Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 57 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 57

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David voor Saul vluchtende, bidt God om genade en bescherming, waarvan hij zich ook verzekert, en beschrijvende de bitterheid zijner vijanden, voorzegt hun val en is bereid om God te loven.
 
Gebed om hulp
1 EEN 1gouden kleinood van David, voor den opperzangmeester, 2Altáscheth; aals hij voor Sauls aangezicht vlood in de spelonk.
1 Als in den voorgaanden psalm.
2 Dit houden sommigen ook voor het begin van zeker lied, onder de Joden te dien tijde bekend, waarnaar deze psalm moest gezongen worden. Anderen menen dat het een kort begrip is van den inhoud van dezen psalm, waarin David in den brede zou verklaren dat hij in zijn benauwdheid gewoon was angstiglijk tot God met deze weinige woorden te bidden; te weten, verderf of verniel niet.
a 1 Sam. 22:1; 24:4. verwijsteksten
 
2 Zijt mij genadig, o God, zijt mij genadig; want mijn ziel 3betrouwt op U en ik neem mijn toevlucht onder de schaduw 4Uwer vleugelen, totdat de 5verdervingen zullen voorbij zijn gegaan.
3 Of: neemt toevlucht tot U, en zo in het volgende.
4 Zie Ruth 2 op vers 12. Ps. 61:5; 63:8. verwijsteksten
5 Of: jammeren, ellenden, ongelukken, rampspoeden, rampzaligheden.
 
3 Ik zal roepen tot God, den Allerhoogste, tot God, Die het aan mij 6voleinden zal.
6 Te weten Zijn werk, dat Hij met mij begonnen heeft. Vgl. Ps. 138:8. Filipp. 1:6. verwijsteksten
 
4 Hij zal van den hemel 7zenden en mij verlossen, 8te schande makende dengene die mij 9zoekt op te slokken. 10Sela. God zal Zijn goedertierenheid en Zijn 11waarheid zenden.
7 Zijn hand, hulp of heilige engelen. Zie Ps. 144:7. Dan. 3:28. Of: Zijn goedertierenheid en waarheid, als volgt. verwijsteksten
8 Of: tot smaadheid brengende.
9 Zie Ps. 56 op vers 2. verwijsteksten
10 Zie Ps. 3 op vers 3. verwijsteksten
11 Of: trouw; dat is, Hij zal Zijn genadige beloften door dadelijke hulp getrouwelijk volbrengen. Vgl. Ps. 40:12; 42:9. verwijsteksten
 
5 Mijn 12ziel is in het midden der leeuwen, ik lig onder 13stokebranden, mensenkinderen welker tanden 14spiesen en pijlen zijn; en hun tong een 15scherp zwaard.
12 Dat is, ik, mijn persoon.
13 Hebr. vlammigen, of vlammenden, waardoor hij de naar den mond praters en aandragers verstaat, die hem telkens verrieden en bij Saul aanbrachten, en dien tegen hem ophitsten. Zie 1 Sam. 23:19, 20; 24:10; 26:1. verwijsteksten
14 Dat is, gelijk spiesen, enz. Hebr. spies.
15 Vgl. Ps. 55:22; 59:8. verwijsteksten
 
6 b16Verhef U boven de hemelen, o God; Uw eer zij over de ganse aarde.
b Ps. 108:6. verwijsteksten
16 Vgl. vers 4. Omdat God Zich stilhield, maakten Davids vijanden zich wijs, dat God hem niet achtte en hun goddeloos doen goedkeurde, waarmede zij God onteerden. Hierom bidt hij dat God van den hemel op de aarde het tegendeel openlijk tone, tot eer Zijner gerechtigheid en waarheid. Vgl. Ps. 58:11, 12. verwijsteksten
 
7 Zij hebben een net bereid voor mijn gangen, 17mijn ziel was nedergebukt; czij hebben een kuil voor mijn aangezicht gegraven; zij zijn ermiddenin gevallen. Sela.
17 Ik was schier in hun net gevangen, ik was aan het vallen, wil hij zeggen.
c Ps. 7:16; 9:16. verwijsteksten
 
8 dMijn hart is 18bereid, o God, mijn hart is bereid; ik zal zingen en psalmzingen.
d Ps. 108:2, enz. verwijsteksten
18 Of: gesterkt. Zie Ps. 108:2, enz., en de aantt. aldaar. verwijsteksten
 
9 Waak op, mijn 19eer; waak op, gij luit en harp; ik zal in den dageraad opwaken.
19 Als Ps. 16:9. Zie aldaar. verwijsteksten
 
10 eIk zal U loven onder de volken, o Heere, ik zal U psalmzingen onder de natiën.
e Ps. 108:4. verwijsteksten
 
11 fWant Uw goedertierenheid is groot tot aan de hemelen, en Uw waarheid tot aan de bovenste wolken.
f Ps. 36:6; 108:5. verwijsteksten
 
12 20Verhef U boven de hemelen, o God; Uw eer zij over de ganse aarde.
20 Als vers 6. verwijsteksten

Einde Psalm 57