Statenvertaling.nl

sample header image

Psalm 100 – Statenvertaling

Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting).

Bijbelboek:    

Hoofdstuk: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
Inleiding Bijbelboek
Weergave: Met kanttekeningenParallelZonder kanttekeningenAlleen Bijbeltekst

Psalm 100

Dit hoofdstuk voorgelezen (m):

 

De gemeente wordt vermaand God te loven vanwege Zijn genade, goedertierenheid en getrouwheid.
 
De HEERE is goed
1 EEN1 lofpsalm.
2Gij ganse aarde, juicht den 3HEERE.
1 Deze titel staat voor geen psalm dan alleen voor dezen. Sommigen menen dat dezelve placht gezongen te worden bij het lofoffer; waarvan Lev. 7:12. verwijsteksten
2 Dat is, alle gij bewoners des aardrijks. Doch versta onder dezelve alleen de gelovige kinderen Gods.
3 Dat is, ter ere Gods.
 
2 Dient den HEERE met blijdschap; komt voor 4Zijn aanschijn met vrolijk gezang.
4 Te weten Godes, Die Zijn tegenwoordigheid boven de ark openbaarde.
 
3 Weet dat de HEERE is God; Hij 5heeft ons gemaakt (6en niet wij), Zijn volk en ade schapen Zijner weide.
5 Versta dit alzo, dat Hij ons geschapen heeft in Christus Jezus tot goede werken, waarin wij wandelen zouden, Ef. 2:10. verwijsteksten
6 Anders: en van Hem zijn wij. De Hebreeuwse tekst wordt verscheidenlijk gelezen.
a Ps. 95:7. Ez. 34:30, 31. verwijsteksten
 
4 Gaat in 7tot Zijn poorten met 8lof, in 9Zijn voorhoven met lofzang; looft Hem, prijst Zijn Naam.
7 Te weten tot de poorten Zijns tempels.
8 Aldus worden de lofoffers genoemd, 2 Kron. 29:31. Jer. 17:26. verwijsteksten
9 Versta de voorhoven des tempels. Zie de aant. 1 Kon. 6 op vers 36. verwijsteksten
 
5 Want de HEERE is goed, Zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid, en Zijn 10getrouwheid van geslacht tot geslacht.
10 Of: waarheid, te weten in het voltrekken Zijner beloften.

Einde Psalm 100