Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 98 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 98

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De profeet vermaant de Joden alsook de heidenen, ja, alle creaturen, dat zij God zullen loven, vanwege Zijn goedertierenheid, Zijn waarheid, heil en verlossing door Christus.
 
God is aller lof waardig
1 EEN psalm.
Zingt 1den HEERE 2een nieuw lied, want Hij heeft wonderen gedaan; 3Zijn rechterhand en 4de arm Zijner heiligheid heeft Hem 5heil 6gegeven.
1 Te weten onzen Heere Christus Jezus.
2 Zie Ps. 33:3. verwijsteksten
3 Dat is, Hij heeft Zijn vijanden overwonnen door Zijn Goddelijke kracht en sterkte alleen. Zie Jes. 52:10; 53:1; 59:16; 63:5. verwijsteksten
4 Dat is, Zijn heilige arm.
5 Te weten over al Zijn vijanden.
6 Of: verkregen.
 
2 De 7HEERE heeft Zijn heil bekendgemaakt, Hij heeft 8Zijn gerechtigheid geopenbaard voor de ogen der heidenen.
7 Te weten Christus.
8 Versta hier de gerechtigheid des Evangelies of des geloofs.
 
3 9Hij is gedachtig geweest Zijner goedertierenheid en Zijner waarheid aan het huis Israëls; en 10al de einden der aarde hebben gezien het heil onzes Gods.
9 Versta hierbij: en Hij heeft gedaan hetgeen Hij Zijn volk van Israël beloofd had, hen van hun zonden verlossende en bevrijdende. Zie Luk. 1:54, 55, 72, 73, 74. verwijsteksten
10 Dat is, de inwoners des aardrijks, van het ene einde tot het andere. Alzo ook Jes. 52:10. verwijsteksten
 
4 Juicht den HEERE, 11gij ganse aarde, roept uit van vreugde en zingt vrolijk en psalmzingt.
11 Dat is, gij allen die op den aardbodem woont, als Ps. 96:9. verwijsteksten
 
5 Psalmzingt den HEERE met de harp, met de harp en met de stem des gezangs,
6 Met trompetten en bazuingeklank; juicht voor het aangezicht 12des Konings, des HEEREN.
12 Te weten voor den Heere Christus.
 
7 De zee 13bruise, met haar volheid, de wereld, met degenen die daarin wonen.
13 Hebr. dondere, te weten van vreugde. Dit zijn manieren van spreken bij gelijkenis, om aan te wijzen de grote vreugd die de gelovigen, de ganse wereld door verspreid, te water en te land, en in alle manieren, scheppen zullen uit de verkondiging van het Heilig Evangelie. Zie Ps. 96:11. verwijsteksten
 
8 Dat de rivieren 14met de handen klappen, dat tegelijk de gebergten 15vreugde bedrijven,
14 Hebr. met de handpalm. Dit ziet op het gebruik der mensen, die met het klappen der handen vreugde bedrijven en betonen dat zij een zeer goed behagen en genoegen aan een zaak hebben. Alzo ook Ps. 47:2. Jes. 55:12. verwijsteksten
15 Of: juichen.
 
9 Voor het aangezicht 16des HEEREN, want 17Hij komt om 18de aarde te richten; Hij zal de wereld richten 19in gerechtigheid, en de volken 20in alle rechtmatigheid.
16 Te weten Christus.
17 Dat is, Hij zal komen. Versta dit zo van de eerste als van de tweede komst van Christus.
18 Dat is, de inwoners des aardrijks.
19 Dat is, gerechtelijk, als Ps. 96:13. verwijsteksten
20 Hebr. in rechtmatigheden.

Einde Psalm 98