Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 118 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 118

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Dankzegging na verlossing
1 LOOFT den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.
2 Dat Israël nu zegge, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
3 Het huis Aärons zegge nu, dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
4 Dat degenen die den HEERE vrezen, nu zeggen dat Zijn goedertierenheid in der eeuwigheid is.
5 Uit de benauwdheid heb ik den HEERE aangeroepen; de HEERE heeft mij verhoord, stellende mij in de ruimte.
6 De aHEERE is bij mij, ik zal niet vrezen; wat zal mij een mens doen? a Rom. 8:31. verwijsteksten
7 De HEERE is bij mij onder degenen die mij helpen; daarom zal ik mijn lust zien aan degenen die mij haten.
8 bHet is beter tot den HEERE toevlucht te nemen dan op den mens te vertrouwen. b Ps. 62:9, 10; 146:3. Jer. 17:5, 7. verwijsteksten
9 Het is beter tot den HEERE toevlucht te nemen dan op prinsen te vertrouwen.
10 Alle heidenen hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN dat ik hen verhouwen heb.
11 Zij hadden mij omringd, ja, zij hadden mij omringd; het is in den Naam des HEEREN dat ik hen verhouwen heb.
12 Zij hadden mij omringd als bijen, zij zijn uitgeblust als een doornvuur; het is in den Naam des HEEREN dat ik hen verhouwen heb.
13 Gij hadt mij zeer hard gestoten, tot vallens toe, maar de HEERE heeft mij geholpen.
14 De HEERE is mijn Sterkte en Psalm; want Hij is mij tot Heil geweest.
15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils: De rechterhand des HEEREN doet krachtige daden;
16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd, cde rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. c Luk. 1:51. verwijsteksten
17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen.
18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd, maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven.
19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open; ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven.
20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan.
21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot Heil geweest zijt.
22 De dsteen dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. d Jes. 8:14; 28:16. Matth. 21:42. Mark. 12:10. Luk. 20:17. Hand. 4:11. Rom. 9:33. Ef. 2:20. 1 Petr. 2:4, 7. verwijsteksten
23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen.
24 Dit is de dag dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen en verblijd zijn.
25 Och HEERE, geef nu heil; och HEERE, geef nu voorspoed.
26 Gezegend zij hij die daar komt in den Naam des HEEREN; wij zegenen ulieden uit het huis des HEEREN.
27 De HEERE is God, Die ons licht gegeven heeft. Bindt het feestoffer met touwen, tot aan de hoornen van het altaar.
28 Gij zijt mijn God, daarom zal ik U loven; o mijn God, ik zal U verhogen.
29 Looft den HEERE, want Hij is goed; want Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid.

Einde Psalm 118