Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 103 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 103

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

Loflied voor Gods menigvuldige genade
1 EEN psalm van David.
Loof den HEERE, mijn ziel, en al wat binnen in mij is, Zijn heiligen Naam.
2 Loof den HEERE, mijn ziel, en vergeet geen van Zijn weldaden;
3 Die al uw ongerechtigheid vergeeft, Die al uw krankheden geneest;
4 Die uw leven verlost van het verderf, Die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden;
5 Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends.
6 De HEERE doet gerechtigheid en gerichten al dengenen die onderdrukt worden.
7 Hij heeft Mozes Zijn wegen bekendgemaakt, den kinderen Israëls Zijn daden.
8 aBarmhartig en genadig is de HEERE, lankmoedig en groot van goedertierenheid. a Ex. 34:6. Num. 14:18. Deut. 5:10. Neh. 9:17. Ps. 86:15; 145:8. Jer. 32:18. verwijsteksten
9 bHij zal niet altoos twisten, noch eeuwiglijk den toorn behouden. b Jes. 57:16. Jer. 3:5. verwijsteksten
10 Hij doet ons niet naar onze zonden, en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden.
11 Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is Zijn goedertierenheid geweldig over degenen die Hem vrezen.
12 Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet Hij onze overtredingen van ons.
13 Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen die Hem vrezen.
14 Want Hij weet wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde dat wij stof zijn.
15 De cdagen des mensen zijn als het gras; dgelijk een bloem des velds, alzo bloeit hij. c Ps. 90:5. d Job 14:1, 2. Ps. 90:5, 6. Jak. 1:10, 11. 1 Petr. 1:24. verwijsteksten
16 Als de wind daarover gegaan is, zo is zij niet meer, en haar plaats kent haar niet meer.
17 Maar de goedertierenheid des HEEREN is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over degenen die Hem vrezen, en Zijn gerechtigheid aan kindskinderen;
18 Aan edegenen die Zijn verbond houden, en die aan Zijn bevelen denken, om die te doen. e Deut. 7:9. verwijsteksten
19 De HEERE heeft Zijn troon in de hemelen bevestigd, en Zijn Koninkrijk heerst over alles.
20 Looft den HEERE, Zijn engelen, gij krachtige helden, die Zijn woord doet, gehoorzamende de stem Zijns woords.
21 Looft den HEERE, fal Zijn heirscharen, gij Zijn dienaars, die Zijn welbehagen doet. f Gen. 32:2. 1 Kon. 22:19. Ef. 3:10. Kol. 1:16. verwijsteksten
22 Looft den HEERE, al Zijn werken, aan alle plaatsen Zijner heerschappij. Loof den HEERE, mijn ziel.

Einde Psalm 103