Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 138 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 138

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David looft God vanwege Zijn goedheid en waarheid aan hem bewezen, profeterende dat de koningen der aarde den Heere zullen loven; met belijdenis van de vrucht van zijn vertrouwen op God.
 
De HEERE ziet den nederige aan
1 EEN psalm van David.
Ik zal U loven met mijn gehele hart; 1in de tegenwoordigheid 2der goden 3zal ik U psalmzingen.
1 Hebr. tegenover, of: voor.
2 Dat is, koningen, prinsen, vorsten, als vers 4. Zie Ps. 82:1, 6; 119:46. Anderen verstaan hier door de goden de engelen Gods, die zich ook in de verzamelingen der gelovigen laten vinden, 1 Kor. 11:10. verwijsteksten
3 Te weten zonder schroom of vrees.
 
2 Ik zal mij nederbuigen 4naar het paleis Uwer heiligheid, en ik zal Uw Naam loven, 5om Uw goedertierenheid en om Uw waarheid; want Gij hebt 6vanwege Uw gansen Naam 7Uw woord groot gemaakt.
4 Mijn aangezicht wendende naar de ark toe, staande in de tent of den tabernakel. Zie 1 Kron. 16:1. Ps. 99:5. Anders: naar Uw heiligen tempel. verwijsteksten
5 Dat is, vanwege. Anders: over, voor.
6 Dat is, alleen en ganselijk om Uws Naams wil. Anders: boven Uw gansen Naam, dat is, boven al de eigenschappen waarmede Gij genaamd wordt.
7 Dat is, Uw belofte en toezegging aangaande Christus. Dit is het grootste en voornaamste werk waardoor Gij Uw goedheid hebt doen blijken. Anderen verstaan dit van de belofte die God David gedaan en volbracht heeft aangaande het koninkrijk.
 
3 Ten dage als ik riep, zo hebt Gij mij verhoord; Gij hebt mij versterkt 8met kracht in mijn ziel.
8 Dat is, met kracht, die ik, o Heere, van U ontvangen heb, Ef. 3:16, 20. verwijsteksten
 
4 Alle koningen der aarde zullen U, o HEERE, loven, 9wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen Uws monds.
9 Dit is als een profetie van de bekering aller volken tot Christus, door de predicatie van het Heilig Evangelie, als de Messias zou verschenen zijn. Zie Ps. 102:16, 23 en de aantt. aldaar. Maar indien men deze woorden verstaat van de belofte die God David gedaan heeft aangaande het koninkrijk, zo versta door de koningen Hiram, den koning van Tyrus, 2 Sam. 5:11, en Thoï, den koning van Hamath, 2 Sam. 8:10, en andere genabuurde koningen. verwijsteksten
 
5 En zij zullen zingen 10van de wegen des HEEREN, want de heerlijkheid des HEEREN is groot.
10 Dat is, van de wonderbare regering en werken des Heeren. Anders: in de wegen des Heeren, te weten met vrolijkheid wandelen.
 
6 Want de HEERE is hoog, anochtans 11ziet Hij den nederige aan, en 12den verhevene 13kent Hij van verre.
a Ps. 113:6, 7. verwijsteksten
11 Dat is, Hij draagt zorg voor den nederige. Neem een voorbeeld van David zelven, denwelken God van een herder der schapen heeft verheven tot de koninklijke waardigheid. Anders: het nederige.
12 Dat is, den hovaardige. Anders: het verhevene.
13 Te weten alzo, dat Hij hem vernederen en straffen wil.
 
7 Als ik wandel in het midden der benauwdheid, 14maakt Gij mij levend; Uw hand strekt Gij uit 15tegen den toorn mijner vijanden, en 16Uw rechterhand behoudt mij.
14 Zie Ps. 119:25. Anders: Als ik zal wandelen, enz., zult Gij mij levend maken, en alzo in het volgende. verwijsteksten
15 Te weten om dien te temmen en te tomen, als Ps. 3:8. Anders: tegen den neus of het aangezicht, te weten om hun in het aangezicht te smijten. Het Hebreeuwse woord aph betekent zowel den neus als toorn. verwijsteksten
16 Of: Gij behoudt mij met Uw rechterhand.
 
8 De 17HEERE 18zal het voor mij voleinden; Uw goedertierenheid, HEERE, is in eeuwigheid; laat niet 19varen de werken Uwer handen.
17 Of: De Heere voleinde het voor mij.
18 Te weten hetgeen Hij in mij begonnen heeft tegen mijn vijanden. Of: Zijn genade jegens mij, als Ps. 57:3. verwijsteksten
19 Of: vertragen, verslappen. Hij bidt dat God het goede werk hetwelk Hij in hem had begonnen, niet wil nalaten, maar voltrekken tot den dag van Jezus Christus, Filipp. 1:6. verwijsteksten

Einde Psalm 138