Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 21 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 21

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Gods leidende hand
1 DES konings hart is in de hand des HEEREN, als waterbeken; Hij neigt het tot al wat Hij wil.
2 aAlle weg des mensen is recht in zijn ogen, maar de HEERE weegt de harten. a Spr. 16:2. verwijsteksten
3 bGerechtigheid en recht te doen is bij den HEERE uitgelezener dan offer. b 1 Sam. 15:22. Ps. 50:8, 14. Jes. 1:11, 16. Hos. 6:6. verwijsteksten
4 Hoogheid der ogen en trotsheid des harten en de ploeging der goddelozen zijn zonde.
5 cDe gedachten des vlijtigen zijn alleen tot overschot; maar van eenieder die haastig is, alleen tot gebrek. c Spr. 10:4; 13:4. verwijsteksten
6 dTe arbeiden om schatten met een valse tong, is een voortgedreven ijdelheid dergenen die den dood zoeken. d Spr. 10:2, 4; 13:11. verwijsteksten
7 De verwoesting der goddelozen zal hen doorsnijden, omdat zij weigeren recht te doen.
8 De weg des mensen is gans verkeerd en vreemd, maar het werk des zuiveren is recht.
9 eHet is beter te wonen op een hoek van het dak dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap. e vers 19. Spr. 25:24; 27:15. verwijsteksten
10 De ziel des goddelozen begeert het kwaad; zijn naaste krijgt geen genade in zijn ogen.
11 fAls men den spotter straft, wordt de slechte wijs; en als men den wijze onderricht, neemt hij wetenschap aan. f Spr. 19:25. verwijsteksten
12 De rechtvaardige let verstandiglijk op des goddelozen huis, als God de goddelozen in het kwaad stort.
13 Die zijn oor stopt voor het geschrei des armen, die zal ook roepen en niet verhoord worden.
14 gEen gift in het verborgen houdt den toorn onder, en een geschenk in den schoot de sterke grimmigheid. g Spr. 17:8; 18:16. verwijsteksten
15 Het is den rechtvaardige een blijdschap recht te doen, maar voor de werkers der ongerechtigheid is het verschrikking.
16 Een mens die van den weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten.
17 Die blijdschap liefheeft, die zal gebrek lijden; die wijn en olie liefheeft, zal niet rijk worden.
18 hDe goddeloze is een rantsoen voor den rechtvaardige, en de trouweloze voor de oprechten. h Spr. 11:8. verwijsteksten
19 iHet is beter te wonen in een woest land dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw. i vers 9. Spr. 25:24. verwijsteksten
20 In des wijzen woning is een gewenste schat en olie, maar een zot mens verslindt zulks.
21 Die rechtvaardigheid en weldadigheid najaagt, zal het leven, rechtvaardigheid en eer vinden.
22 De wijze beklimt de stad der geweldigen, en werpt de sterkte haars vertrouwens neder.
23 kDie zijn mond en zijn tong bewaart, bewaart zijn ziel van benauwdheden. k Spr. 18:21. verwijsteksten
24 Die een hovaardig pocher is, zijn naam is spotter; hij gaat met hovaardige verbolgenheid te werk.
25 De begeerte des luiaards zal hem doden, want zijn handen weigeren te werken.
26 Den gansen dag begeert hij begeerlijke dingen, maar lde rechtvaardige zal geven en niet inhouden. l Ps. 37:26. verwijsteksten
27 mHet offer der goddelozen is een gruwel; hoeveel te meer als zij het met een schandelijk voornemen brengen! m Spr. 15:8. Jes. 1:13. Jer. 6:20. Amos 5:21. verwijsteksten
28 nEen leugenachtig getuige zal vergaan, en een man die hoort, zal spreken tot overwinning. n Spr. 19:5, 9. verwijsteksten
29 Een goddeloos man sterkt zich in zijn aangezicht; maar de oprechte, die maakt zijn weg vast.
30 Er is geen wijsheid en er is geen verstand en er is geen raad tegen den HEERE.
31 oHet paard wordt bereid tegen den dag des strijds, maar de overwinning is des HEEREN. o Ps. 33:17. verwijsteksten

Einde Spreuken 21