Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 54 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 54

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David van de Zifieten bij Saul verraden zijnde, bidt God om bescherming en rechtvaardige straf van zijn vijanden, met vertrouwen van verhoring en belofte van dankbaarheid.
 
Gebed om bescherming
1 EEN 1onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op 2Neginôth;
1 Zie Ps. 32 op vers 1. verwijsteksten
2 Zie Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
 
2 aAls de Zifieten gekomen waren en tot Saul gezegd hadden: 3Verbergt zich David niet bij ons?
a 1 Sam. 23:19, enz.; 26:1. verwijsteksten
3 Dat is, het is zeker, dat hij zich bij ons verborgen houdt. Zie van zulk vragen Richt. 4 op vers 6, enz. verwijsteksten
 
3 O God, verlos mij door Uw 4Naam, en doe mij 5recht door Uw macht.
4 Vgl. Ps. 52 op vers 11. Anders: om Uws Naams wil. verwijsteksten
5 Dat is, voer mijn rechtvaardige zaak uit tegen degenen die mij ten onrechte vervolgen.
 
4 O God, hoor mijn gebed; neig de oren tot de redenen mijns monds.
5 Want 6vreemden staan tegen mij op en tirannen 7zoeken mijn ziel; bzij 8stellen God niet voor hun ogen. 9Sela.
6 De stad Zif was wel in Juda, en de woestijn Zif daaraan gelegen, Joz. 15:24, maar David noemt hen vreemden of uitlanders, omdat zij met hun barbaars en onnatuurlijk gemoed tegen den onschuldigen David betoonden, dat zij geen rechte Israëlieten noch Abrahams kinderen waren. Vgl. Ps. 59:6, 9. verwijsteksten
7 Dat is, staan naar mijn leven. Zie 2 Sam. 4 op vers 8. verwijsteksten
b Ps. 86:14. verwijsteksten
8 Hebr. zij stellen God niet tegenover zich, dat is, zij hebben God niet voor ogen. Alzo Ps. 86:14. verwijsteksten
9 Zie Ps. 3 op vers 3. verwijsteksten
 
6 Zie, God is mij een Helper; de Heere is 10onder degenen die mijn ziel ondersteunen.
10 Dat is, (met een nadruk gesproken) Hij is Degene Die mijn leven ondersteunt en mij behoudt, zonder Welken al de rest (wat ik tot mijn bescherming zou mogen bedenken en gebruiken) tevergeefs zou zijn. Of: met degenen die mijn leven in deze gevaren beschermen, te weten met mijn krijgsofficieren en getrouwe soldaten, 1 Kron. 12:1. Zie gelijke manier van spreken Richt. 11:35. Ps. 99:6; 118:7. Insgelijks Spr. 3:26. Sommigen houden de letter beth, onder, met, in, in zulke manieren van spreken (naar den aard van enige oriëntaalse spraken) voor overtollig, als ook Spr. 16:6. Hos. 13:9, waarvan de verstandige lezer kan oordelen, uit overweging van de omstandigheden der plaatsen. verwijsteksten
 
7 Hij zal dit kwaad mijn verspieders vergelden; roei hen uit 11door Uw waarheid.
11 Of: naar Uw waarheid of trouw, om Uwer waarheid wil. Versta de beloften in het houden van dewelke God waarachtig en getrouw is.
 
8 Ik zal U met 12vrijwilligheid offeren; ik zal Uw Naam, o HEERE, loven, c13want hij is goed.
12 Dat is, met een vrij, gewillig, vrijgevig hart. Zie ook van een vrijwillig offer Lev. 7:16. verwijsteksten
c Ps. 52:11. verwijsteksten
13 Zie Ps. 52 op vers 11. verwijsteksten
 
9 Want Hij heeft mij gered uit alle benauwdheid, en mijn oog heeft gezien 14op mijn vijanden.
14 Of: aan; te weten mijn begeerte, mijn wens of lust. Vgl. Ps. 22 op vers 18. Of: Gods wraak en vergelding, als Ps. 91:8, waarvan boven, vers 7. verwijsteksten

Einde Psalm 54