Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 34 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 34

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De HEERE beschermt de Zijnen
1 EEN psalm van David, aals hij zijn gelaat veranderd had voor het aangezicht van Abimélech, die hem wegjoeg, dat hij doorging. a 1 Sam. 21:13, enz. verwijsteksten
2 Aleph. Ik zal den HEERE loven te allen tijde; Zijn lof zal geduriglijk in mijn mond zijn.
3 Beth. Mijn ziel zal zich roemen in den HEERE; de zachtmoedigen zullen het horen en verblijd zijn.
4 Gimel. Maakt den HEERE met mij groot, en laat ons Zijn Naam tezamen verhogen.
5 Daleth. Ik heb den HEERE gezocht, en Hij heeft mij geantwoord, en mij uit al mijn vrezen gered.
6 He. Vau. Zij hebben op Hem gezien, ja, Hem als een waterstroom aangelopen; en hun aangezichten zijn niet schaamrood geworden.
7 Zain. Deze ellendige riep, en de HEERE hoorde; en Hij verloste hem uit al zijn benauwdheden.
8 Cheth. De engel des HEEREN legert zich rondom degenen die Hem vrezen, en rukt hen uit.
9 Teth. Smaakt en ziet dat de HEERE goed is; welgelukzalig is de man die op Hem betrouwt.
10 Jod. Vreest den HEERE, gij Zijn heiligen; want die Hem vrezen, hebben geen gebrek.
11 Caph. bDe jonge leeuwen lijden armoede en hongeren, maar die den HEERE zoeken, hebben geen gebrek van enig goed. b Job 4:11. verwijsteksten
12 Lamed. Komt, gij kinderen, hoort naar mij; ik zal u des HEEREN vreze leren.
13 Mem. cWie is de man die lust heeft ten leven, die dagen liefheeft om het goede te zien? c 1 Petr. 3:10. verwijsteksten
14 Nun. Bewaar uw tong van het kwade, en uw lippen van bedrog te spreken.
15 Samech. Wijk af van het kwade en doe het goede; zoek den vrede en djaag hem na. d Hebr. 12:14. verwijsteksten
16 Ain. eDe ogen des HEEREN zijn op de rechtvaardigen, en Zijn oren tot hun geroep. e Job 36:7. Ps. 33:18. 1 Petr. 3:12. verwijsteksten
17 Pe. Het aangezicht des HEEREN is tegen degenen die kwaad doen, om hun gedachtenis van de aarde uit te roeien.
18 Tsade. Zij roepen, en de HEERE hoort; en Hij redt hen uit al hun benauwdheden.
19 Koph. fDe HEERE is nabij de gebrokenen van hart, en Hij behoudt de verslagenen van geest. f 2 Tim. 3:11. verwijsteksten
20 Resch. gVele zijn de tegenspoeden des rechtvaardigen, maar uit die alle redt hem de HEERE. g 2 Tim. 3:12. verwijsteksten
21 Schin. Hij bewaart al zijn beenderen; hniet één van die wordt gebroken. h Joh. 19:36. verwijsteksten
22 Thau. De boosheid zal den goddeloze doden; en die den rechtvaardige haten, zullen schuldig verklaard worden.
23 De HEERE verlost de ziel Zijner knechten; en allen die op Hem betrouwen, zullen niet schuldig verklaard worden.

Einde Psalm 34