Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 116 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 116

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Verlossing uit dodelijke benauwdheden
1 IK heb lief, want de HEERE hoort mijn stem, mijn smekingen.
2 Want Hij neigt Zijn oor tot mij; dies zal ik Hem in mijn dagen aanroepen.
3 De abanden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen; ik vond benauwdheid en droefenis. a 2 Sam. 22:5, 6. verwijsteksten
4 Maar ik riep den Naam des HEEREN aan, zeggende: Och HEERE, bevrijd mijn ziel.
5 De HEERE is genadig en rechtvaardig; en onze God is ontfermende.
6 De HEERE bewaart de eenvoudigen; ik was uitgeteerd, doch Hij heeft mij verlost.
7 Mijn ziel, keer weder tot uw rust, want de bHEERE heeft aan u welgedaan. b Ps. 13:6. verwijsteksten
8 Want Gij, HEERE, hebt mijn ziel gered van den dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot.
9 Ik zal wandelen voor het aangezicht des HEEREN, in de landen der levenden.
10 Ik cheb geloofd, daarom sprak ik; ik ben zeer bedrukt geweest. c 2 Kor. 4:13. verwijsteksten
11 Ik zeide in mijn haasten: Alle dmensen zijn leugenaars. d Rom. 3:4. verwijsteksten
12 Wat zal ik den HEERE vergelden voor al Zijn weldaden aan mij bewezen?
13 Ik zal den beker der verlossingen opnemen, en den Naam des HEEREN aanroepen.
14 Mijn geloften zal ik den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk.
15 Kostelijk is in de ogen des HEEREN de dood Zijner gunstgenoten.
16 Och HEERE, zekerlijk ik ben Uw knecht, ik ben Uw knecht, een zoon Uwer dienstmaagd; Gij hebt mijn banden losgemaakt.
17 Ik zal U offeren een offerande van dankzegging, en den Naam des HEEREN aanroepen.
18 Ik zal mijn geloften den HEERE betalen, nu, in de tegenwoordigheid van al Zijn volk,
19 In de voorhoven van het huis des HEEREN, in het midden van u, o Jeruzalem. Hallelujah.

Einde Psalm 116