Statenvertaling.nl

sample header image

Spreuken 12 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Spreuken 12

Dit hoofdstuk voorgelezen (v):

 

De rechtvaardige en de goddeloze
1 WIE de tucht liefheeft, die heeft de wetenschap lief, maar wie de bestraffing haat, is onvernuftig.
2 De goede zal een welgevallen trekken van den HEERE, maar een man van schandelijke verdichtselen zal Hij verdoemen.
3 De mens zal niet bevestigd worden door goddeloosheid, amaar de wortel der rechtvaardigen zal niet bewogen worden. a Spr. 10:25. verwijsteksten
4 bEen kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; maar die beschaamd maakt, is als verrotting in zijn beenderen. b 1 Kor. 11:7. verwijsteksten
5 Der rechtvaardigen gedachten zijn recht, der goddelozen raadslagen zijn bedrog.
6 cDe woorden der goddelozen zijn dom op bloed te loeren, maar de mond der oprechten zal hen redden. c Spr. 1:11, 18. d Spr. 11:9. verwijsteksten
7 eDe goddelozen worden omgekeerd, dat zij niet meer zijn; maar het huis der rechtvaardigen zal bestaan. e Ps. 37:36, enz. Spr. 11:21. verwijsteksten
8 Eenieder zal geprezen worden naar dat zijn verstandigheid is; maar die verkeerd van hart is, zal tot verachting wezen.
9 Beter is die zich fgeringacht en een knecht heeft, dan die zichzelven eert en des broods gebrek heeft. f Spr. 13:7. verwijsteksten
10 De rechtvaardige gkent het leven zijner beesten, maar de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. g Deut. 25:4. verwijsteksten
11 hDie zijn land bouwt, zal van brood verzadigd worden; maar die ijdele mensen volgt, is verstandeloos. h Spr. 28:19. verwijsteksten
12 De goddeloze begeert het net der bozen, maar de wortel der rechtvaardigen zal uitgeven.
13 iIn de overtreding der lippen is de strik des bozen, maar de rechtvaardige zal uit de benauwdheid uitkomen. i Spr. 10:14; 18:7. verwijsteksten
14 kEenieder wordt van de vrucht des monds met goed verzadigd; en de vergelding van des mensen handen zal hij tot zich wederbrengen. k Spr. 13:2. verwijsteksten
15 lDe weg des dwazen is recht in zijn ogen, maar die naar raad hoort, is wijs. l Spr. 3:7. verwijsteksten
16 De toorn des dwazen wordt ten zelven dage bekend; maar die kloekzinnig is, bedekt de schande.
17 mDie waarheid voortbrengt, maakt gerechtigheid bekend, maar een getuige der valsheden bedrog. m Spr. 14:5. verwijsteksten
18 nDaar is een die woorden als steken van een zwaard onbedachtelijk uitspreekt; maar de tong der wijzen is medicijn. n Ps. 57:5; 59:8. Spr. 16:27. verwijsteksten
19 Een waarachtige lip zal bevestigd worden in eeuwigheid, maar een valse tong is maar voor een ogenblik.
20 Bedrog is in het hart dergenen die kwaad smeden, maar degenen die vrede raden, hebben blijdschap.
21 Den rechtvaardige zal geen leed wedervaren, maar de goddelozen zullen met kwaad vervuld worden.
22 Valse lippen zijn den HEERE een gruwel, maar die trouwelijk handelen, zijn Zijn welgevallen.
23 oEen kloekzinnig mens bedekt de wetenschap, maar het hart der zotten proept dwaasheid uit. o Spr. 13:16; 15:2. p Spr. 13:16; 15:2. verwijsteksten
24 qDe hand der vlijtigen zal heersen, maar de bedriegers zullen onder cijns wezen. q Spr. 10:4. verwijsteksten
25 rBekommernis in het hart des mensen buigt het neder, maar een goed woord verblijdt het. r Spr. 15:13. verwijsteksten
26 De rechtvaardige is voortreffelijker dan zijn naaste, maar de weg der goddelozen doet hen dwalen.
27 Een bedrieger zal zijn jachtvang niet braden, maar het kostelijk goed des mensen is des vlijtigen.
28 In het pad der gerechtigheid is het leven, en in den weg van haar voetpad is de dood niet.

Einde Spreuken 12