Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

Wijsheid en dwaasheid
1 EEN wijs zoon hoort de tucht des vaders, maar een spotter hoort de bestraffing niet.
2 aEenieder zal van de vrucht des monds het goede eten, maar de ziel der trouwelozen het geweld. a Spr. 12:14. verwijsteksten
3 Die zijn mond bewaart, behoudt zijn ziel; maar voor hem is verstoring, die zijn lippen wijd opendoet.
4 De ziel des luiaards is begerig, doch er is niets; maar de ziel der vlijtigen zal vet gemaakt worden.
5 De rechtvaardige haat leugentaal, maar de goddeloze maakt zich stinkende en doet zich schaamte aan.
6 bDe gerechtigheid bewaart den oprechte van weg, maar de goddeloosheid zal den zondaar omkeren. b Spr. 10:29; 11:3, 5, 6. verwijsteksten
7 cEr is een die zichzelven rijk maakt en niet met al heeft; en een die zichzelven arm maakt en heeft veel goed. c Spr. 12:9. verwijsteksten
8 Het rantsoen van ieders ziel is zijn rijkdom, maar de arme hoort de schelding niet.
9 dHet licht der rechtvaardigen zal zich verblijden, emaar de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden. d Spr. 4:18. e Job 18:5, 6; 21:17. verwijsteksten
10 Door hovaardigheid maakt men niets dan gekijf, maar bij de beradenen is wijsheid.
11 Goed van ijdelheid gekomen, fzal verminderd worden; maar die met de hand vergadert, zal het vermeerderen. f Spr. 10:2; 20:21. verwijsteksten
12 gDe uitgestelde hoop krenkt het hart; maar de begeerte die komt, is een boom des levens. g vers 19. verwijsteksten
13 Die het Woord veracht, die zal verdorven worden; maar wie het gebod vreest, dien zal vergolden worden.
14 hDes wijzen leer is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods. h Spr. 10:11; 14:27. verwijsteksten
15 Goed verstand geeft aangenaamheid, maar de weg der trouwelozen is streng.
16 Al wie kloekzinnig is, handelt met wetenschap; maar een zot ibreidt dwaasheid uit. i Spr. 12:23; 15:2. verwijsteksten
17 Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen, maar een trouw gezant is medicijn.
18 Armoede en schande is desgenen die de tucht verwerpt; maar die de bestraffing waarneemt, zal geëerd worden.
19 De begeerte die geschiedt, is zoet voor de ziel, maar het is den zotten een gruwel van het kwade af te wijken.
20 Die met de wijzen omgaat, zal wijs worden; maar die der zotten metgezel is, zal verbroken worden.
21 Het kwaad zal de zondaars vervolgen, maar den rechtvaardigen zal men goed vergelden.
22 De goede zal zijn kindskinderen doen erven, maar het vermogen kdes zondaars is voor den rechtvaardige lweggelegd. k Job 15:29. l Job 27:17. verwijsteksten
23 Het ploegen der armen geeft mveelheid der spijze; maar ner is een die verteerd wordt door gebrek van oordeel. m Spr. 12:11. n Spr. 18:9. verwijsteksten
24 Die zijn oroede inhoudt, haat zijn zoon; maar die hem liefheeft, zoekt hem vroeg met tuchtiging. o Spr. 23:13. verwijsteksten
25 De rechtvaardige eet tot pde verzadiging zijner ziel toe, maar de buik der goddelozen zal gebrek hebben. p Ps. 34:11; 37:3. verwijsteksten

Einde Spreuken 13