Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 133 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 133

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David roemt zeer hoog de broederlijke gemeenschap der gelovigen.
 
De gemeenschap der heiligen
1 EEN1 lied Hammaäloth, van David.
Zie, hoe goed en hoe lieflijk is het, dat 2broeders ook 3tezamen wonen.
1 Zie de aant. Ps. 120 op vers 1. verwijsteksten
2 Onder het woord broeders worden niet alleen verstaan vleselijke broeders, maar ook degenen die in een gelijke bediening en ambt staan; ja, al degenen die dagelijks een en denzelfden Vader, Die in den hemel is, aanroepen. Zie Ps. 122, de aant. op vers 8. Het is zoveel alsof de profeet hier zeide: De eendrachtigheid onder alle mensen is lieflijk en aangenaam, maar inzonderheid die die onder de broeders is. verwijsteksten
3 Te weten in eendracht en liefde, zo in de religie, als in de regering en den dagelijksen omgang.
 
2 4Het is gelijk 5de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op den baard, den baard van Aäron, die nederdaalt tot op den 6zoom 7zijner klederen.
4 Alsof hij zeide: Zulke vrede en eendrachtigheid mag met recht vergeleken worden bij de welriekende zalf van Aäron en bij den vruchtbaren dauw. Van de zalf, olie of balsem, waarmede Aäron en zijn navolgers zijn gezalfd en ingewijd geworden, zie Ex. 29:7; 30:23, 25-30. verwijsteksten
5 Hebr. de goede.
6 Hebr. mond. Hij spreekt van den boord of zoom van den mantel des efods; doch sommigen verstaan hier door den mond den kraag of het hoofdgat van den efod. Zie Exodus 28; 39. verwijsteksten
7 Te weten van zijn heilige hogepriesterlijke klederen, van dewelke te lezen is Exodus 28. verwijsteksten
 
3 Het is gelijk de dauw van 8Hermon, 9en die nederdaalt op 10de bergen van Sion, want de HEERE 11gebiedt 12aldaar den zegen, en 13het leven tot in der eeuwigheid.
8 Zie van den berg Hermon Deut. 3:8. Ps. 29:6. Hoogl. 4:8. verwijsteksten
9 Dit woordje dient hierbij; nog zou de rede voller en klaarder wezen, indien hierbij stond: en gelijk de dauw die nederdaalt op, enz. Hermon en Sion liggen ver van elkander, zodat de dauw van Hermon niet kan nederdalen op de bergen van Sion.
10 Versta hier de bergen die omtrent den berg Sion of omtrent Jeruzalem liggen. Zie Ps. 125:2. verwijsteksten
11 Dat is, de Heere maakt dat bij zulk een eendrachtige verzameling van broeders zegen en leven is, Ps. 42:9. Zie ook Lev. 25:21. Deut. 28:8. verwijsteksten
12 Te weten waar broeders in enigheid bij elkander leven, vers 1. verwijsteksten
13 Te weten een lang gelukzalig leven. Versta hierbij: gebiedt de Heere. De profeet wil zeggen: Gelijk de dauw de bergen van Hermon en Sion, mitsgaders de omliggende landen, bevochtigt en vruchtbaar maakt, alzo zegent ook God de Heere en geeft een lang, ja, het eeuwige leven aan hen die in broederlijke liefde samenleven.

Einde Psalm 133