Statenvertaling.nl

sample header image

Exodus 35 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Exodus 35

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Het sabbatsgebod
1 TOENa deed Mozes de ganse vergadering der kinderen Israëls verzamelen en zeide tot hen: Dit zijn de woorden die de HEERE geboden heeft, dat men ze doe. a Ex. 34:32. verwijsteksten
2 bZes dagen zal men het werk doen; maar op den zevenden dag zal ulieden heiligheid zijn, een sabbat der rust den HEERE; al wie daarop werk doet, zal gedood worden. b Ex. 20:8; 31:15. Lev. 23:3. Deut. 5:12. Luk. 13:14. verwijsteksten
3 cGij zult geen vuur aansteken in enige uwer woningen op den sabbatdag. c Ex. 16:23. verwijsteksten
 
Vrijwillige offers voor den tabernakel
4 Verder sprak Mozes tot de ganse vergadering der kinderen Israëls, zeggende: Dit is het woord dat de HEERE geboden heeft, zeggende:
5 dNeemt van hetgeen dat gijlieden hebt een hefoffer den HEERE; eenieder wiens hart vrijwillig is, zal het brengen ten hefoffer des HEEREN: goud en zilver en koper, d Ex. 25:2. verwijsteksten
6 eAlsook hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar, e Ex. 25:4. verwijsteksten
7 fEn roodgeverfde ramsvellen en dassenvellen en sittimhout, f Ex. 25:5. verwijsteksten
8 gEn olie tot den luchter, en specerijen ter zalfolie, en tot roking welriekende specerijen, g Ex. 25:6. verwijsteksten
9 hEn sardonyxstenen en vervullende stenen, tot den efod en tot den borstlap. h Ex. 25:7; 28:17, 20. verwijsteksten
10 En allen die wijs van hart zijn onder ulieden, zullen komen en maken alles wat de HEERE geboden heeft:
11 iDen tabernakel, zijn tent en zijn deksel, zijn haakjes en zijn berderen, zijn richels, zijn pilaren en zijn voeten; i Ex. 26:26. verwijsteksten
12 De ark en haar handbomen, het verzoendeksel en den voorhang des deksels;
13 De ktafel en haar handbomen, en al haar gereedschap, en lde toonbroden; k Ex. 25:23. l Ex. 25:30. verwijsteksten
14 En den kandelaar tot het licht, en zijn gereedschap en zijn lampen, en de olie tot het licht;
15 mEn het reukaltaar en zijn handbomen, en nde zalfolie en het reukwerk van welriekende specerijen; en ohet deksel der deur aan de deur des tabernakels; m Ex. 30:1. n Ex. 31:11. o Ex. 26:36. verwijsteksten
16 pHet altaar des brandoffers en den koperen rooster dien het hebben zal, zijn handbomen en al zijn gereedschappen; qhet wasvat en zijn voet; p Ex. 27:4. q Ex. 30:18. verwijsteksten
17 rDe behangsels des voorhofs, zijn pilaren en zijn voeten, en shet deksel van de poort des voorhofs; r Ex. 27:9. s Ex. 27:16. verwijsteksten
18 tDe nagelen des tabernakels en de pinnen des voorhofs, met haar zelen; t Ex. 27:19. verwijsteksten
19 De ambtsklederen om in het heilige te dienen, de heilige klederen van den priester Aäron en de klederen zijner vzonen, om het priesterambt te bedienen. v Exodus 28; 31:10. verwijsteksten
20 Toen ging de ganse vergadering der kinderen Israëls uit van voor het aangezicht van Mozes.
21 En zij kwamen, alle man wiens hart hem bewoog; en eenieder wiens geest hem vrijwillig maakte, die brachten des HEEREN hefoffer tot het werk van de tent der samenkomst en tot al haar dienst en tot de heilige klederen.
22 Zo kwamen dan de mannen met de vrouwen, alle vrijwilligen van hart; zij brachten haken en oorsierselen en ringen en spanselen, alle gouden vaten; en alle man die een gouden beweegoffer den HEERE offerde,
23 En alle man bij wien gevonden werd hemelsblauw en purper en scharlaken en fijn linnen en geitenhaar, en roodgeverfde ramsvellen en dassenvellen, die brachten ze.
24 Allen die een hefoffer van zilver of koper offerden, die brachten het ten hefoffer des HEEREN; en allen bij welke sittimhout gevonden werd, brachten het tot al het werk van den dienst.
25 En xalle vrouwen die wijs van hart waren, sponnen met haar handen; en zij brachten het gesponnene, de hemelsblauwe zijde en het purper, het scharlaken en het fijn linnen. x Spr. 31:19. verwijsteksten
26 En alle vrouwen welker hart haar bewoog in wijsheid, die sponnen het geitenhaar.
27 De oversten nu brachten sardonyxstenen en vulstenen, tot den efod en tot den borstlap,
28 En specerij en olie, ytot den luchter en tot de zalfolie, en ztot roking welriekende specerijen. y Ex. 25:6. z Ex. 25:6. verwijsteksten
29 Alle man en vrouw, welker hart hen vrijwillig bewoog te brengen tot al het werk hetwelk de HEERE geboden had te maken door de hand van Mozes; dat brachten de kinderen Israëls tot een vrijwillig offer den HEERE.
 
Aanstelling van Bezáleël en Ahóliab
30 Daarna zeide Mozes tot de kinderen Israëls: Ziet, ade HEERE heeft bmet name geroepen Bezáleël, den zoon van Uri, den zoon van Hur, van den stam van Juda. a Ex. 31:2. b Ex. 31:3. verwijsteksten
31 En de Geest Gods heeft hem vervuld met wijsheid, met verstand en met wetenschap, namelijk in alle handwerk;
32 En com te bedenken vernuftigen arbeid, te werken in goud en in zilver en in koper, c Ex. 31:4. verwijsteksten
33 En din kunstige steensnijding, om in te zetten, en in kunstige houtsnijding; om te werken in alle vernuftig handwerk. d Ex. 31:5. verwijsteksten
34 Hij heeft hem ook in zijn hart gegeven anderen te onderwijzen, hem en Ahóliab, den zoon van Ahisamach, van den stam van Dan.
35 eHij heeft hen vervuld met wijsheid des harten, om te maken alle werk eens werkmeesters en des allervernuftigsten handwerkers en des borduurders in hemelsblauw en in purper, in scharlaken en in fijn linnen, en des wevers; makende alle werk en bedenkende vernuftigen arbeid. e Ex. 26:1. verwijsteksten

Einde Exodus 35