Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 13 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 13

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

David klaagt over uitstel van Gods hulp; bidt dat Hij toch, om Zijner eer wil, zijn nakend verderf voorkome; en triomfeert door geloof.
 
Klacht en vertrouwen
1 EEN psalm van David, voor den 1opperzangmeester.
1 Zie Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
 
2 Hoelang, HEERE, zult Gij mij 2steeds 3vergeten? Hoelang zult Gij Uw aangezicht voor mij 4verbergen?
2 Of: gestadiglijk, geduriglijk, altoos, eeuwiglijk, ten enenmale, ganselijk. Het Hebreeuwse woord betekent sterkte, overwinning, en voorts eeuwigheid, langdurigheid, omdat de eeuwigheid en langdurigheid aanhouden, doordringen, immer voortgaan, en (om zo te spreken) alles ten enenmale overwinnen. Vgl. Ps. 4 op vers 1. verwijsteksten
3 Vgl. Gen. 8:1; 19 op vers 29. verwijsteksten
4 Vgl. Deut. 31 op vers 17. Job 13 op vers 24. verwijsteksten
 
3 Hoelang zal ik raadslagen 5voornemen in mijn ziel, droefenis in mijn hart 6bij dag? Hoelang zal mijn vijand over mij verhoogd zijn?
5 Overdenkende hoe ik de handen mijner vervolgers zal mogen ontgaan. Hebr. zetten.
6 Wanneer het licht en het gewoel van mensen en allerlei voorkomende dingen de bekommernis en droefheid plegen te breken of te verdrijven, blijf ik evenwel in zorg en bekommernis van verrast en overvallen te worden van Saul en de zijnen.
 
4 Aanschouw, verhoor mij, HEERE mijn God; 7verlicht mijn ogen, opdat ik in den dood niet 8ontslape;
7 Dat is, verkwik mij door Uw hulp. Vgl. 1 Sam. 14:27. Ezra 9:8. Spr. 15:30. De manier van spreken wordt ook wijders gebruikt van de verlichting des verstands, Ps. 19:9. Ef. 1:18, enz. verwijsteksten
8 Hebr. den dood niet slape, dat is, opdat ik niet den een of anderen tijd om het leven gebracht worde en sterve. Zie Deut. 31 op vers 16, en vgl. Jer. 51:39, met de aant. aldaar. verwijsteksten
 
5 Opdat niet mijn vijand zegge: Ik heb hem overmocht; amijn tegenpartijders zich verheugen, wanneer ik zou 9wankelen.
a Ps. 25:2. verwijsteksten
9 Dat is, sneuvelen en vallen. Vgl. Ps. 10 op vers 6. verwijsteksten
 
6 Maar ik vertrouw op Uw 10goedertierenheid; mijn hart zal zich verheugen in Uw heil; ik zal den HEERE zingen, omdat Hij aan mij 11welgedaan heeft.
10 Of: goedgunstigheid, weldadigheid.
11 Alzo wordt het Hebreeuwse woord (dat ook somtijds vergelden betekent, zie 2 Kron. 20 op vers 11) van Gods genadig weldoen aan de Zijnen gebruikt Ps. 103:2, 10, met elkander vergeleken; 116:7; 119:17; 142:8. Anders: wanneer Hij mij welgedaan zal hebben. verwijsteksten

Einde Psalm 13