Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 22 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 22

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De waarde van een goeden naam
1 DEa naam is uitgelezener dan grote rijkdom, de goede gunst dan zilver en dan goud. a Pred. 7:1. verwijsteksten
2 bRijken en armen ontmoeten elkander; de HEERE heeft hen allen gemaakt. b Spr. 29:13. verwijsteksten
3 cEen kloekzinnig mens ziet het kwaad en verbergt zich, maar de slechten gaan henen door en worden gestraft. c Spr. 27:12. verwijsteksten
4 Het loon der nederigheid, met de vreze des HEEREN, is rijkdom en eer en leven.
5 Doornen en strikken zijn in den weg des verkeerden; die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken.
6 Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.
7 De rijke heerst over de armen; en die ontleent, is des leners knecht.
8 dDie onrecht zaait, zal moeite maaien; en de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen. d Job 4:8. Hos. 10:13. verwijsteksten
9 eDie goed van oog is, die zal gezegend worden; want hij heeft van zijn brood den arme gegeven. e 2 Kor. 9:6. verwijsteksten
10 Drijf den spotter uit, en de kijverij zal weggaan, en het geschil met de schande zal ophouden.
11 fDie de reinheid des harten liefheeft, wiens lippen aangenaam zijn, diens vriend is de koning. f Ps. 101:6. verwijsteksten
12 De ogen des HEEREN bewaren de wetenschap, maar de zaken des trouwelozen zal Hij omkeren.
13 gDe luiaard zegt: Er is een leeuw buiten; ik mocht op het midden der straten gedood worden. g Spr. 26:13. verwijsteksten
14 hDe mond der vreemde vrouwen is een diepe gracht; op welken de HEERE vergramd is, zal daarin vallen. h Spr. 2:16; 5:3; 7:5; 23:27. verwijsteksten
15 iDe dwaasheid is in het hart van den jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen. i Spr. 13:24; 19:18; 23:14; 29:15, 17. verwijsteksten
16 kDie den arme verdrukt om het zijne te vermeerderen, en den rijke geeft, komt zekerlijk tot gebrek. k Spr. 14:31; 17:5. verwijsteksten
17 Neig uw oor en hoor de woorden der wijzen, en stel uw hart tot mijn wetenschap.
18 Want het is lieflijk als gij die in uw binnenste bewaart; zij zullen tezamen op uw lippen gepast worden.
19 Opdat uw vertrouwen op den HEERE zij, maak ik u die heden bekend; gij ook maak ze bekend.
20 Heb ik u niet heerlijke dingen geschreven van allerlei raad en wetenschap?
21 Om u bekend te maken de zekerheid van de redenen der waarheid, opdat gij redenen der waarheid antwoorden mocht dengenen die u zenden.
22 lBeroof den arme niet, omdat hij arm is, en mverbrijzel den ellendige niet in de poort. l Zach. 7:10. m Ex. 23:6. Job 31:13. Ps. 82:3, 4. verwijsteksten
23 nWant de HEERE zal hun twistzaak twisten, en Hij zal dengenen die hen beroven, de ziel roven. n Ex. 22:22, 23. Ps. 10:18. verwijsteksten
24 Vergezelschap u niet met een grammoedige, en ga niet om met een zeer grimmig man,
25 Opdat gij zijn paden niet leert, en een strik over uw ziel haalt.
26 oWees niet onder degenen die in de hand klappen, onder degenen die voor schulden borg zijn. o Spr. 6:1; 11:15. verwijsteksten
27 Zo gij niet hadt om te betalen, pwaarom zou men uw bed van onder u wegnemen? p Spr. 20:16. verwijsteksten
28 qZet de oude palen niet terug, die uw vaderen gemaakt hebben. q Deut. 19:14; 27:17. Spr. 23:10. verwijsteksten
29 Hebt gij een man gezien die vaardig in zijn werk is? Hij zal voor het aangezicht der koningen gesteld worden; voor het aangezicht der ongeachte lieden zal hij niet gesteld worden.

Einde Spreuken 22