Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 95 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 95

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een vermaning tot lof, dienst en gehoorzaamheid Godes, vanwege Zijn grootheid; mitsgaders een afrading van het hart zo niet te verharden gelijk Israël gedaan had, hetwelk deswege niet is ingegaan tot Zijn rust.
 
Opwekking om God te aanbidden
1 KOMT,1 laat ons den HEERE vrolijk zingen, laat ons juichen den Rotssteen onzes heils.
1 Hier wordt de naam van David niet bijgevoegd; maar de apostel getuigt Hebr. 4:7, dat David de auteur van dezen psalm is en dat hij deze woorden tot de Israëlieten gesproken heeft. verwijsteksten
 
2 Laat ons Zijn aangezicht tegemoetgaan met lof, laat ons Hem juichen met psalmen.
3 Want de HEERE is een groot God; ja, een groot Koning 2boven alle goden;
2 Dat is, boven alle engelen, prinsen, regenten der wereld; of boven alle valse goden; of boven al wat God genoemd wordt. Alzo ook Ps. 8:6; 96:4, 5. verwijsteksten
 
4 aIn Wiens hand de diepste plaatsen der aarde zijn, en 3de hoogten der bergen zijn Zijne;
a Job 26:6. verwijsteksten
3 Of: krachten, dat is, de bergen die krachtig hoog zijn. Of de zeer hoge spitsen der bergen, waar geen mens goed bij kan komen.
 
5 Wiens ook de zee is, want Hij heeft ze gemaakt; en Zijn handen hebben het droge geformeerd.
6 Komt, laat ons aanbidden en nederbukken, laat ons knielen voor den HEERE, 4Die ons gemaakt heeft.
4 Hebr. Die onze Maker is. Alsof hij zeide: onze Schepper naar lichaam en ziel, en Die ons ook door Zijn Geest wederbaart, als Ps. 100:3. verwijsteksten
 
7 bWant Hij is onze God, en wij zijn het volk Zijner weide en de schapen 5Zijner hand. 6cHeden, zo gij Zijn stem hoort,
b Ps. 100:3. verwijsteksten
5 Dat is, die Hij gelijk met Zijn hand leidt en stiert.
6 Dat is, zolang als de tijd duurt in welken Hij tot u spreekt.
c Hebr. 3:7. verwijsteksten
 
8 Verhardt uw hart niet, dgelijk te Meríba, gelijk ten dage 7van Massa in de woestijn;
d Ex. 17:7. Num. 20:1, 3, 13. Deut. 6:16. verwijsteksten
7 Dat is, der verzoeking.
 
9 8Waar Mij uw vaders verzochten, eMij beproefden, ook 9Mijn werk zagen.
8 De apostel deze woorden verhalende 1 Kor. 10:9, zegt: zij verzochten Christus. verwijsteksten
e Hebr. 3:9. verwijsteksten
9 Te weten hoe Ik hen strafte vanwege hun ongehoorzaamheid; en hun wederom genade bewees, toen zij zich tot Mij bekeerden.
 
10 fVeertig jaar heb Ik verdriet gehad 10aan dit geslacht, en heb gezegd: Zij zijn een volk, 11dwalende van hart; en 12zij kennen 13Mijn wegen niet.
f Hebr. 3:17. verwijsteksten
10 Te weten aan Uw voorvaders, de ongehoorzame Israëlieten, toen zij door de woestijn wandelden.
11 Dat is, hun hart en gemoed wil al den dwaalweg in.
12 Dat is, zij vragen er niet naar en begeren ze niet te weten.
13 Dat is, Mijn geboden, om daarin te wandelen.
 
11 Daarom heb Ik in Mijn toorn gezworen: 14Zo zij 15in Mijn rust zullen ingaan!
14 Dat is, zij zullen niet ingaan in Mijn rust. Zie van deze wijze van spreken Num. 14:23. Ps. 89:36. verwijsteksten
15 Dat is, in het Kanaän, als Deut. 1:34, 35; 12:9, hetwelk de apostel verklaart een voorbeeld te zijn van het eeuwige leven, Hebr. 4:3, enz. verwijsteksten

Einde Psalm 95