Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 40 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Exodus 40

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Mozes richt den tabernakel op
1 VERDER sprak de HEERE tot Mozes, zeggende:
2 Op den dag der eerste maand, te weten op den eerste der maand, zult gij den tabernakel, de tent der samenkomst, oprichten.
3 En gij zult aldaar zetten de ark der getuigenis, en gij zult de ark met den voorhang bedekken.
4 aDaarna zult gij de tafel daarin brengen en gij zult schikken wat daarop te schikken is; bgij zult ook den kandelaar daarin brengen en zijn lampen aansteken. a Ex. 26:35. b Ex. 27:20. verwijsteksten
5 En gij zult het gouden altaar ten reukwerk voor de ark der getuigenis zetten; cdan zult gij het deksel van de deur des tabernakels ophangen. c Ex. 26:36. verwijsteksten
6 Gij zult ook het altaar des brandoffers zetten voor de deur van den tabernakel, van de tent der samenkomst.
7 En gij zult het wasvat zetten tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar, en gij zult water daarin doen.
8 dDaarna zult gij het voorhof rondom zetten, en gij zult het deksel ophangen aan de poort des voorhofs. d Ex. 27:16. verwijsteksten
9 Dan zult gij de zalfolie nemen en zalven den tabernakel en al wat daarin is; en gij zult denzelven heiligen, met al zijn gereedschap, en het zal een heiligheid zijn.
10 eGij zult ook het altaar des brandoffers zalven en al zijn gereedschap; en gij zult het altaar heiligen, en het altaar zal heiligheid der heiligheden zijn. e Ex. 29:37. verwijsteksten
11 Dan zult gij het wasvat zalven en deszelfs voet, en gij zult het heiligen.
12 Gij zult ook Aäron en zijn zonen doen naderen tot de deur van de tent der samenkomst, en gij zult hen met water wassen.
13 En gij zult Aäron de heilige klederen aantrekken, en gij zult hem zalven en hem heiligen, dat hij Mij het priesterambt bediene.
14 Gij zult ook zijn zonen doen naderen, en zult hun de rokken aantrekken.
15 En gij zult hen zalven, gelijk als gij hun vader gezalfd zult hebben, dat zij Mij het priesterambt bedienen. En het zal geschieden dat hun hun zalving zal zijn tot een eeuwig priesterdom bij hun geslachten.
16 Mozes nu deed het; naar alles wat hem de HEERE geboden had, alzo deed hij.
17 En het geschiedde in de eerste maand, in fhet tweede jaar, op den eerste der maand, dat de tabernakel opgericht werd. f Num. 7:1. verwijsteksten
18 Want Mozes richtte den tabernakel op, en zette zijn voeten en stelde zijn berderen en zette zijn richels daaraan, en hij richtte deszelfs pilaren op.
19 En hij spreidde de tent uit over den tabernakel en hij zette het deksel der tent daar bovenop; gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
20 Voorts nam hij en legde de getuigenis in de ark, en deed de handbomen aan de ark, en hij zette het verzoendeksel boven op de ark.
21 En hij bracht de ark in den tabernakel, en ghij hing den voorhang van het deksel op en bedekte de ark der getuigenis; gelijk als de HEERE Mozes geboden had. g Ex. 35:12. verwijsteksten
22 Hij zette ook de tafel in de tent der samenkomst aan de zijde des tabernakels tegen het noorden, buiten den voorhang.
23 hEn hij schikte daarop het brood in orde, voor het aangezicht des HEEREN; gelijk als de HEERE Mozes geboden had. h Ex. 25:30. verwijsteksten
24 Hij zette ook den kandelaar in de tent der samenkomst, recht over de tafel, aan de zijde des tabernakels zuidwaarts.
25 En hij stak de lampen aan voor het aangezicht des HEEREN; gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
26 En hij zette het gouden altaar in de tent der samenkomst voor den voorhang.
27 En hij stak daarop aan reukwerk van welriekende specerijen; gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
28 Hij hing ook het deksel van de deur des tabernakels.
29 En hij zette het altaar des brandoffers aan de deur des tabernakels, van de tent der samenkomst; en hij offerde daarop brandoffer en spijsoffer, gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
30 Hij zette ook het wasvat tussen de tent der samenkomst en tussen het altaar; en hij deed water daarin om te wassen.
31 En Mozes en Aäron en zijn zonen wiesen daaruit hun handen en hun voeten.
32 Als zij ingingen tot de tent der samenkomst en als zij tot het altaar naderden, zo wiesen zij zich; gelijk als de HEERE Mozes geboden had.
33 Hij richtte ook het voorhof op, rondom den tabernakel en het altaar, en hij hing het deksel van de poort des voorhofs op. Alzo voleindde Mozes het werk.
 
De wolk boven den tabernakel
34 iToen bedekte de wolk de tent der samenkomst, en de heerlijkheid des HEEREN vervulde den tabernakel; i Num. 9:15. 1 Kon. 8:10. verwijsteksten
35 Zodat Mozes niet kon ingaan in de tent der samenkomst, dewijl de wolk daarop bleef, en de heerlijkheid des HEEREN den tabernakel vervulde.
36 Als nu de wolk opgeheven werd van boven den tabernakel, zo reisden de kinderen Israëls voort, in al hun reizen.
37 Maar als de wolk niet opgeheven werd, zo reisden zij niet, tot op den dag dat zij opgeheven werd.
38 kWant de wolk des HEEREN was op den tabernakel bij dag, en het vuur was er bij nacht op, voor de ogen van het ganse huis Israëls, in al hun reizen. k Ex. 13:21. Num. 14:14. Deut. 1:33. Neh. 9:19. Ps. 78:14; 105:39. 1 Kor. 10:1. verwijsteksten

Einde Exodus 40