Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 19 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 19

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Zachtmoedigheid en grimmigheid
1 DEa arme in zijn oprechtheid wandelende, is beter dan de verkeerde van lippen, en die een zot is. a Spr. 28:6. verwijsteksten
2 Ook is de ziel zonder wetenschap niet goed; en die met de voeten haastig is, zondigt.
3 bDe dwaasheid des mensen zal zijn weg verkeren, en zijn hart zal zich tegen den HEERE vergrammen. b Jak. 1:13, 14, 15. verwijsteksten
4 cHet goed brengt vele vrienden toe, maar de arme wordt van zijn vriend gescheiden. c Spr. 14:20. verwijsteksten
5 dEen vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugens blaast, zal niet ontkomen. d Deut. 19:19. Spr. 21:28. verwijsteksten
6 Velen smeken het aangezicht des prinsen, en eenieder is een vriend dengene die giften geeft.
7 eAl de broederen des armen haten hem; hoeveel te meer gaan zijn vrienden verre van hem! Hij loopt hen na met woorden die niets zijn. e Spr. 14:20. verwijsteksten
8 Die verstand bekomt, heeft zijn ziel lief; hij neemt de verstandigheid waar, om het goede te vinden.
9 fEen vals getuige zal niet onschuldig zijn; en die leugens blaast, zal vergaan. f vers 5. verwijsteksten
10 De weelde staat een zot niet wel; ghoeveel te min een knecht te heersen over vorsten. g Spr. 30:22. verwijsteksten
11 Het verstand des mensen vertrekt zijn toorn; en zijn sieraad is de overtreding voorbij te gaan.
12 hDes konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws, maar izijn welgevallen is als dauw op het kruid. h Spr. 16:14; 20:2. i Spr. 16:15. verwijsteksten
13 kEen zotte zoon is zijn vader grote ellende, en lde kijverijen ener vrouw als een gestadig druipen. k Spr. 10:1; 15:20; 17:25. l Spr. 21:19; 27:15. verwijsteksten
14 Huis en goed is een erve van de vaderen, mmaar een verstandige vrouw is van den HEERE. m Spr. 18:22. verwijsteksten
15 nLuiheid doet in diepen slaap vallen, oen een bedrieglijke ziel zal hongeren. n Spr. 6:9; 20:13. o Spr. 10:4. verwijsteksten
16 Die het pgebod bewaart, bewaart zijn ziel; die zijn wegen veracht, zal sterven. p Spr. 3:21, 22. Luk. 11:28. verwijsteksten
17 Die zich des armen ontfermt, leent den HEERE, en Hij zal hem zijn weldaad vergelden.
18 qTuchtig uw zoon als er nog hoop is, maar rverhef uw ziel niet om hem te doden. q Spr. 13:24; 23:13. r Ef. 6:4. verwijsteksten
19 Die groot is van grimmigheid, zal straf dragen; want zo gij hem uitredt, zo zult gij nog moeten voortvaren.
20 Hoor raad en ontvang tucht, opdat gij in uw laatste wijs zijt.
21 In het hart des mans zijn vele gedachten, smaar de raad des HEEREN, die zal bestaan. s Job 23:13. Ps. 33:11; 115:3. Jes. 46:10. verwijsteksten
22 De wens des mensen is zijn weldadigheid; maar de arme is beter dan een leugenachtig man.
23 De vreze des HEEREN is ten leven; twant men zal verzadigd zijnde vernachten; met het kwaad zal men niet bezocht worden. t Ps. 34:10. verwijsteksten
24 vEen luiaard verbergt de hand in den boezem, en hij zal ze niet weder aan zijn mond brengen. v Spr. 26:15. verwijsteksten
25 xSla den spotter, zo zal de slechte kloekzinnig worden; en bestraf den verstandige, hij zal wetenschap begrijpen. x Spr. 21:11. verwijsteksten
26 Wie den vader verwoest of de moeder verjaagt, is een zoon die beschaamd maakt en schande aandoet.
27 Laat af, mijn zoon, horende de tucht, af te dwalen van de redenen der wetenschap.
28 Een Belialsgetuige bespot het recht, en de mond der goddelozen slokt de ongerechtigheid in.
29 Gerichten zijn voor de spotters bereid, en slagen voor den rug der zotten.

Einde Spreuken 19