Statenvertaling.nl

sample header image

Inleiding Spreuken – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Proverbia – Spreuken van Salomo

Inhoud van dit boek

DIT boek begrijpt zeer voortreffelijke, heilige en leerzame spreuken of sententiën, die de koning Salomo door ingeven des Heiligen Geestes (van Welken hij met bijzondere wijsheid in Goddelijke en menselijke zaken begiftigd was) heeft voortgebracht, en God heeft goedertierenlijk gewild dat zij tot gemeen gebruik Zijner kerk zouden worden beschreven en bewaard. De inhoud is van de ware wijsheid en vreze des Heeren, met allerlei zeer beweeglijke vermaningen tot onzen schuldigen plicht, niet alleen jegens God, maar ook jegens onszelven en onzen naaste, in wat staat of conditie iemand op aarde moge zijn gesteld, met belofte van dit tegenwoordige en het toekomende leven; mitsgaders zeer getrouwe afmaningen en waarschuwingen voor alle zonden, ondeugden en gebreken, strijdig tegen de eerste en tweede tafel van Gods wet; bijzonderlijk voor hoererij en overspel. Zodat dit boek met recht gehouden is voor een overvloeiende fontein van heilzaam onderwijs, in alles wat tot een wijs, godzalig en Gode aangenaam beleid van ons leven, handel en wandel, in alle gemene of bijzondere, private of publieke beroepingen, vereist wordt, en dienvolgens allen Christenen hogelijk behoort gerecommandeerd te zijn, ver boven alles wat door heidense filosofen of wereldwijze mensen ooit van de wijsheid, van het opperste goed, insgelijks van deugden en ondeugden, mag zijn geschreven. Belangende de samenstelling dezer spreuken, zo schijnt het dat Salomo zelf de spreuken, die na zijn leerrijke voorrede of inleiding der eerste negen hoofdstukken (die vol zijn van lof van de hemelse wijsheid in het gemeen, en in het bijzonder van onzen Heere JEZUS CHRISTUS, Die de eeuwige Wijsheid en het Woord des Vaders is) van het tiende hoofdstuk tot het vijf en twintigste beschreven zijn, heeft bijeengebracht; en dat de volgende, van het vijf en twintigste tot aan het dertigste hoofdstuk, door last van den vromen koning Hizkia (als hij het vervallen rijk herstelde) uit Salomo’s eigen memories of die van andere heilige mannen zijn uitgeschreven en samengesteld. In het dertigste hoofdstuk zijn vervat de woorden van Agur. In het laatste de lering van Salomo’s moeder, die hij aangenomen, opgetekend en Gods kerk tot gemene onderwijzing heeft nagelaten.

Einde inleiding Spreuken