Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 43 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 43

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David bidt om recht tegen zijn wrede en arglistige vijanden; klaagt God zijn nood, begeert genadige vervulling Zijner beloften, en richt zijn verslagen ziel op door geloof en vertrouwen.
 
Gebed om verlossing
1 DOE mij recht, o God, en 1twist Gij mijn twistzaak; bevrijd mij van het ongoedertieren volk, van den 2man des bedrogs en des onrechts.
1 Zie Ps. 35 op vers 1. verwijsteksten
2 Die met list en onrecht of verkeerdheid mij vervolgt en zoekt te overvallen; zodanigen zijn geweest Saul met zijn raadslieden, en Absalom met Achitofel, enz. Vgl. Ps. 5 op vers 7. verwijsteksten
 
2 Want Gij zijt de God mijner sterkte; waarom verstoot Gij mij dan? Waarom ga ik steeds a3in het zwart vanwege des vijands onderdrukking?
a Ps. 35:14; 38:7; 42:10. verwijsteksten
3 Zie Ps. 35 op vers 14. verwijsteksten
 
3 Zend Uw 4licht en Uw 5waarheid, dat die mij leiden, dat zij mij brengen tot den 6berg Uwer heiligheid en tot Uw 7woningen;
4 Te weten het licht Uws aanschijns (als dikwijls, en Ps. 44:4), of Uw gunst en liefde, waardoor de duisternis mijner droefheid en ellende verdreven worden. Zie Ps. 27 op vers 1. verwijsteksten
5 Uwer beloften, die Gij mij gedaan hebt.
6 Omdat dit gemeenlijk van den berg Sion (zie Ps. 2:6) genomen wordt, verstaan sommigen dat deze psalm niet bij Sauls tijd (want de tabernakel was toen nog daar niet), maar in een volgenden tijd gemaakt is, als ten tijde van Absaloms vervolging, enz. verwijsteksten
7 Of: tabernakelen; omdat dit woord hier staat in het meervoud, menen sommigen dat zulks ziet op de verscheidene plaatsen van den godsdienst, bij Sauls en Davids tijd. De plaats van Mozes’ tabernakel was te Nob, en daarna te Gibeon, 1 Sam. 21:1. 1 Kon. 3:4. 1 Kron. 16:39. De plaats der ark was te Kirjath-Jearim, totdat David dezelve vandaar haalde in Sion, 1 Sam. 7:1, 2. 2 Sam. 6:3, 4. Anderen verstaan dat het eenvoudiglijk ziet op de verscheidene woningen van Gods huis, als het allerheiligste, heilige en voorhof, enz. Vgl. Ps. 46:5; 84:2. verwijsteksten
 
4 En dat ik inga tot Gods 8altaar, tot den God 9der blijdschap mijner verheuging, en U met de harp love, o God, mijn God!
8 Het brandofferaltaar.
9 Dat is, Die mij oorzaak geeft van bijzonder grote vreugde, inwendiglijk in mijn hart en uitwendiglijk in gebaren van blijdschap.
 
5 b10Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem nog loven; Hij is de 11menigvuldige Verlossing mijns aangezichts, en mijn God.
b Ps. 42:6, 12. verwijsteksten
10 Uit de gelijkheid der woorden, die in dezen en den voorgaanden psalm gevonden wordt, leiden enigen af dat deze psalmen beide op één tijd of immers in gelijken toestand van David gemaakt zijn, als wanneer hij moest vluchten eerst voor Saul, en daarna voor Absalom.
11 Als Ps. 42:12. Zie de aant. aldaar. verwijsteksten

Einde Psalm 43