede zich vele mensen in dit leven meest bekommeren, zijnde meestendeels ijdelheden, ja, ook wel goddeloze overdenkingen, waarbij hij betuigt dat de alwijze en almachtige God alles stiert en regeert naar Zijn wil en welbehagen, en dat de zaken in de wereld geenszins bijgeval toegaan, gelijk vele mensen zichzelven inbeelden. Eindelijk vermaant Salomo alle mensen, dat zij God zullen vrezen en oprechtelijk dienen, en alle goede werken oefenen, met eer en vroomheid zich verheugende in hetgeen dat zij van de milde hand Gods ontvangen hebben, inzonderheid terwijl zij nog jong, sterk en bij hun verstand zijn, het gestrenge oordeel Gods altijd voor ogen hebbende.
Wat den titel van dit boek aangaat, die is in het Hebreeuws Koheleth, in het Grieks Ecclesiastes. Koheleth komt van kahal, dat is, vergaderen, en het betekent zoveel als vergaderende, te weten een vergaderende ziel, dat is, persoon. Alle mensen zijn van nature als verstrooide schapen; doch God zendt Zijn dienaars uit als herders om dezelve te vergaderen. Enigen menen dat Koheleth is een van de eigennamen van den koning Salomo, hetwelk zij daaruit besluiten, omdat er in dit boek doorgaans in het mannelijke geslacht staat amar Koheleth. Dit is mede de opinie van velen onder de Joodse rabbijnen.
Wat nu aangaat den Grieksen titel van dit boek, Ecclesiastes, dat is, Prediker, dien moet men hier alzo niet verstaan alsof Salomo zich daartoe begeven had om voor de gemeente te prediken (dit was eigenlijk het ambt der profeten, priesters en Levieten), maar te dien aanzien, dat hij hier als een predicatie doet in dit boek, vol van goede, stichtelijke leringen en onderwijzingen. En het kan wel wezen, dat hij dezelve heeft gelezen of laten lezen in een volle vergadering der gemeente. Anderen verstaan door het woord Ecclesiastes een die in de gemeente een rede doet; gelijk die plachten te doen, die voor de vergadering der gelovigen hun begane zonden openlijk belijden.

Einde inleiding Prediker