Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 112 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 112

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Een lof der godzaligen, die een belofte hebben des tegenwoordigen en des toekomenden levens, en welker voorspoed den goddelozen een hartzeer is.
 
Het geluk der godzaligen
1 HALLELUJAH. 1Aleph. aWelgelukzalig is de man die den HEERE vreest; Beth. die groten lust heeft in Zijn geboden.
1 Deze psalm heeft ook, gelijk den 111den, in elk vers twee of drie letters van het Hebreeuwse ab.
a Ps. 1:1, 2. verwijsteksten
 
2 Gimel. 2Zijn zaad zal geweldig zijn op aarde; Daleth. het geslacht der oprechten zal gezegend worden.
2 Dat is, zijn kinderen, gelijk Ps. 21:11. verwijsteksten
 
3 He. In zijn huis zal have en rijkdom wezen; Vau. en 3zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid.
3 Dat is, zijn godzaligheid en vroomheid, mitsgaders de vruchten derzelve, zie vers 9, of de eeuwige beloning derzelve, die hij uit genade ontvangen zal. verwijsteksten
 
4 Zain. Den oprechten gaat 4het licht op in de duisternis; Cheth. 5Hij is genadig en barmhartig en rechtvaardig.
4 Licht betekent hier en elders troost, vrede, blijdschap, hulp, verlossing; gelijk duisternis betekent tegenspoed, ellende, droefenis, verdriet, Esth. 8:16. Job 30:26. Ps. 107:10. verwijsteksten
5 Te weten God, als Ps. 111:4. Of: hij, te weten de vrome man, als vers 5. verwijsteksten
 
5 Teth. 6Wel dien man die zich ontfermt en uitleent; Jod. 7hij beschikt zijn zaken met recht.
6 Of: Goed is de man die, enz.
7 Anders: hij zal zijn zaak in het recht staande houden.
 
6 Caph. Zekerlijk, hij zal in der eeuwigheid 8niet wankelen; Lamed. de rechtvaardige zal in eeuwige gedachtenis 9zijn.
8 Hij wil zeggen: Ofschoon een vroom, eerlijk man elke reize een aanstoot krijgt, zo zal hij nochtans nimmermeer zo ternedergestoten worden, dat hij altoos liggen blijft zonder weder op te staan. Zie Ps. 15 op vers 5. verwijsteksten
9 Bij God en bij alle vromen, bij dewelke tot zijn eer altijd zal gedacht worden.
 
7 Mem. Hij zal voor 10geen kwaad gerucht vrezen; Nun. zijn hart 11is vast, betrouwende op den HEERE.
10 Hetzij dat men kwalijk van hem spreekt, zonder oorzaak (want hij heeft een goede consciëntie); hetzij dat er kwade tijdingen komen (want hij vertrouwt op God).
11 Zie de aant. Ps. 51 op vers 12. verwijsteksten
 
8 Samech. Zijn hart welondersteund zijnde, zal niet vrezen; Ain. totdat hij 12op zijn wederpartijen zie.
12 Of: aan; te weten zijn lust of Gods wraak zien. Zie van dusdanige afgekorte manieren van spreken Ps. 22 op vers 18; 54:9. verwijsteksten
 
9 Pe. 13Hij strooit uit, hij geeft den nooddruftigen; Tsade. 14zijn gerechtigheid bestaat in eeuwigheid; Koph. 15zijn hoorn zal verhoogd worden in ere.
13 Te weten zijn rijkdom, zonder iets daarvan te hopen, Luk. 6:35. Zie ook 2 Kor. 9:9. verwijsteksten
14 Dat is, hij wordt nimmermeer moede van weldadigheid of vruchten der gerechtigheid voort te brengen. Vgl. vers 3. verwijsteksten
15 Dat is, eer en macht. Zie Deut. 33 op vers 17. 1 Sam. 2:1. Ps. 89:18, 25; 92:11. verwijsteksten
 
10 Resch. De goddeloze zal het zien en hij zal zich vertoornen; Schin. hij zal met zijn tanden knersen en smelten. Thau. 16De wens der goddelozen zal vergaan.
16 Dat is, hij zal niet verkrijgen hetgeen waarnaar hij verlangt. Zie Spr. 10:24, 28; 13:9. verwijsteksten

Einde Psalm 112