Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 130 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 130

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Deze psalm is een hartgrondig gebed van een godzalig mens, zeer beroerd zijnde vanwege zijn zonden, vertrouwende nochtans vastelijk, dat God hem dezelve vergeven zal, vermanende Israël ook op den Heere te hopen.
 
Zesde boetpsalm
1 EEN1 lied Hammaäloth.
2Uit de diepten roep ik tot U, o HEERE.
1 Zie Ps. 120:1. verwijsteksten
2 Dat is, gedrongen en genoodzaakt zijnde door grote ellenden en grondeloze benauwdheden. Zie Ps. 69:3, 15. verwijsteksten
 
2 Heere, 3hoor naar mijn stem; 3laat Uw oren opmerkende zijn op de stem mijner smekingen.
3 . 3 Dit is al menselijkerwijze gesproken.
 
3 aZo Gij, HEERE, de ongerechtigheden 4gadeslaat, Heere, 5wie zal bestaan?
a Ps. 143:2. verwijsteksten
4 Versta hierbij: en die op het hoogste naar Uw rechtvaardigheid straffen wilt.
5 Te weten in Uw oordeel. Alsof hij zeide: Niemand.
 
4 Maar bbij U is vergeving, opdat Gij 6gevreesd wordt.
b 2 Sam. 24:14. verwijsteksten
6 Te weten met een kinderlijke vreze. Allen die vastelijk vertrouwen dat om Christus’ wil hun zonden vergeven zijn, beminnen God; en als goede kinderen vrezen zij Hem te vertoornen, Luk. 7:47. verwijsteksten
 
5 cIk 7verwacht den HEERE, dmijn ziel verwacht, en 8ik hoop op Zijn woord.
c Ps. 27:14. Hab. 2:3. verwijsteksten
7 De zin is: Omdat ik weet dat de Heere zo goedertieren is, daarom verwacht ik met een vast vertrouwen, dat Hij mij, naar Zijn beloftenis, mijn zonden vergeven en mij uit alle ellende verlossen zal.
d Ps. 40:2. verwijsteksten
8 Dat is, ik wacht op hetgeen dat Hij in Zijn Woord allen gelovigen beloofd heeft en mij in het bijzonder.
 
6 eMijn ziel wacht op den Heere, meer dan de wachters op den morgen; de wachters op den morgen.
e Ps. 5:4; 119:147; 123:1, 2. verwijsteksten
 
7 9Israël hope op den HEERE; 10want bij den HEERE is goedertierenheid, en bij Hem is veel verlossing.
9 Alsof hij zeide: Gelijk ik op den Heere wachtende, hulp en verlossing verkregen heb, zo doe ook Israël, dat is, de kerke Gods en alle godzaligen in het bijzonder. Anders: O Israël, hoop op den Heere.
10 Dat is, want Hij verlost er velen van vele en grote zonden, door Zijn grote en menigvuldige barmhartigheid.
 
8 En Hij zal 11Israël verlossen van al zijn ongerechtigheden.
11 Dat is, Zijn volk van Israël.

Einde Psalm 130