Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 95 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 95

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Opwekking om God te aanbidden
1 KOMT, laat ons den HEERE vrolijk zingen, laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.
2 Laat ons Zijn aangezicht tegemoetgaan met lof, laat ons Hem juichen met psalmen.
3 Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning boven alle goden;
4 aIn Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en de hoogten der bergen zijn Zijne; a Job 26:6. verwijsteksten
5 Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge geformeerd.
6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor den HEERE, Die ons gemaakt heeft.
7 bWant Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide en de schapen Zijner hand. cHeden, zo gij Zijn stem hoort, b Ps. 100:3. c Hebr. 3:7. verwijsteksten
8 Verhardt uw hart niet, dgelijk te Meríba, gelijk ten dage van Massa in de woestijn; d Ex. 17:7. Num. 20:1, 3, 13. Deut. 6:16. verwijsteksten
9 Waar Mij uw vaders verzochten, eMij beproefden, ook Mijn werk zagen. e Hebr. 3:9. verwijsteksten
10 fVeertig jaar heb Ik verdriet gehad aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, dwalende van hart; en zij kennen Mijn wegen niet. f Hebr. 3:17. verwijsteksten
11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: Zo zij in Mijn rust zullen ingaan!

Einde Psalm 95